Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Verkiezingsprogramma
Sociaal Links
2018-2022

PDF-bestand | Fryske ferzje 

Sociaal Links is Thús yn Dantumadiel
Lees alvast het programma voor de verkiezingen
van 16 maart 2022 in het Nederlands of in het Frysk 
Bekijk ook alvast de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 16 maart 2022

Waar staan wij voor?

Sociaal Links staat voor een sociale gemeente waarin iedereen mee telt en mee doet; met bewuste burgers die duurzaam omgaan met hun omgeving.

In ons werken voor de gemeenteraad dragen wij het gedachtegoed uit van een drietal linkse politieke partijen: GrienLinks, Socialistische Partij en de Partij van de Arbeid.

1.1

Sociaal Links wil verantwoord, maar ruimhartig omgaan met toepassen WMO-voorzieningen door:
– het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein DDFK/NOF
– bewaken uitvoering zorgwetten en participatiewet (Bijstand en sociale werkvoorziening)

1.2

Sociaal Links wil kleinschalige huisvesting van vluchtelingen.

1.3

Sociaal Links bevordert vrijwilligerswerk, ook voor uitkerings-gerechtigden en vluchtelingen.

1.4

Sociaal Links voert actief jongerenbeleid door:
– creatieve samenwerking van kleine scholen waardoor scholen in de dorpen blijven bestaan
– een stringente handhaving van de Leerplichtwet
– jongeren in elk dorp een ontmoetingsplek te bieden
– het faciliteren van een jongerenstraatcoach
– voorkomen en terugdringen jeugdcriminaliteit
– handhaving van het verbod op alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte
– jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs weerbaarheidstrainingen te geven
– het instellen van een ‘multidisciplinaire’ JongerenAdviesRaad met gevraagd en ongevraagd  adviesrecht

1.5

Sociaal Links stimuleert initiatieven van de bewoners om zelf vorm te geven aan het leven in hun straat of buurt.
Met ondersteuning van de gemeente maar zonder betutteling.
Dit kan gaan over zorg, energie, speeltuin, welzijn of wonen (ook: aanpak woonoverlast).

1.6

Sociaal Links wil een woonplan met daarin:
– fatsoenlijke en betaalbare woningen voor iedere bewoner in een veilige buurt – behoud van de volksbuurten
– bouw van starterswoningen en verstrekken startersleningen
– verruiming van de mogelijkheid tot welstandsvrij bouwen
– versterken van de leefbaarheid in de kleinere dorpen
– subsidies op energiebesparende maatregelen

1.7

Sociaal Links wil overbodige regels terugdringen door bijvoorbeeld:
– ruimere inbreng van bewoners en belangenbehartigers bij beleidsontwikkeling
– gemeentelijke procedures sneller en makkelijker te maken voor bewonersinitiatieven
– het terugdringen van het aantal verkeersborden daar waar de verkeersveiligheid het toelaat.

1.8

Sociaal Links staat voor het respecteren van ieders mening en levensovertuiging en de uitingen daarvan.
En van de stringente scheiding tussen kerk en staat.

1.9

Sociaal Links vindt dat iedereen een kans moet krijgen om te participeren in de dorpsgemeenschap.

1.10

Sociaal Links wil dat de wijkagent iedere week een aantal vaste uren zitting heeft in een openbare gelegenheid in het dorp.
Op deze manier is een wijkagent voor de bevolking zichtbaarder en hopelijk gemakkelijker te benaderen”

2.1

Sociaal Links hanteert als uitgangspunt dat er niet meer geld wordt uitgeven dan dat er via de rijksoverheid, leges en lokale belasting wordt ontvangen.
– de lasten mogen niet meer stijgen dan het jaarlijkse inflatiepercentage

2.2

Sociaal Links voert een beleid gericht op het tegengaan van armoede en uitsluiting door o.a.:
– actieve schuldhulpverlening
– bestrijding laaggeletterdheid
– samenhangend minimabeleid
– het bekend maken van sociale voorzieningen bij mensen die er recht op hebben

2.3

Sociaal Links wil gemeentelijke dienstverlening dicht bij de burger en efficiëntere inzet gemeentelijke organisatie door:
– een gemeentelijk dienstverleningsloket in elk dorpshuis
– uitbreiding digitale gemeentelijke dienstverlening
– alleen als het niet anders kan dienstverlening in het gemeentehuis in Damwâld
– pilot zelfsturende dorpen

2.4

Sociaal Links neemt de komende raadsperiode geen besluit over een gemeentelijke herindeling.
Een bestuurlijke fusie is pas bespreekbaar als de ambtelijke fusie een aantoonbare kwalitatieve verbetering
is met aanvaardbare kosten voor de burgers van Dantumadiel ten opzichte van de huidige situatie.
Een gemeentelijke herindeling kan niet zonder instemming van de bevolking.

3.1

Sociaal Links bevordert duurzaamheid door onder andere:
– stimulering van de biologische landbouw en veeteelt
– het afbouwen van gebruik van bestrijdingsmiddelen/gif door de gemeente en bij de burger

3.2

Sociaal Links stimuleert biodiversiteit door onder andere:
– het creëren van bloemenranden in bermen voor een bij- en vlindervriendelijke omgeving
– het vergroenen van rotondes
– het maaibeleid aan te passen (waar mogelijk: extensief)

3.3

Sociaal Links stimuleert ‘de lokale ketens’. Producten lokaal geproduceerd ook lokaal gebruiken teneinde transport te minimaliseren.

3.4

Sociaal Links stelt alles in het werk om de CO2 uitstoot, veroorzaakt door de gemeentelijke organisatie, te beperken.
– stuurt aan op zoveel mogelijk gebruik van elektrische voertuigen bij vervanging van materieel

3.5

Sociaal Links wil energiebeperkende maatregelen bevorderen door:
– samen te werken met bouwverenigingen om isolatiewerkzaamheden te laten uit te voeren, waarbij er een redelijke verhouding tussen huurverhoging en lagere kosten van energiegebruik moet zijn
– het stimuleren van de bouw van “gasloze” woningen
– het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, stallen en gemeenschapsgebouwen

3.6

Sociaal Links zal bij bouwaanvragen energieneutrale maatregelen promoten, stimuleren en onder
de aandacht brengen. Sociaal Links wijst aanvragers op mogelijkheden van subsidies voor energieneutrale
bouw, aanbrengen van zonnepanelen, warmtewisselaars, warmtepompen e.d.

3.7

Sociaal Links wil onderzoek naar subsidiemogelijkheden m.b.t. energiebeperkende en duurzame maatregelen bij Provincie, Rijk en EU.

3.8

Sociaal Links wil dat supermarkten die buurtproducten verkopen, buurt-tuinen, buurt-energie-opwekking etc. worden gestimuleerd en ondersteund.

3.9

Sociaal Links initieert en steunt (burger)initiatieven voor het opwekken van alternatieve- en duurzame energie.

3.10

Sociaal Links bevordert de circulaire economie door:
– stimulering recycling van afgedankte goederen
– stimulering van -waar mogelijk en zinvol- gescheiden inzamelen afval
– ophaalronde van grofvuil, elektrische apparaten en witgoed vaker laten rijden
– een duurzaam inkoopbeleid door de gemeentelijke organisatie

3.11

Sociaal Links wil geen onnodig asfalt of wegen.
Realisatie van nieuwe wegen kan slechts plaatsvinden
bij bevordering van de veiligheid, of ontsluiting van de dorpen met als doel meer veiligheid voor
voetgangers en fietsers in de dorpskernen.

3.12

Sociaal Links vraagt speciale aandacht door de veranderde infrastructuur tussen de dorpen in de gemeente door de centrale as.
Sociaal Links pleit voor het instellen van een werkgroep die de knelpunten in kaart brengt en alternatieven/oplossingen aandraagt.

4.1

Sociaal Links wil er voor zorgen dat zorg en welzijn dicht bij de mensen beschikbaar is door een dorpsgerichte benadering te kiezen.
Dit samen met de zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.

4.2

Sociaal Links wil dat het geld voor de jeugdzorg, WMO en budget voor participatie, gaat naar die mensen die het nodig hebben.
Zo weinig mogelijk geld gaat naar de overhead van organisaties.
Sociaal Links hecht grote waarde aan de professionaliteit (en dus kwaliteit) van de gebiedsteams.

4.3

Sociaal Links zet zich in voor behoud en versterking van de positie en het aantal huisartsen binnen de gemeente.
Daarnaast voor het behoud en uitbreiding van het Medisch Centrum Sionsberg met Specialistisch Eerste Hulp functie.

4.4

Sociaal Links stimuleert preventie in de zorg bijvoorbeeld door:
– het in kaart brengen van bewoners die zorg mijden.
– het bevorderen van het (samen) bewegen.
– het voorkomen van eenzaamheidsproblematiek door dorps- en soms wijkgericht werken.
– voorwaarden te scheppen waarbinnen bewoners (burenhulp), Dorpsbelangen en Zorg-/welzijnsorganisaties mensen ondersteuning kunnen geven aan de invulling van hun eigen leven.
– voorlichting over en preventie cq bestrijding van overlast door – én misbruik van alcohol en drugs.

4.5

Sociaal Links organiseert de (WMO) gebiedsteams kleinschalig.
– gericht op de werkelijke vraag vanuit de bewoner met gespecialiseerde hulp indien nodig.
– waardoor samen met mantelzorg en burenhulp, in samenwerking met de thuiszorg en mantelzorg wordt ondersteund

4.6

Sociaal Links gebruikt de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om bewoners met een beperking kansen te geven op een actief leven in de samenleving.

4.7

Sociaal Links bevordert bij bewoners en woningbouwcoöperaties de bouw van levensloopbestendige woningen,
zodat bewoners met een beperking of ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Hiervoor zet Sociaal Links WMO middelen in.

5.1

Sociaal Links wil een goed contact met haar lokale ondernemers, omdat zij dit noodzakelijk vindt voor gezonde bedrijven en werkgelegenheid.

5.2

Sociaal Links wil zich vooral richten op kleinschalige duurzame bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid.
Sociaal Links ondersteunt het bedrijfsleven gericht op ontwikkeling van werkgelegenheid door:
– een goed contact met ondernemersorganisaties
– een ambtenaar die zich specifiek richt op contact met bedrijven

5.3

Sociaal Links wil verdere ontwikkeling van kleinschalige en duurzame recreatieve voorzieningen stimuleren.
Vooral op basis van de initiatieven vanuit (groepen)bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen enz.

5.4

Sociaal Links wil zorgen dat mensen met een uitkering gericht ondersteund worden met het vinden van een andere baan of anders (tijdelijk) vrijwilligerswerk verrichten.

5.5

Sociaal Links legt de prioriteit bij werkgelegenheid (mn voor jongeren) door:
– scholing en werkstimulerings-projecten aan te bieden met perspectief op werk
– een uitkering te zien als een tijdelijke overbrugging bij het verkrijgen van een baan

5.6

Sociaal Links wil dat mensen met een sociale werkvoorzieningsindicatie een passende baan krijgen binnen de reguliere arbeidsmarkt en als dit niet mogelijk is, werk krijgen binnen een beschutte arbeidsplek.

5.7

Sociaal Links vindt dat ZZP’ers, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met tijdelijke contracten die financiële problemen hebben op een duidelijke en overzichtelijke manier moeten worden doorverwezen naar de beschikbare fondsen, instanties of uitkeringsmogelijkheden.
De instanties moeten dan wel duidelijk zichtbaar en laagdrempelig zijn.

5.8

Sociaal Links is voor het -waar mogelijk- regionaal aanbesteden van gemeentelijke projecten.
Hiermee wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd.

6.1

Sociaal Links onderneemt initiatieven gericht op het behoud van cultuur historische gebouwen en het Noardlike Fryske Wâlden-gebied.
Daarnaast wordt het gebruik van deze gebouwen, zoals de Schierstins in Feanwâlden en de Súkerei in Damwâld, gestimuleerd.

6.2

Sociaal Links draagt de Frysktalige cultuur en taalbeleid uit door:
– dit blijvend te stimuleren in het onderwijs
– het ondersteunen van initiatieven die dit uitdragen, zoals de lokale musea en organisaties
die zich inzetten voor het behoud van de eigen geschiedenis van onze gemeente

6.3

Sociaal Links wil zorgen dat de bibliotheek in De Westereen behouden blijft.
En dat deze zich blijft doorontwikkelen tot een informatiecentrum voor bewoners van Dantumadiel, met deskundige medewerkers
die zowel digitaal als gedrukt onze bewoners voorzien van leesinformatie. Sociaal Links is voor het ontwikkelen
van de bibliotheekfunctie, met name in de dorpen waar deze voorzieningen gesloten zijn.

6.4

Sociaal Links voert een actief sportbeleid, met speciale aandacht voor de jeugd door:

–stimulering van gebruik maken van kinderfondsen (kindpakket) en de Lauwers-regeling (voor de ouders).
– bovenstaande voorzieningen moeten beschikbaar zijn voor iedereen waarvan het gezinsinkomen onder de 120% van de bijstandsnorm is
– het terugbrengen van het schoolzwemmen
– te onderzoeken of een zwembad in Dantumadiel tot de mogelijkheden behoort

6.5

Sociaal Links wil ervoor zorgen dat muzieklessen in het basisonderwijs worden gegeven door een vakleerkracht van de muziekschool.
Dit, zonder dat het ten koste gaat van de formatie van de basisschool.
De aanwezigheid van de muziekschool is van groot belang voor de culturele infrastructuur en biedt daarnaast
kwaliteit en continuïteit voor een goed muziek onderwijs voor kinderen, die zich hier verder in willen ontwikkelen.
Sociaal Links is van mening dat deelname aan muziekonderwijs voor iedereen beschikbaar moet zijn.

Speerpunten

1. Sociaal Links stimuleert initiatieven van bewoners om zelf vorm te geven aan eigen straat of buurt.

2. Sociaal Links wil een beleid gericht op het tegengaan van armoede en uitsluiting.

3. Sociaal Links wil een maatschappelijke tweedeling bestrijden.

4. Sociaal Links wil goede, betaalbare en levensloopbestendige woningen voor alle bewoners.

5. Sociaal Links wil zorg dichtbij en rondom de mensen.

6. Sociaal Links wil de gemeente schoner en milieubewuster doorgeven aan een volgende generatie.

7. Sociaal Links draagt de Frysktalige cultuur en taal uit in haar beleid.

De programmacommissie,
Remy Teunissen, Rommy Kempenaar, Johan Wijbenga, Kees Appel, Jos Debreczeny en Auke Sikma

Hier ook te downloaden: het Huishoudelijk Reglement van Sociaal Links

Palmares

als fractie (Sociaal Links) en als coalitie (Sociaal Links | Gemeentebelangen Dantumadiel | Christen Unie)

Als fractie Sociaal Links 2018: 

 • (prog.3.2) Motie: bijvriendelijk maai- en zaaibeleid (wordt vervolgd: Groenbeleidsplan 2019)
 • (prog.3.10) Motie: Statiegeld-alliantie (unaniem aangenomen)
 • (prog.3.10) Motie Strengere controles bij REC (unaniem aangenomen)

Als fractie Sociaal Links 2019

 • (prog.1.7) Vragen Namen noemen bij KKC
 • (prog 1.7) Vragen Cash betalen bij gemeentelijke diensten
 • (prog.1.9) Regenboogvlag aanbieden
 • (prog.1.9) Vragen Verkiezingsborden Prov.Verkiezingen
 • (prog.3.2) Vragen over een ruimhartiger Kwijtscheldingsbeleid
 • (prog.3.7) Motie Waterstof
 • (speerpunt 2) Actie: Voedselbank
 • (speerpunt 6) Motie Oplaten van ballonnen (unaniem aangenomen)

Als fractie Sociaal Links 2020

 • (speerpunt 6) Motie Bij-vriendelijk Dantumadiel
 • (speerpunt 6) Motie Bestrijding Invasieve Plantenexoten
 • (speerpunt 6) Motie Rubbergranulaat op kunstgrasvelden
 • (speerpunt 4) Onderzoek naar Erfpacht en Lytse Hûskes
 • (speerpunt 1) Actie: gratis bloemzaad
 • (speerpunt 2) Actie: Voedselbank
 • (speerpunt 6) Actie Skjin Wetter
 • (speerpunt 1) (Peren)bomen planten met buurt in Westereen

Als coalitie (Sociaal Links | GBD | CU) 2018

 • (prog.3.2) Besluit Spoarpark Feanwâlden
 • (prog.1.9) Beleid Brochje mei B&W
 • (prog.1.9) Beleid Sko ris oan dorpentoer
 • (prog.1.6) Woningen yn Westereen
 • (prog.5.4) Meer mensen aan het werk

Als coalitie (Sociaal Links | GBD | CU) 2019

 • Besluit Krediet & bestemmingsplan Campus Damwâld
 • Symboolmotie heroverweging afsluiting Miedloane
Wordpress login
Webmail