Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

StemHulp GR2022 | UPDATE 1

27/01/2022, 13:48

Vanaf NU online: De Stemhulp GR2022 (de juiste link volgt op 10-2-22)
Kiezers die nog geen keuze hebben gemaakt vinden hier de reacties van de deelnemende partijen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 14-15 en 16 maart a.s.

Een aantal Sociaal-Linksers heeft zich (met lijsttrekker Rommy Kempenaar) gebogen over de stellingen.
Dit zijn de stellingen en ons standpunt daarop ……

1. Dantumadiel blijft een zelfstandige gemeente.
Sociaal Links wil een gemeente als kleine organisatie die de burger beter bedienen kan. De investeringen horen in eigen gemeente en niet in Dokkum

2. Opvang van meer dan 200 asielzoekers is mogelijk
Sociaal Links wil geen grootschalige opvang, maar -indien nodig- kleinschalig en passend bij de schaal en aard van de dorpen.

3. Eigen inwoners krijgen voorrang bij het kopen of huren van woningen.
Teveel inwoners (vooral jongeren) verlaten de gemeente om elders te gaan wonen. In een wooncrisis als deze zijn alle opties bespreekbaar.

4. Extra investeren in de zorg, ook al leidt dat tot hogere belastingen.
Deze kosten dienen door het Rijk te worden vergoed.
CDA en VVD bezuinigen hier al jaren op.
Wij vinden de zorg heel belangrijk, maar behoud en versterking van zorg in de gemeente mag niet leiden tot nog hogere lokale lasten voor de burger.

5. De gemeente voert een vuurwerkverbod in.
Carbidschieten is een traditie die behouden moet worden, en vele jongeren vermaak biedt. Sociaal Links vertrouwt erop dat onze burgers verantwoord omgaan met vuurwerk. 

6. Als jongeren een bijstandsuitkering aanvragen, moeten ze direct aan de slag in een leer-werktraject.
Werk leidt tot welvaart , en welvaart leidt tot een hoger gevoel van welzijn

7. Overal in de bebouwde kom wordt maximaal 30 km/uur gereden.
Elk slachtoffer is één teveel. Rustige en veilige woonwijken verhogen het woongenot en de veiligheid. 

8. Plaatsen van windmolens tot 20 meter hoog (inclusief wieken) is mogelijk.
Bescheiden windmolens die passen in het landschap en ten goede komen aan de eigen bevolking

9. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind een muziekinstrument kan leren bespelen.
Minder draagkrachtige ouders zullen moeten worden ondersteund. Ook dient de gemeente de aanbieders van muzieklessen te ondersteunen.

10. Ondernemers beslissen zelf of ze winkels op zondag openen.
In overeenstemming met omliggende gemeenten moeten ondernemers zelf kunnen beslissen.

11. Bij een gemeentelijke fusie kijken we niet alleen naar Noardeast-Fryslân, maar ook naar andere buurgemeenten.
Wij zijn voor een zelfstandig Dantumadiel.
Bij gedwongen fusie echter horen alle opties open te staan.

12. Extra hulp voor jongeren met verslavingen.
De jeugd heeft de toekomst, het zal je eigen kind maar zijn.
Beter lijkt het ons in te zetten op preventie.

13. Meer drempels en plantenbakken om de snelheid te verlagen. Snelheidsremmende maatregelen (als drempels en plantenbakken)  alleen in samenspraak met bewoners en passend in het straatbeeld.

14. De gemeente communiceert in het Fries.
Een gemeente moet met iedere inwoner kunnen communiceren. Daarom pleiten wij voor tweetaligheid. 

15. Jongeren en starters op de woningmarkt kunnen een bouwkavel ook pachten in plaats van kopen.
In mooie praatjes kun je niet wonen
In een wooncrisis als deze zijn alle opties bespreekbaar.
Pachten maakt de aanschaf van een eigen huis voor een grotere groep bereikbaar.

16. Landbouwgrond mag worden gebruikt voor zonneparken.
Nu niet, nooit niet. We wonen in een prachtig gebied en gooien dit niet te grabbel aan landschapsvervuiling 

17. Drie fulltime wethouders is te veel.
Als Dantumadiel kwaliteit voor de burger wil behouden, is met de huidige werkbelasting 3 wethouders precies genoeg. 

18. Meer subsidiemogelijkheden voor mensen die een familielid in huis hebben vanwege ziekte of ouderdom.
Zorgen voor een familielid is niet niks, wordt vaak onderschat en moet van harte ondersteund worden.

19. In Feanwâlden komt een brede school mét dorpshuis en sportvoorziening.
Gezien de staat van de huidige panden, moet het bouwen zo snel mogelijk beginnen. Dit versterkt de leefbaarheid in Feanwâlden.

20. Dantumadiel bouwt weer een volledige ambtelijke organisatie op.
Nee! Diensten dichtbij de burger doen we zelf.
Verder gaan we digitaliseren, werken we samen mét en benutten we de diensten van lokale ondernemers.

21. Intensieve veehouderijen zijn welkom.
Absoluut niet, geen “Brabantse taferelen” in Dantumadiel.
Het is slecht voor de volksgezondheid, voor het dierenwelzijn en voor het landschap.

22. Behalve zwemdiploma A bekostigt de gemeente ook diploma B voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Wie A zegt, moet ook B zeggen
Zwemonderwijs is belangrijk in een provincie met veel water. We pleiten voor een ruimhartige ondersteuning van de minst draagkrachtigen.

23. Terugbrengen van de rotondes in Damwâld.
De verkeersveiligheid in Damwâld met name voor fietsers en (schoolgaande) kinderen dient te worden gewaarborgd.

Sociaal Links is een lokale samenwerkingspartij vanuit de idealen van PvdA, GroenLinks en SP.
Sociaal Links staat voor een groen, duurzaam en zelfstandig Dantumadiel, waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar iedereen mag meedoen.

Meer informatie op: https://www.sociaallinks.nu 

Vorig bericht
Volgend bericht