Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Meng- of recycling-granulaat

28/04/2022, 11:11

STOP MET HET TOEPASSEN VAN RECYCLINGGRANULAAT DAT MET PLASTIC IS VERVUILD

Natuurlijk is de fractie van Sociaal Links blij met de nieuwe Dammeloane in Damwâld en de Tsjerkestrjitte in de Westereen.
Om maar eens een paar straten te noemen die onlangs zijn aangepakt.
Waar we wel bezorgd over zijn is het gebruik van recycling (of meng-) granulaat als versteviging van de weg.

Collega Johan Wijbenga heeft daar in de raad een aantal vragen over gesteld:

Bij de reconstructie van de Dammelaan blijkt voor de fundering van de weg puin te worden aangewend.
Het is gebleken dat dit puin vol zit met afval zoals, plastic, metaal en andere ongerechtigheden.
Sociaal Links vindt het onbegrijpelijk dat we nu de Dammelaan als vuilstort gebruiken.
De fractie van Sociaal Links heeft hierover een aantal vragen.
1. Is het bij het College bekend dat het voor de fundering van de Dammelaan gebruikte puin vervuild is met plastic en metaal ?
Antwoord: Ja, maar dit is geen vervuiling
2. Kan het College aangeven waarom er hier gebruikt wordt gemaakt van vervuild puin ?
Antwoord: Ja, de tegenhanger is schoon betonpuin (is schaars, wordt gebruikt in nieuw beton) en is niet circulair
3. Is het gebruikelijk om dergelijk materiaal te gebruiken bij weg re-constructies ?
Antwoord: Ja, dat wordt overal gedaan. Wel asbestkeuring enz. geleverd door erkende bedrijven.
4. Waarom moet er hier gebruik worden gemaakt van dit materiaal en waarom kan er niet volstaan worden met het hergebruik van het reeds aanwezige zand.
Antwoord: niet stevig genoeg
5. Wat is de herkomst van dit spul ?
Antwoord: gecertificeerde inrichting, dat vrijkomt bij de sloop
6. Kunt u aangeven wat de besparingen zijn t.o.v. gewoon schoon puin ?
Antwoord: de winst is vooral de milieuwinst, de kosten zijn slechts enkele euro’s per m3 minder
7. Kunt u ons informeren over hoe de financiering van dit puin is ? Wordt de leverancier van dit vervuilde product misschien ook betaald door de grondstofleverancier om dit product af te voeren ? Net zoals dat het geval is bij de staalslakken die onder de Centrale As werden gebruikt ?
Antwoord: Slooppuin afvoewren kost geld, verwerking kost geld, gemeente betaald
8. Waar in de gemeente wordt of werd gebruik gemaakt van soortgelijk product ?
Is het bijvoorbeeld gebruikt bij de recentelijke reconstructie van de Stasjonsstrjitte in De Westereen ?
Antwoord: bij alle wegconstructies waar een fundering onder zit, wordt landelijk veel gebruikt
9. Vindt het College het verantwoord om in huidige tijd van grote ecologische en milieuproblemen om dergelijk materiaal in de publieke ruimte te storten ?
Antwoord: niet rommel storten, maar circulair hergebruik
10. Is dit staand beleid en zo ja zou dit misschien ook aangepast moeten worden ?
Antwoord: ja dit is staand beleid, aanpassing als gewenst

Reactie van Johan: niet uit te leggen aan burgers om deze rommel te storten als fundering

De antwoorden die we kregen waren op zijn minst vaag. Het gaat niet alleen om het geld, maar is landelijk beleid.
Zie: https://pointer.kro-ncrv.nl/staatsbosbeheer-stort-met-plastic-vervuild-bouwpuin-in-natuurgebieden 
Ook in Leiden zijn er vragen over gesteld, zie: https://leiden.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-het-gebruik-van-bouwpuin-vervuild-met-plastic-voor-het-verharden-van-wandelpaden
Zie ook: https://www.gelderlander.nl/tiel/voorlopig-geen-alternatief-voor-wegen-en-dijken-met-restjes-plastic-zegt-ook-waterschap~ae40a8b1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Bovendien werd het gebruik van menggranulaat door de wethouder “circulair” genoemd (VANG= Van Afval Naar Grondstof).
De fractie van Sociaal Links heeft daar zo haar bedenkingen over.
Het storten van (plastic) afval onder een weg heeft volgens ons niets met circulair te maken.
Lees deze er maar eens op na: https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-definitie-circulaire-economie/

Recyclinggranulaat is granulaat dat wordt geproduceerd door het bewerken van steenachtige afvalstoffen. Het gaat met name om materiaal dat vrijkomt bij bouw- en sloopprojecten, maar ook ander steenachtig afval valt onder de Regeling.

De criteria voor de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat zijn opgebouwd uit technische-, milieu- en systeemeisen. In verband met keuring en certificering van recyclinggranulaat zijn er keurmerken/labels van toepassing.  Belangrijke voorbeelden zijn:

  • NL-BSB certificaat: Voldoet het recyclinggranulaat aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit? (milieu);
  • CE-markering: Voldoet het recyclinggranulaat aan de Europese productnormen uit de Verordening bouwproducten? (technisch);
  • Partijkeuring: Een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit die de milieukwaliteit van het eindproduct toetst.
  • KOMO-productcertificaat volgens BRL 2506. Dit dekt de niet-CE gemarkeerde producten af en bevat criteria voor acceptatie, opleiding en dergelijke.

Eind vorig jaar nam de overheid een goed besluit door de regels over de aanwezigheid van plastic in grond en baggerspecie aan te scherpen. Tot die tijd mochten grond en baggerspecie maximaal vermengd zijn met (qua gewicht) 20 procent ‘bodemvreemd materiaal’. Dat ging meestal om bouwpuin, hout en plastic. Sinds de aanscherping mag er nog slechts ‘sporadisch’ plastic in voorkomen. Directe aanleiding was de maatschappelijke ophef over plastic afval op de oevers van de Maas dat afkomstig bleek uit bagger waarmee stroomopwaarts zandwinningsputten waren opgevuld.

Aanscherping Regeling bodemkwaliteit te beperkt

De aanscherping van de Regeling bodemkwaliteit geldt echter niet voor recyclinggranulaat (steenachtige afvalstoffen) afkomstig van bouwpuin. Dit materiaal wordt gebruikt voor toepassing in de grond, weg- en waterbouw ter versteviging, fundering of opvulling, en ook voor productie van beton. De samenstelling van recyclinggranulaat is aan regels gebonden die zijn vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL 2506). Tussen het bouwpuin zit onvermijdelijk plastic, afkomstig van bijvoorbeeld raamkozijnen, isolatiemateriaal en electrabuizen. Vermoedelijk is het kostbaar om al deze plastic deeltjes uit het bouwpuin te verwijderen. Daarom mag volgens de huidige regelgeving tot 1% van het massavolume van recyclinggranulaat plastic zijn. Het gaat om enorme hoeveelheden: per jaar komt in Nederland ongeveer 23 miljoen ton puin vrij, dat een nieuwe bestemming kan krijgen. Via toepassing van recyclinggranulaat volgens de huidige richtlijn mogen theoretisch dus jaarlijks miljoenen kilo’s plastic in het milieu worden gebracht.

NB: even rekenen, dat is dus 23.000.000 kg plastic in het milieu, daar moet toch iets tegen te doen zijn?

Recyclinggranulaat met plastic vervuild

Recyclinggranulaat wordt onder andere gebruikt voor de verharding van paden en wegen in natuurgebieden en andere terreinen. Zelfs op plaatsen waar je het absoluut niet verwacht, kom je plastic bouwafval tegen als pluggen, stukjes pvc-buis, isolatiemateriaal, stukjes tegel, glas en koperdraad.  Volgens de normen van BRL 2506 is deze praktijk legaal; afval is omgetoverd tot recyclaat dat toegepast mag worden. De achterliggende redenering is dat de bouwstoffen zich niet met de bodem vermengen en weer worden verwijderd wanneer de functie van het uitgevoerde werk verandert. Dus pas wanneer zo’n pad zou worden opgeheven, wordt het recyclinggranulaat inclusief het daarin aanwezige afval verwijderd. Op wie precies die verplichting rust, of het daadwerkelijk verwijderen ook gebeurt en wie daarop toeziet? Dat zijn grote vragen. Tot die tijd blijft het plastic in het milieu liggen, spoelt het een met de regen weg, of vermengt het zich toch met de bodem.

Kans om norm aan te passen

Eens in de zoveel tijd worden beoordelingsrichtlijnen aangepast aan nieuwe inzichten. Op dit moment is een consultatieronde voor BRL 2506 gaande. De voorgestelde wijzigingen betreffen echter niet een aanscherping van de plasticnorm.

Dat deze praktijk straks gewoon mag doorgaan, moet voorkomen worden. De Plastic Soup Foundation heeft samen met Recycling Netwerk daarom een zienswijze ingediend met het verzoek de nieuwe norm voor grond en baggerspecie ook van toepassing te laten zijn op recyclinggranulaat. Dat zal voor een verbod zorgen dat miljoenen kilo’s plastic ongehinderd in het milieu terecht komen. Het kan niet zo zijn dat van de burger verwacht wordt plastic goed te scheiden en op te ruimen, terwijl bij bouwwerkzaamheden legaal plastic afval in de openbare ruimte wordt gebracht.

We zijn hier nog niet klaar mee, de fractie van Sociaal Links komt hierop zeker terug ……

Reageren? Mail Johan of Auke

Vorig bericht
Volgend bericht