Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Rubber yn Feanwâlden | UPDATE 6

12/02/2021, 16:10

Feanwâlden maakt zich zorgen, en terecht volgens onze fractie.
Zie ook het Nieuwsblad van N.O.Friesland van vrijdag 12-2-21

Wat is er aan de hand?

Rubberopslag en verwerkingsbedrijf RVN uit Almen (bij Lochum) is voor 2.8 miljoen “weggekocht” van haar bedrijfsterrein (door de gemeente Lochem, die dit een mooie locatie vond voor woningbouw)
De verhuizing van het bedrijf echter wilde niet zo vlotten (de aanvraag om zich in Zutphen te mogen vestigen werd  afgewezen, een aanvraag  in Enschede loopt nog), zodat een en ander juridisch moest worden uitgevochten.

Ook de aanvraag in Feanwâlden wilde niet echt vlotten. Uit de lokale media:
In Veenwouden speelt iets anders. Daar loopt een aanvraag voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm). Voor de behandeling daarvan staat maximaal 8 weken.
De gemeente Dantumadeel waarschuwde echter dat de termijn door grote drukte niet wordt gehaald. In plaats van eind december wordt rekening gehouden met begin februari.

De rechter reageerde ongemeen fel op dat verhaal. Hij wees op het gebrek aan bestuurlijke slagkracht. En dat geldt niet alleen in de Friese gemeente.
Tegen, de overigens niet persoonlijk aanwezige, wethouder Bert Groot Wesseldijk van Lochem zei hij: “Reis als de sodebliksem af naar Veenwouden en spreek je collega toe.
Kom op met die vergunning en zit als overheid niet te kloten! Een stapel banden, die niet eens als chemisch afval geldt en die er maar tijdelijk wordt opgeslagen…
Hoe moeilijk kan het zijn!”
De wethouder reageerde vrijdagavond via een woordvoerder door te zeggen dat er veelvoudig contact is geweest met Veenwouden.
“Ze laten zich niet gek maken omdat Lochem een probleem heeft”, zo luidt de reactie.

Krant “De Stentor” meldt op 12-5-20: Volgens (wethouder) Groot Wesseldijk heeft de gemeente de afgelopen maanden ‘veel energie’ gestoken om samen met de directie van Doornberg een nieuwe locatie te vinden.
Dit is mislukt. Toch houdt de wethouder het bedrijf aan de deadline om het terrein per 1 augustus (2020) te verlaten. De gemeente betaalt Doornberg 2,77 miljoen euro voor deze grond.
Dit publieksgeld moet worden terugverdiend met de verkoop van dure huizen die op het terrein kunnen worden gebouwd.

Lees hier een interview met de directeur van RVN over het bedrijf en de consternatie eromheen

OK, en nu ligt er dus een aanvraag van het bedrijf zich -alleen voor de opslag van banden- zich te mogen vestigen aan de Swette 3C in Feanwâlden.

Echter: de aanvraag is niet volledig en moet (uiterlijk maandag 15 februari) opnieuw worden ingediend.
Terecht maakt de buurt (en Feanwâlden) zich zorgen om het aantal vervoersbewegingen (zo’n 50 extra) op de Swette, en op eventuele calamiteiten (als brand)
Directeur Doornberg vertelt in diverse interviews dat opgeslagen autobanden moeilijk in brand te krijgen zijn (en nog moeilijker te blussen volgens Feanwâlden)

Het is echter vooral datgene wat (nog) niet aan de orde is: het verknippen en shredderen van het opgeslagen rubber. Stank- en geluidsoverlast zijn (terecht)
volgens de omwonenden niet passend bij de milieu-eisen die in het bestemmingsplan voor dit gebied zijn vastgelegd.
Mocht er na de eerste vergunning (voor opslag) nog een tweede aanvraag (voor verwerking) volgen, dan zal deze (door de FUMO) worden getoetst.

We zijn er niet gerust op, en hebben onze collega-raadsleden in Lochum en Enschede om hulp en informatie gevraagd.
We wachten maandag a.s. even af om te kijken of er nu een volledige (en juiste) vergunningsaanvraag is gedaan.
We houden hier de vinger aan de pols en zullen daar de eerstvolgende raadsvergadering vragen over stellen.

UPDATE 1: We hebben contact gehad met collega-raadsleden in Lochem (de huidige vestiging van RVN zit in Almen, gemeente Lochem). Zij melden ons: Op zich niet zoveel mis met een bedrijf dat rubberbanden omzet in een soort granulaat dat in andere producten kan worden benut. Het grootste probleem dat onze gemeente had, was de locatie waar het bedrijf gevestigd was. Geen industrie-gebied, maar tegen de bewoning en de bossen aan.
Het bedrijf is nog niet vertrokken ((16-2-21) uit de gemeente Lochem, en heeft van de rechter nog even tijd gekregen.

UPDATE 2: maandag 15-2-21 was de datum dat de volledige vergunningsaanvraag van RVN binnen moest zijn bij de gemeente Dantumadiel. Volgens wethouder Gerben Wiersma is dit ook gebeurd, en onderzoeken de ambtenaren nu of ook deze nieuwe aanvraag volledig is. De wethouder benadrukt dat de vergunning alleen is voor de OPSLAG van rubberbanden. In dit opzicht maken we ons enigszins zorgen over de laatste alinea van het stuk in de LC van vandaag (16-2-21) RVN-eigenaar Doornberg:”Ik ga dat doen wat de vergunning zegt” Oftewel TRANSPORT en OPSLAG. Dus niet shredderen? Antwoord: Dat zeg ik niet
Aangenomen dat de LC hier een juiste voorstelling van zaken geeft, is dit een verontrustende uitspraak.
Er staan overigens wel enkele storende fouten in het artikel.

  1. Citaat LC: De Regionale krant “De Stentor” schreef in januari 2019 dat het bedrijf een waar hoofdpijndossier was geworden voor de gemeente Lochem. De milieubelasting paste niet in het bosrijke gebied.
    CORRECTIE: het dossier is een hoofdpijndossier geworden omdat het bedrijf (na eenmaal uitgekocht te zijn voor 2,8 miljoen) er niet in slaagde op tijd een nieuw bedrijfsterrein te vinden. De raad van Lochem geeft aan dat de plaats waar het bedrijf gevestigd was eigenlijk geen industrie-locatie was, en dat zei het daariom heeft teruggekocht.
  2. Citaat LC: Ook een verhuizing naar Enschede ketste af
    CORRECTIE: Dat is nog allerminst zeker, de gemeente Enschede is voornemens de aanvraag voor vestiging van het bedrijf goed te keuren

UPDATE 3: RVN heeft een vergunning voor OPSLAG, TRANSPORT en VERWERKING aangevraagd bij de gemeente Enschede  aan de Binnenhaven 150 (die voornemens is dat goed te keuren). We wachten nog een update van onze collegae in de raad van Enschede. In Enschede zeggen ze: “Navraag bij het bedrijf in de gemeente Lochem heeft ons geleerd dat het bedrijf vanuit haar bedrijfsactiviteiten nooit overlast heeft veroorzaakt.
De Stentor (lokale krant) meldt op 5 oktober 2020: Maar hier lijkt Enschede niet volledig te zijn geïnformeerd, verschillende lokale en regionale media meldden de afgelopen jaren klachten van direct omwonenden. Die ondervonden veel last van het zeer luidruchtige vermalen van autobanden en andere rubberen materialen. Ook was er angst voor brand, omdat bekend is dat branden in stapels met banden zeer moeilijk zijn te bestrijden.”

Laten we duidelijk zijn: Sociaal Links is voor de vestiging van circulaire en niet-milieubelastende bedrijven in Dantumadiel. En hoewel RVN WEL circulair is (zij zorgen immers voor het recyclen -dus opnieuw gebruiken van de grondstoffen- van rubber), is zij beslist milieu-belastend. Een dergelijke milieu-belasting MAG en KAN niet op de locatie Swette 3c in Feanwâlden. Vooralsnog is de vergunningsaanvraag ALLEEN gericht op de opslag en het transport.

UPDATE 4:
De fractie van Sociaal Links is er niet gerust op en is voornemens vragen te stellen in de raadsvergadering van 2-3-21

Sociaal Links vragen over (mogelijke) komst RVN naar Feanwâlden
RVN (Rubber Verwerking Nederland), ek wol Doornberg Recycling neamt is festige in Almen (gemeente Lochem). De lokaasje is net ideaal, gjin yndustie-gebied en yn in natuergebiet. It is derom dat de gemeente Lochem de lokaasje werom kocht hat fan RVN foar 2.8 miljoen euro. It bedriuw hat lykwols in bytsje te betiid harren bedriuwslokaasje ferkocht.

Hja hiene noch gjin alternatyf. In festigingsfersyk oan de gemeente Zutphen is ôfwiisd en in fersyk oan de gemeente Enschede rint noch (wy hawwe der oerliz oer hân mei riedsleden út Enschede)

Hja melde ús: De vergunningaanvraag loopt op dit moment nog volop in Enschede. Meerdere partijen steunen het verzoek van o.a. het CDA Enschede om een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) uit te voeren. Het grote struikelblok waar wij in Enschede als raad tegenaanlopen is dat het Havengebied dergelijk bedrijven in een hoog milieurisico conform de bestemmingsplannen mag vestigen. Tegenover de beoogde locatie zit nu het uit Nederland vertrekkende Apollo Vredestein. Hierdoor kan de wethouder niet snel iets anders dan het vergunningsverzoek in behandeling te nemen.

En no leit der ek in oanfraach fan RVN FOR Feanwâlden:

1. Klopt het dat de vestigingsaanvraag van RVN voor de locatie Swette 3C opnieuw is ingediend ?
UPDATE 5: antwoord van de wethouder “Ja, dat klopt”

2. Is deze aanvraag inderdaad alleen voor OPSLAG en TRANSPORT van autobanden?
UPDATE 5: antwoord van de wethouder “ook dat klopt”

3. Is deze aanvraag nu volledig?
UPDATE 5: antwoord van de wethouder “dat wordt op dit moment onderzocht”

De fraksje fan Sociaal Links fynt it wol in bytsje núver, dat dit bedriuw it rubber opslaan wol yn Feanwâlden en ferwurkje sil in (bygelyks) Enschede. Dat is lykwols sa’n 162 km fierder. In protte ferfiersbewegings ….

4. Als de aanvraag voor OPSLAG en VERWERKING van RVN in Enschede wordt afgewezen, bestaat de kans dat RVN daarvoor alsnog een aanvraag bij Dantumadiel indient. Is de wethouder het met ons eens dat dat op de genoemde locatie (Swette 3c Feanwâlden) niet toegestaan en dus uitgesloten is?
UPDATE 5: antwoord van de wethouder “op dit moment is dat (nog) niet aan de orde. Dan zou het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd”
En hier zijn wij als Sociaal Links dus niet gerust op. Tuurlijk is het even afwachten wat de gemeente Enschede gaat doen met de aanvraag voor OPSLAG, TRANSPORT en VERWERKING van RVN
We houden de vinger aan de pols!

5. Heeft onze gemeente industrielocaties (beschikbaar) waar dit WEL mogelijk is?
UPDATE 5: antwoord van de wethouder “Binnen de huidige bestemmingsplannen niet”

6. Het bedrijf geeft aan zich te zullen houden aan de toegestane bedrijfsvoering, maar heeft vaker (oa aan de gemeente Lochem) toezeggingen gedaan. Ook de laatste reactie van directeur Doornberg is (mits juist geciteerd in de LC) nogal verontrustend: RVN-eigenaar Doornberg:”Ik ga dat doen wat de vergunning zegt” Oftewel TRANSPORT en OPSLAG.
Dus niet shredderen? Antwoord: Dat zeg ik niet
Hoe is de gemeente voornemens dit (periodiek) te controleren en te handhaven?
UPDATE 5: antwoord van de wethouder “het bedrijf is gehouden aan de eventueel toe te kennen vergunning, en daar valt de verwerking niet onder”
Geen duidelijk antwoord wat ons betreft, maar we houden een en ander in de gaten.

We zijn er nog niet gerust op, en vragen omwonenden en betrokkenen dit (met ons) goed in de gaten te houden en te melden wanneer zich onregelmatigheden voordoen.

UPDATE 6:
Naar nu blijkt past ook de huidige vergunningsaanvraag van RVN niet in het geldende bestemmingsplan (2020) en zal dus het bestemmingplan Feanwâlden Súd opnieuw moeten worden vastgesteld, of trekt RVN zijn vergunningsaanvraag in.
We weten het niet, maar het lijkt erop dat de komt van RVN naar Feanwâlden vooreerst van de baan is.
De aanvraag van RVN in Enschede loopt nog (en is niet afgewezen zoals in de krant stond). Eigenlijk heeft de gemeente Enschede (volgens collega raadsleden aldaar) geen gronden om de aanvraag van RVN te weigeren.

wordt (vast en zeker) vervolgd …..


reageren kan via: a.sikma@dantumadiel.frl

 

 

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail