Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Agenda Biodiversiteit

03/02/2021, 15:12

Op woensdagmiddag 27 januari hebben we een webinar meegemaakt bij de presentatie van de “Agenda Biodiversiteit Fryslân”.
Eindelijk samenwerking tussen provincie, gemeenten, Wetterskip en organisaties als Fryske Miljeu Federaasje en Staatsbosbeheer.

U kunt deze webinar nog tot eind februari hier bekijken. 

Samen wordt een agenda opgezet tot behoud (en verbetering) van de biodiversiteit.
Ook voor Sociaal Links staat in Dantumadiel het “bioferskaat” hoog op de agenda.
We hebben er vaak aandacht voor gevraagd en moties over ingediend.

Steeds meer particulieren en organisaties willen ook aan de slag met biodiversiteit.
Dat is belangrijk: met veel planten- en diersoorten gaat het niet goed.
Bovendien is niet alleen in de natuurgebieden winst te behalen; kansen liggen er (juist) ook in de dorpen en het agrarisch gebied.
Soms kun je met een beperkte extra inspanning de biodiversiteit al enorm vooruit helpen.
Om de natuur te beschermen is wet- en regelgeving opgesteld.
Als je een huis wilt bouwen, dan moet je onderzoek (laten) doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten en eventueel maatregelen nemen. Dat zijn echter veelal minimale eisen: het voorkomt of beperkt schade aan de natuur, maar geeft haar zelden een zetje in de goede richting.

Wilt je iets extra’s doen voor de natuur? Denk dan bijvoorbeeld aan vleermuis- en nestkasten in en om gebouwen, bijenhotels of een beplantings- of beheerplan voor waardevolle bermen en groenstroken. Van een saai bosje maak je met hetzelfde gemak een bloemrijke plek waar vlinders en bijen het hele seizoen nectar vinden.
Of denk eens aan een voedselbos: aantrekkelijk voor omwonenden en een echte opsteker voor de biodiversiteit.

Biodiversiteit staat steeds meer in de belangstelling. Enerzijds gebeuren er goede dingen:
De provincie Fryslân heeft een agenda Biodiversiteit opgesteld, het Natuurnetwerk Nederland wordt aangelegd, er worden herstelmaatregelen genomen in en om Natura 2000-gebieden en de eerste tekenen van een natuurinclusieve omslag in de landbouw zijn zichtbaar. 

Anderzijds blijft resultaat in veel opzichten achter. Nog altijd staat een derde van onze planten- en diersoorten op de Rode Lijst. In een deel van onze natuurgebieden zijn tekenen van herstel zichtbaar, maar met de biodiversiteit in agrarisch en stedelijk gebied gaat het nog steeds niet goed, becijferde het Compendium voor de Leefomgeving in juli 2019.

Ook wereldwijd zijn de zorgen groot.
Het onafhankelijke wetenschappelijke platform IPBES rapporteerde in mei 2019 dat één miljoen soorten in hun voortbestaan worden bedreigd.
Oorzaken zijn onder meer klimaatverandering, vervuiling en invasieve exoten.

Sociaal Links vraagt aandacht voor deze zaken en zal dat blijven doen.
Ook in een kleine gemeente als Dantumadiel! We hebben een verbod op het oplaten van ballonnen gekregen, een eerste aanzet tot ecologisch groenbeheer,
aandacht voor Groene Waterstof, het zoeken van alternatieven voor het rubbergranulaat op kunstgrasvelden en het bestrijden van de invasieve planten-exoten.

Maar samen kunnen we nog meer!

De achteruitgang in biodiversiteit is niet meer alleen voor natuurliefhebbers een reden tot zorg. Een robuuste, biodiverse natuur zorgt voor frisse lucht en schoon water,
bestuift onze gewassen, vangt piekbuien op en zorgt voor een aangenaam en gezond leefklimaat in de stad. Steeds meer overheden, organisaties, particulieren en ondernemers zien het belang van biodiversiteitsherstel, omdat ze zelf geloven in de waarde van biodiversiteit of omdat hun klanten erom vragen. En dat is goed nieuws!
Sociaal Links gelooft dat we in ons denken en doen toe moeten van ‘schade beperken’ naar natuurinclusief werken en het versterken van de natuur. 

Sociaal Links maakt zich hier sterk voor. Doet u / doe jij mee?

Vorig bericht
Volgend bericht