Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Rubbergranulaat | UPDATE 2

25/09/2020, 10:04

Volgens een rechterlijke uitspraak eind vorig jaar zijn beheerders van sportvelden verantwoordelijk voor het rubbergranulaat dat buiten de kunstgrasvelden aangetroffen wordt. Deze baanbrekende uitspraak van de rechtbank in Rotterdam kan de toepassing van rubberkorreltjes op kunstgras in binnen én buitenland aan banden leggen, omdat het praktisch onmogelijk is om te voorkomen dat ze buiten de velden terechtkomen. De officier van justitie verklaarde dat meer strafzaken volgen.

Afgedankte autobanden eindigen als rubberkorrels op kunstgrasvelden. Die korrels blijven niet allemaal op de velden liggen en komen via afwatering in het oppervlaktewater terecht. Uitgaande van 1.800 kunstgras-sportvelden in Nederland, belandt jaarlijks 720.000 kilo in het milieu, wel 400 kilo per sportveld. Die ‘ontsnapte’ korrels worden weer bijgevuld. Door uitloging komen zware metalen en chemicaliën in de bodem terecht. Metalen als zink en kobalt zijn schadelijk voor het bodemleven. Ook fragmenteren de korrels tot microplastics.

In onze buurgemeenten is reeds onderzoek gedaan naar de vervuiling (buiten de kunstgrasvelden) door deze korrels.
Dantumadiel heeft 3 kunstgrasvelden (en de roep om een kunstgrasveld bij de nieuwe Campus Damwâld) is er ook al.
Volgens RIVM-onderzoek is rubbergranulaat (bij normaal gebruik op kunstgrasvelden_ niet schadelijk voor de gezondheid.
Schadelijk wordt het pas “buiten” de kunstgrasvelden.

Met de volgende motie wil de fractie van Sociaal Links de aandacht vestigen op deze problematiek en de aandacht vragen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Foarsitter
Undersyk yn ús omringende gemeenten hat oanwiisd dat it rubbergranulaat dat brûkt wurdt als “ynfill” by keunstgersfjilden ernstige miljeu-effecten hat. PAK’s, swiere metalen en weekmakers binne yn de omjouwing fanne keunstgersfjilden yn hege konsentraasje fûn.
It giet net om de rubberkorrels OP it fjild, mar om de korrels dy neist de fjilden en yn it grûnwetter telâne komme.
Der binne lykwols ek net miljeubelestende alternativen: kurk- en kokosgranulaat, TPE (in nij, skin rubbergranulaat) en sels binne keunstgersfjilden sûnder “ynfill” yn ûntwikkeling.

De fraksje fan Sociaal Links wol mei foarlizzende moasje in signaal ôfjaan te sykjen nei nije, betelbere en net miljeu-belestende alternativen by de ferfanging fan besteande of de oanliz fan nije keunstgersfjilden yn Dantumadiel.

Dit is de motie:

Motie Vreemd aan de orde: Rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Dantumadiel

Concluderende dat

  • Er 3 kunstgrasvelden (2 in Damwâld, 1 in de Westereen) zijn waarbij rubbergranulaat wordt gebruikt als zgn. “infill”.
  • Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is, en geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
  • Het granulaat echter niet op de velden blijft, maar “uitgedragen” wordt en zo ook buiten de velden terecht komt.
  • In rubbergranulaat veel verschillende stoffen gemeten zijn, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA Bisphenol A)

Overwegende dat 

  • Het “uitdragen” van de rubbergranulaat-korrels schadelijk is voor het milieu in de (directe) omgeving van de kunstgrasvelden
  • Milieu-onderzoek in buurgemeente Tytsjerksteradiel heeft aangewezen dat in de directe omgeving van de kunstgrasvelden verhoogde concentraties kobalt, PAK’s en minerale oliën gebonden zijn 

Vraagt het college 

  • te (doen) onderzoeken of er betaalbare en milieu-vriendelijke alternatieven zijn voor het gebruik van rubbergranulaatkorrels als infill op kunstgrasvelden en de raad hiervan z.sp.m. maar in ieder geval voor 1-1-2021 op de hoogte te stellen
  • bereid te zijn om bij de aanleg van nieuwe of de vervanging van bestaande kunstgrasvelden gebruik te maken van deze alternatieven of deze te adviseren?

Auke Sikma | Fractie Sociaal Links | September 2020
Vanzelfsprekend rekent onze fractie op een raadsberde steun voor deze motie …..

UPDATE 2: de motie is aangenomen

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail