Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Invasieve plantenexoten | UPDATE 2

05/06/2020, 9:57

Fietsend door onze prachtige gemeente valt ons op dat de biodiversiteit op verschillende plaatsen ernstig wordt verstoord door planten die hier niet thuishoren.
Landelijk en dus ook in Dantumadiel zien we op veel plekken plantensoorten die niet van oorsprong in de omgeving thuis horen en zich snel verspreiden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Reynoutria japonica (Japanse Duizendknoop)

Heracleum mantegazzianum (Reuzenberenklauw)

of Ambrosia (hooikoortsplant)

Deze soorten hebben de verzamelnaam “invasieve plantenexoten” en zijn schadelijk.

Deze invasieve plantenexoten zijn schadelijk, omdat ze:

 • Andere plantensoorten verdringen en daardoor de biodiversiteit aantasten (alle invasieve plantenexoten).
 • Soms schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn (Reuzenberenklauw, Ambrosia).
 • Schade kunnen veroorzaken aan wegen (Japanse Duizendknoop).

Kenmerkend aan deze soorten is dat ze zeer moeilijk te bestrijden zijn.
Daarnaast is de mens vaak zelf de grootste verspreider. 

Enkele tips:

 • Gooi geen tuinafval (bijv. snoeiafval) in de natuur en gooi geen waterplanten in openbaar water. Zet ook geen (huis)dieren uit in de natuur of parken, ook geen vissen.
 • Gebruik geen invasieve exoten maar kies alternatieven. Probeer vooral soorten te vermijden die zich snel en zelfstandig kunnen verspreiden en gaan woekeren. Hierdoor vermijd je ook problemen van woekerende planten in eigen tuin. Zorg er daarnaast voor dat huisdieren (ook in de vijver) niet kunnen ontsnappen.
 • Reinig uw spullen (auto, boot, kleding, schoenzolen, etc.) na bezoek aan besmet gebied om te voorkomen dat u de invasie exoot onbewust meeneemt en transporteert naar een nieuw gebied. Helaas is het voor bezoekers meestal niet duidelijk welke gebieden besmet zijn met welke invasieve exoten. Probeer in ieder geval de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding van (nieuwe) invasieve exoten te stoppen:
 • Met de auto (en caravan) op reis geweest? Klop dan voor vertrek naar huis automatjes uit en veeg de caravan
 • Vaart of vist u graag? Voorkom dat je waterplanten van het ene naar het andere water verplaatst. Reinig daarom je boot, vismateriaal en schoenzolen voor vertrek naar een nieuwe plek.
 • Natuurliefhebber, wandelaar of fietser? Blijf (in natuurgebieden) op de paden. Fragmenten van invasieve uitheemse planten, zoals Watercrassula, verspreiden zich gemakkelijk via kleine fragmenten die blijven haken in bijv. schoenzolen en worden zo verspreid naar nieuwe gebieden.

Lees hier meer over invasieve exoten (en de bestrijding ervan)

Sociaal Links heeft de volgende vragen gesteld, en deze antwoorden gekregen

 1. Heeft het college “in beeld” welke invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel voorkomen?

Ja, in het algemeen is er een beeld welke invasieve plantenexoten in het openbaar groen voorkomen. Dit betreffen voornamelijk de soorten Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. Plantenexoten welke in het water voorkomen zijn meer in beeld bij het Wetterskip.

2.  Heeft het college “in beeld” waar invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel voorkomen?

Globaal zijn de grotere haarden bij de gemeente in beeld. Er is geen structurele dekking voor het bijhouden van een registratie.

3.  Doet de gemeente actief aan bestrijding van deze invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel?

Alleen op plaatsen waar de exoten zorgen voor gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld langs fiets en wandelpaden wordt de Reuzenberenklauw actief bestreden.

4.  Wat doet de gemeente aan de bestrijding van deze invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel?

Doormiddel van maaien en soms het verwijderen van de bloemknoppen wordt het gevaar en de verdere verspreiding beperkt. Sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen is er onvoldoende dekking in de begroting om de exoten actief te bestrijden.
Momenteel doet de Iepenwacht Fryslân in samenwerking met het Wetterskip in opdracht van de VFG onderzoek naar de mogelijkheden van een gebiedsdekkende aanpak van de bestrijding van de plantenexoten in de provincie. Dit wordt namelijk door veel terrein beherende instanties als voorwaarde gezien voor een effectieve bestrijding.

5.  Wat doet de gemeente om de bestrijding van invasieve plantenexoten door de burgers te bewerkstelligen?

In afwachting van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gebiedsdekkende aanpak waarbij ook de particulieren gerekend worden doet de gemeente hiervoor voorlopig niets.

6.  Is het wellicht een idee informatie hierover op te nemen op de gemeentelijke website?

Het is zeker een goede suggestie om de huidige werkwijze op te nemen op de gemeentelijke website.

Namens de fractie van Sociaal Links, Auke Sikma, riedslid

UPDATE: onze fractie is niet tevreden met dit antwoord, en heeft -in overleg met betrokken wethouder Kees Wielstra- de volgende motie opgesteld:

Motie Vreemd aan de orde: Bestrijding invasieve plantenexoten in Dantumadiel

Concluderende dat

 • Het college aangeeft slechts beperkt zicht te hebben op de aanwezigheid van de invasieve plantenexoten (als Reuzenbereklauw, Japanse Duizendknoop)
 • Dat daarmee, mn de aanwezigheid van de Ambrosia of hooikoortsplant buiten beeld lijkt te blijven.
 • Het college aangeeft slechts de “grote haarden” in beeld te hebben, en geen structurele dekking voor het bijhouden van een registratie te hebben.
 • Het college aangeeft slechts bij gevaarlijk situaties (bijv. langs fiets- of wandelpaden) de Reuzenbereklauw actief te bestrijden.

Overwegende dat 

 • De fractie van Sociaal Links in juni schriftelijke vragen heeft gesteld over de actieve bestrijding van de zgn invasieve plantenexoten in Dantumadiel.
 • De gemeente ook afhankelijk is van andere partijen (particulieren, instanties als het Wetterskip en Staatsbosbeheer, en buurgemeenten) bij de bestrijding.
 • Onze fractie aangedrongen heeft op actieve bestrijding van deze planten omdat deze: 
 • andere plantensoorten verdringen en daarmee de inheemse biodiversiteit ernstig in gevaar brengen
 • Zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid (de Reuzenberenklauw kan bijv. Ernstige brandwonden bij kinderen teweegbrengen
 • Ernstige schade kunnen toebrengen aan wegen en bruggen

Draagt het college op

 • het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gebiedsdekkende aanpak waar mogelijk te versnellen en de raad hiervan z.sp.m. maar in ieder geval voor 1-1-2021 op de hoogte te stellen
 • Te onderzoeken of het mogelijk is de bestrijding van de invasieve plantenexoten door alle partijen op te nemen in de APV of anderszins in de gemeentelijke regelgeving, en de raad hiervan z.sp.m. maar in ieder geval voor 1-1-2021 op de hoogte te stellen

Auke Sikma | Fractie Sociaal Links | September 2020

Vanzelfsprekend verwacht de fractie van Sociaal Links een raadsberde steun voor deze motie

Reageren? : a.sikma@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail