Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Rubbergranulaat | UPDATE 3

25/09/2020, 10:04

Volgens een rechterlijke uitspraak eind vorig jaar zijn beheerders van sportvelden verantwoordelijk voor het rubbergranulaat dat buiten de kunstgrasvelden aangetroffen wordt. Deze baanbrekende uitspraak van de rechtbank in Rotterdam kan de toepassing van rubberkorreltjes op kunstgras in binnen én buitenland aan banden leggen, omdat het praktisch onmogelijk is om te voorkomen dat ze buiten de velden terechtkomen. De officier van justitie verklaarde dat meer strafzaken volgen.

Afgedankte autobanden eindigen als rubberkorrels op kunstgrasvelden. Die korrels blijven niet allemaal op de velden liggen en komen via afwatering in het oppervlaktewater terecht. Uitgaande van 1.800 kunstgras-sportvelden in Nederland, belandt jaarlijks 720.000 kilo in het milieu, wel 400 kilo per sportveld. Die ‘ontsnapte’ korrels worden weer bijgevuld. Door uitloging komen zware metalen en chemicaliën in de bodem terecht. Metalen als zink en kobalt zijn schadelijk voor het bodemleven. Ook fragmenteren de korrels tot microplastics.

In onze buurgemeenten is reeds onderzoek gedaan naar de vervuiling (buiten de kunstgrasvelden) door deze korrels.
Dantumadiel heeft 3 kunstgrasvelden (en de roep om een kunstgrasveld bij de nieuwe Campus Damwâld) is er ook al.
Volgens RIVM-onderzoek is rubbergranulaat (bij normaal gebruik op kunstgrasvelden_ niet schadelijk voor de gezondheid.
Schadelijk wordt het pas “buiten” de kunstgrasvelden.

Met de volgende motie wil de fractie van Sociaal Links de aandacht vestigen op deze problematiek en de aandacht vragen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Foarsitter
Undersyk yn ús omringende gemeenten hat oanwiisd dat it rubbergranulaat dat brûkt wurdt als “ynfill” by keunstgersfjilden ernstige miljeu-effecten hat. PAK’s, swiere metalen en weekmakers binne yn de omjouwing fanne keunstgersfjilden yn hege konsentraasje fûn.
It giet net om de rubberkorrels OP it fjild, mar om de korrels dy neist de fjilden en yn it grûnwetter telâne komme.
Der binne lykwols ek net miljeubelestende alternativen: kurk- en kokosgranulaat, TPE (in nij, skin rubbergranulaat) en sels binne keunstgersfjilden sûnder “ynfill” yn ûntwikkeling.

De fraksje fan Sociaal Links wol mei foarlizzende moasje in signaal ôfjaan te sykjen nei nije, betelbere en net miljeu-belestende alternativen by de ferfanging fan besteande of de oanliz fan nije keunstgersfjilden yn Dantumadiel.

Dit is de motie:

Motie Vreemd aan de orde: Rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Dantumadiel

Concluderende dat

  • Er 3 kunstgrasvelden (2 in Damwâld, 1 in de Westereen) zijn waarbij rubbergranulaat wordt gebruikt als zgn. “infill”.
  • Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is, en geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
  • Het granulaat echter niet op de velden blijft, maar “uitgedragen” wordt en zo ook buiten de velden terecht komt.
  • In rubbergranulaat veel verschillende stoffen gemeten zijn, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA Bisphenol A)

Overwegende dat 

  • Het “uitdragen” van de rubbergranulaat-korrels schadelijk is voor het milieu in de (directe) omgeving van de kunstgrasvelden
  • Milieu-onderzoek in buurgemeente Tytsjerksteradiel heeft aangewezen dat in de directe omgeving van de kunstgrasvelden verhoogde concentraties kobalt, PAK’s en minerale oliën gebonden zijn 

Vraagt het college 

  • te (doen) onderzoeken of er betaalbare en milieu-vriendelijke alternatieven zijn voor het gebruik van rubbergranulaatkorrels als infill op kunstgrasvelden en de raad hiervan z.sp.m. maar in ieder geval voor 1-1-2021 op de hoogte te stellen
  • bereid te zijn om bij de aanleg van nieuwe of de vervanging van bestaande kunstgrasvelden gebruik te maken van deze alternatieven of deze te adviseren?

Auke Sikma | Fractie Sociaal Links | September 2020
Vanzelfsprekend rekent onze fractie op een raadsberde steun voor deze motie …..

UPDATE 2: de motie is aangenomen

UPDATE 3: het antwoord van het College

Hieronder treft u het antwoord van het college:
Er zijn betaalbare en milieuvriendelijker alternatieven welke als infill toegepast kunnen worden op kunstgrasvoetbalvelden ten opzichte van het huidige SBR rubber.

Kurk infill
Een natuurlijk alternatief is het toepassen van gemalen kurk als infill. Hier is al meerdere jaren ervaring mee opgedaan. Het product verwaait wel wat meer en moet dus vaker worden aangevuld waardoor de onderhoudskosten wel wat hoger zijn dan bij overige infill materialen. Hoewel de aanschafkosten van

kurk infill ongeveer €40.000 meer bedragen worden de totale levensduurkosten van kurk infill velden €90.000 hoger geraamd ten opzichte van SBR velden. Er wordt uitgegaan van een levensduur van 10 tot 12 jaar.

Greenfill.
Betreft een redelijk nieuw alternatief waarmee al enkele wedstrijdvelden zijn ingestrooid. Een Infill welke is opgebouwd uit biologisch afbreekbare polymeren. Dit materiaal kan worden gecomposteerd of worden hergebruikt en wordt in de bodem binnen 10 tot 15 jaar afgebroken. De totale kosten worden € 110.000 hoger geraamd dan traditionele SBR velden bij een levensduur van 10 tot 12 jaar.

EPDM / TPE infill
Betreffen nieuw geproduceerde kunststoffen. Ze bevatten geen zink of PAKS welke uit kunnen logen. Dus milieuvriendelijker dan de traditionele SBR infill velden. Maar het zijn natuurlijk wel microplastics welke als bodemvreemd worden aangeduid. Bij het toepassen ervan moet gestreefd worden naar een minimale verspreiding naar de omgeving. De meerprijs ten opzichte van traditionele SBR velden bedraagt gemiddeld €90.000 bij een levensduur van 10 tot 12 jaar.

Bovengenoemde bedragen is op basis van ramingen van een adviesbureau.

Onderzoek huidige velden

Inmiddels heeft de gemeente een adviesbureau gevraag om een offerte uit te brengen voor het inventariseren van de situatie van de huidige velden en het maken van voorstellen voor het voorkomen van de verspreiding van slijtagemateriaal en infill. Tijdens de inspectie zal ook bepaald worden of het noodzakelijk is om ook de kwaliteit van de bodem, het (oppervlakte)water en eventueel van het slib in de watergangen waar water vanaf de verhardingen wordt geloosd te onderzoeken.

Aan de hand van alle onderzoeksgegevens wordt een advies opgesteld over het beperken van de mogelijkheden voor het verspreiden van infill en slijtagemateriaal naar de omgeving.

Hierbij wordt rekening gehouden met de ouderdom van de velden en zal worden aangegeven welke alternatieven er zijn. Tevens zal worden aangegeven of het verwijderen van korrels rond de velden noodzakelijk is en of hiervoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Er zal een schatting worden gemaakt van de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Wanneer de resultaten bekend zijn, zal de raad hierover worden geïnformeerd.

Wanneer velden vervangen worden, maar ook wanneer er nieuwe velden worden aangelegd, zal het college adviseren om gebruik te maken van alternatieven voor infill-korrels die minder milieu belastend zijn.

Tenslotte: We zijn tevreden met dit antwoord. Rubbergranulaat staat op de gemeentelijke agenda. Er is tijd en aandacht besteed aan het onderzoeken van de alternatieven.
Waarvoor onze dank. We houden het in de gaten

Vorig bericht
Volgend bericht