Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Links vraagt | UPDATE 1

26/03/2024, 15:38

De fractie van Sociaal Links stelt in de raadsvergadering van 26 maart 2024 vragen over de waterverontreiniging door staalslakken en over de plannen voor het nieuwe MFC in Feanwâlden.
Over het laatste onderwerp wordt ook een motie ingediend.

Staalslakken

waren een goedkope ondergrond voor de aan te leggen Centrale As. Mooi natuurlijk, de aanleg van de CA was (ook voor Dantumadiel) al duur genoeg. Tot bleek dat de staalslakken oxideerden (begonnen te roesten) en dit het grond- en oppervlaktewater vervuilde.

Bij Broeksterwâld-De Falom zijn de staalslakken afgedekt met een folie. Onze fractie wil weten of nu ook opgehouden wordt de vervuiling te meten. Bij Dokkum (Stroobosser Trekvaart) zijn alle staalslakken weggehaald en vervangen door zand. Ook hier wil onze fractie weten of de vervuiling van grond- en oppervlakte water nu afgelopen is, en of er nog gemeten wordt.

Auke vraagt namens de fractie:

No’t de stielslakken yn de Sintrale As by Broeksterwâld-de Falom ôfdekt  binne mei foly is de monitoring fan ‘e wetterkwaliteit ek stoppe. kloppet dat? Meie wy der no dan ek fanút gean dat der perfoarst gjin fersmoarging fan it grûn- en opperflaktewetter mear plakfynt troch de  stielslakken hjirre? En wurdt der bygelyks op in letter momint ek nochris monitore?
De stielslakken yn de Sintrale As by Dokkum binne folslein ferdwûn en ferfange troch sań. Wurdt der de fersmoarging fan it grûn- en opperflakte-wetter noch monitore of is dit stoppe doe’t it work dien wie? En wurdt der bygelyks op in letter momint ek nochris monitore?

UPDATE 1: De portefeuillehouder (BM Agricola) antwoordt dat de monitoring van de waterkwaliteit niet is gestopt en zeker nog een jaar doorgaat. Vooral bij de -met folie afgedekte- staalslakken bij Broeksterwâld-De Falom bestaat de kans dat er nog oxidatie (en dus vervuiling) plaatsvindt. Bij de Stroobosser Trekvaart (waar alle staalslakken zijn afgevoerd en zijn vervangen door zand) is deze kans niet zo groot.

Feanwâlden

gelooft er niet meer zo in. Maar onze fractie wel! Er moet en zal een nieuw Multi Funcioneel Centrum in Feanwâlden komen met ruimte voor ontmoeting, sport en onderwijs. Onze fractie wil weten waarom we er zo weinig van horen. Wat is de laatste “stand van zaken”?

Hilda vraagt:

in 2019 heeft Sociaal Links samen met de coalitie partijen CU, SGP en GBD een motie ingediend met het verzoek aan het college om te komen tot een Dorps brede visie ten aanzienvan de onderwijs, sport, maatschappelijke en kerkelijke voorzieningen in het dorp  Feanwâlden, inclusief het te realiseren MFC.  De visie is er gekomen.  

Er hebben gesprekken en overleggen plaatsgevonden. 

Er is geld gereserveerd voor o.a. het realiseren van een brede school in de begroting.  In oktober 2022 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project MFC/Brede  School Feanwâlden en het participatieplatform stemvandantumadiel.frl. Via dit platform zijn de ideeën die leven onder de Feanwâldsters geïnventariseerd. Inmiddels is de fase van de steunbetuigingen geweest. 

Op 20 december 2022 is de raad middels een brief geïnformeerd over de uitkomsten. 

Op 14 februari 2023 zijn de uitgewerkte ideeën gepresenteerd aan inwoners, belangstellenden en de Raad (Duke Luk). 

Op 18 oktober 2023 was er een bijeenkomst in de sporthal Feanwalden over de wensen van inwoners voor het MFC. Een ieder kon ideeën noteren en vervolgens konden er stickers geplakt worden om te inventariseren wat de voorkeur heeft. 

Vervolgens hebben inwoners en raad geen idee van de voortgang MFC Feanwalden. 
Daarom hebben we de volgende vraag: 

Kan de portefeuillehouder aangeven wat de stand van zaken is betreffende het plan voor een brede school, sport en ontmoeten in Feanwalden. 

In een motie vragen we om een “Plan van Aanpak”

Vorig bericht
Volgend bericht