Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Ballonnen oplaten | UPDATE

13/03/2019, 14:53

De fractie van Sociaal Links is voornemens een verbod te vragen voor het oplaten van ballonnen.

Dat kan de gemeente Dantumadiel best alleen, maar ook de gemeente NoardEast Fryslân zal worden gevraagd in te stemmen met het opnemen van dit verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Auke Sikma is namens de fractie van Sociaal Links aan het lobbyen om voldoende steun voor dt voorstel te krijgen.

Zo moeten de fracties van de coalitie-partners op tijd worden ingelicht en de mogelijkheid worden geboden hun zienswijze in te dienen. Ook het college moet op de hoogte gebracht van deze plannen. En tenslotte moet natuurlijk ook contact worden gezocht met “zuster-partijen” in onze buurgemeente NoardEast Fryslân.

UPDATE: inmiddels is de motie voorgesteld aan de coalitiepartners en aan het college
Zij zijn het ermee eens deze motie gezamenlijk in te dienen (als motie: vreemd aan de orde)
Dit is de voorlopige motie:

Waar gaat het om:

Die Ballon gaat niet op” schrijft: “Een opgelaten ballon die neerkomt, is zwerfvuil. Het handhaven op zwerfvuil wordt in Nederland aan gemeenten overgelaten. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld regels opnemen in de gemeentelijke afvalstoffenverordening, en wie die regels overtreedt door zwerfafval te dumpen, pleegt een economisch delict. Een overtreder kan een boete opgelegd krijgen. Maar gemeenten weten niet wie de ballonnen heeft opgelaten, en degene die de ballon oplaat weet niet in welke gemeente die terechtkomt. Zelfs al hangen er kaartjes aan een ballon met een adres van de afzender, of is de ballon voorzien van een opdruk van een bedrijf, dan nog is het in de praktijk ondoenlijk om te handhaven, want het oplaten van ballonnen is op zichzelf niet bij wet verboden. Vooral kustgemeenten staan machteloos wat betreft zwerfvuil van feestballonnen. Zij draaien op voor de kosten van het schoonmaken van stranden en dus ook van de aangespoelde plastic linten en ballonresten. Ze kunnen niets doen wat handhaving betreft, terwijl opruimen veel geld kost. Schoonmaakacties is dweilen met de kraan open zolang niets wordt gedaan aan de oorzaak.”

Plastic troep in zee wordt beter aangepakt. Ook ballonnen, vuurwerk en verf vallen voortaan onder schadelijke bronnen die zouden moeten worden bestreden. Een ruime Kamermeerderheid steunde 7 november 2014 een motie die daarom vroeg.”

Plastic afval zorgt voor ernstige milieuvervuiling en dierenleed. Dieren raken verstrikt in achtergelaten vissersnetten en consumentenafval. In ons water valt plastic uiteindelijk in kleine deeltjes uit elkaar. De deeltjes veranderen het zeewater in een wereldwijde ‘soep’ van microplastics. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval de voedselketen binnen.

De noodzaak van een zal u duidelijk zijn.

Maar dan zijn toch zeker alle gemeenten hiertegen?

Was dat maar waar ….

Zo zegt het college van B&W in Zwolle bijvoorbeeld tegen de indieners van de motie:

Wij delen uw zorgen. Het college kiest ervoor om bij feestelijkheden die door de gemeentelijke organisatie worden georganiseerd zoveel mogelijk te kiezen voor milieuvriendelijker alternatieven. Wij hopen daarmee dat dit ook navolging vindt bij anderen. Het college wil niet via het evenementen- en vergunningenbeleid het gebruik van ballonnen verbieden. Wij zijn terughoudend in het stellen van regels, vanuit het oogpunt van regeldruk en handhaafbaarheid. Wij vinden dat organisatoren van evenementen in de stad in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Daar doen wij dan ook een beroep op. Enerzijds door vanuit onze voorbeeldfunctie zelf terughoudend te zijn en zoveel mogelijk te kiezen voor feestelijke alternatieven.”

Het college wil organisatoren van evenementen wel van informatie voorzien over de schadelijke gevolgen en hen adviseren te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.

En ook in Achtkarspelen is het niet gelukt:

De LC schrijft:
Er komt geen verbod op het oplaten van ballonnen tijdens evenementen in de gemeente Achtkarspelen.
Een motie van FNP, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks die daartoe opriep sneuvelde donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in Buitenpost.
Volgens indiener Maaike Dotinga van de FNP ging het om ,,in stikje bewustwurding’’, maar PVV’er Harry Graansma sprak juist over ,,in stikje betutteling’’.
CDA, Gemeentebelangen Achtkarspelen en VVD waren het met dat laatste eens.

Betutteling? Onze fracties vinden van niet. Alles wat gedaan kan worden om Dantumadiel een schone en leefbare gemeente te maken is belangrijk.
Ook Sociaal Links is tegen al die regeltjes, zeker de overbodige. Maar we vinden dit een belangrijk signaal naar de bevolking toe in het terugdringen van zwerfafval.

Of er dan geen belangrijker zaken zijn om ons druk over te maken? Natuurlijk zijn die er … en daar maken we ons ook druk om (en sterk voor):
Lees ons programma maar door , lees het Bestuursakkoord van de coalitie maar door
en schroom niet contact met ons op te nemen als u vragen, ideeën of opmerkingen heeft

 

UPDATE 2

Inmiddels is de raadsvergadering geweest, de motie ingediend (en unaniem aangenomen) en zijn verschillende vragen beantwoord:

1. Ontmoedigingsbeleid is symbolisch en gaat om bewustwording. Geen bekeuringen dus voor kinderen met ballonnen. ???

2. In de APV zal een verbod tot het oplaten van ballonnen worden opgenomen. Sociaal Links zal trachten met omringende gemeentes proberen afspraken te maken (want opgelaten ballonnen houden zich niet aan gemeentegrenzen)

3. Biologische afbreekbare ballonnen zijn geen alternatief. Ook gekleurd natuur-rubber hoort niet in de natuur en zijn eveneens gevaarlijk voor dieren

Raad van Dantumadiel: bedankt voor jullie steun ….. ✊

UPDATE 3

Inmiddels (27-3 … een dag later) is het aardig opgepikt door de pers. Alle lokale media maken er melding van. Ook Omrop Fryslân maakt melding met een eigen artikel waarvoor zij het persbericht (dat wij verstuurden) gebruiken. De reacties op Wâldnet zijn wisselend: verstandig, hilarisch of ………

Vorig bericht
Volgend bericht