Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Evenementenvergunningen

22/03/2019, 13:38

Toch blijft het een beetje vreemd. Het besluit tot verlening van de evenementenvergunning is verzonden op 12 maart 2019. Dit voor een evenement dat van 20 tm 23 maart plaatsvindt.
Zou iemand bezwaar willen indienen hiertegen (want dat kan pas als de vergunning verleend is) dan kan dit tot 23 april.
Maar dan is alles alweer opgeruimd en verdwenen.

Onze fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college, want ‘een beetje vreemd’ vinden we het wel ……

Dit zijn de vragen die Johan stelde (en de antwoorden die portefeuillehouder burgemeester Klaas Agricola gaf):

1. Fraach: Moat it net sa weze dat in fergunningferliening rûn weze moat ungefear 7 wiken foar dat it evenemint plak fynt ?
Yn elts gefal safolle earder dat in beswiertermyn ôfrint fóar dat inevenemint plak fynt en d’er sa noch tiid en rûmte is om in evt. beswierskrift te behanneljen ?
Antwurd: Ja, dat soe sa wêze moatte, mar is yn de praktyk faaks net sa

Want,
2. Fraach:  Stopt in beswier in evenemint ? Kin in beswier eins in evenemint stopje ? Ja of nee, hoe dan en wat binne dan mooglik de gefolgen enof de konsekwinsjes. Bygelyks ek de jurisdyske konsekwinsjes ?
Antwurd: Né. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde en veiligheid, gezondheid en ter voorkoming en/of beperking van overlast.
Tegen een evenenment waarvoor door de Gemeente een vergunning is afgegeven kan uiteraard bezwaar worden gemaakt.
Een burger kan alleen of met meerderen dit bezwaar indienen. In een afgegeven vergunning staat exact omschreven waaraan de organisatie van het evenement zich dient te houden zoals o.a. de activiteiten op het evenement, het maximaal toegestane geluidsniveau, de duur (dagen) waarop het evenement plaats heeft, de tijden waartussen het evenement mag plaatsvinden, de data waarop het evenement plaatsvindt en vanaf wanneer er (eventueel) mag worden opgebouwd en wanneer het plein weer moet zijn ontruimd.
Meestentijds zal de Gemeente bezwaren tegen zaken welke zijn omschreven in de afgegeven vergunning beoordelen en daar waar het (bij nader inzien) noodzakelijk wordt geacht deze aanpassen. Als een burger een bezwaar maakt tegen het gehele evenement dan is de kans op acceptatie van uw bezwaar zo goed als nihil. Met bezwaar tegen het houden van individuele onderdelen op het evenenment maakt de burger, als er een goede onderbouwing is van de argumenten, een redelijke kans op succes.
NB De Nationale Ombudsman heeft hier een uitvoerig rapport over geschreven.

3.Fraach: As’t in beswier nét in evenemint stopje kin, wat foar sin hat dan noch in beswier en in beswiertermyn ? Kinne Jo dat útlizze ?
As’t in beswier in evenemint wol stopje kin, moat dan de fergunning net folle earder oanfrege wurde en moat dan de fergunning net folle earder ferliend wurde, sadat de termynen yn acht naam wurde kinne ?
Antwurd: De vergunning kan worden verleend met toepassing van verschillende procedures. Voor de bezwaarprocedure tegen een evenementenvergunning. Om te voorkomen dat een bezwaar zinledig is, kan tegelijk met het bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Tegen de beslissing op bezwaar kan net als bij de evenementenvergunning beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep bij de ABRvS worden ingesteld. Ook tijdens deze (hoger)beroepsprocedures kan telkens een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter dan wel de voorzitter van de ABRvS worden gevraagd, mits een spoedeisend belang aanwezig is. Een spoedeisend belang zal steeds aanwezig zijn, indien het aangevochten evenement nog moet plaatsvinden.

Op het moment dat in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning wordt verleend, is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing (paragraaf 3.3 van de Wabo). In dat geval dient het bevoegd gezag binnen zes maanden op de aanvraag te beslissen (artikel 3:12 van de Wabo gelezen in samenhang met artikel 3:18 van de Awb). Tegen het besluit staat direct beroep bij de rechtbank open en vervolgens hoger beroep bij de ABRvS.

Zowel voor de organisator van een evenement als voor omwonenden is het van belang dat de vereiste vergunningen tijdig worden aangevraagd en verleend. Voor de organisator is dit van belang, zodat eventuele onvolkomenheden in de vergunningen nog tijdig vóór het evenement kunnen worden hersteld. Daarnaast zal de organisator willen voorkomen dat hij op de dag van het evenement nog bij de voorzieningenrechter zit en onzeker is of het evenement doorgang kan vinden. Voor omwonenden is dit van belang, zodat zij tijdig rechtsmaatregelen kunnen nemen tegen onwelgevallige vergunningen. Niet voor niets zegt de model APV dat vergunningen tijdig moeten worden aangevraagd, maar de genoemde termijn van 3 weken blijkt in de praktijk vrij kort, en van de bevoegdheid om de aanvraag te weigeren wordt niet tot nauwelijks gebruik gemaakt.

Mei oare wurden: hjir begjint gjin burger oan !

4.Fraach:  Soe dan in fergunning oanfraach dy’t letter as seis wiken foar it te hâlden evenemintbinnenkomt dan eins net fuortendaliks ofwiisd wurde moatte ?
Antwurd: Né, dat is net it belied fan de gemeente Dantumadiel

Vorig bericht
Volgend bericht