Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Giftvrije voet bijstand

10/04/2021, 9:48

Op initiatief van Sociaal Links en FNP is in de raad van Dantumadiel een motie ingediend met als doel de giftvrije voet van de bijstandsuitkering te verhogen.
Als mensen met een bijstandsuitkering giften (bijv.ook boodschappen, zoals in Heerenveen) ontvangen is dat gebonden aan een maximum van € 50 per maand.
De inhoud van de motie was, deze giftvrije voet te verdubbelen naar (max) € 100 per maand (dus € 1200 per jaar). De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen en is door onze wethouder Rommy Kempenaar en zijn ambtenaren snel verwerkt.
De uitvoering van de motie gaat per direct in (en met een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021). Een bijzondere samenwerking tussen onze fractie en die van de FNP.

Bijgaand persbericht is doorgestuurd:

Noarm foar jefte bystân giet yn Dantumadiel omheech troch moasje FNP en Sociaal Links

DE WESTEREEN – Nei de diskusje yn in tal gemeenten oer de ‘boadskippen-affêre’ hawwe de riedsleden Ferry van der Ploeg (FNP) en Johan Wijbenga (Sociaal Links) de situaasje tsjin it ljocht hâlden yn degemeente Dantumadiel. Troch in yntsjinne moasje is de noarm foar jefte bystân ferhege nei € 1200,- yn it jier. Dit is in ferdûbeling fan it âlde bedrach.

De moasje is troch de Ried mei ienriedigens fan stimmen oannommen. Minsken dy’t gebrûk meitsje fan in bystânsútkearing moatte nammentlik al it ynkommen opjaan, ek de boadskippen fan famylje, freonen en buorlju dy’t se krije. Om diskusje foar te kommen en it betrouwen te jaan is it ferromjen winslik neffens de riedsleden. Beide binne der wis fan. “Wy moatte útgean fan it goede yn de minsk”. Nei in snelle ôfhanneling fan wethâlder Kempenaar is de moasje yntusken útfierd en krije de minsken wat mear romte yn de finansjes. De ferromming giet mei weromwurkjende krêft fan 1 jannewaris dit jier yn.

Vorig bericht
Volgend bericht