Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Sociaal Links vraagt | UPDATE 1

29/03/2021, 14:50

Een van de instrumenten die een raadslid | raadsfractie tot z’n beschikking heeft is het stellen van vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Mondelinge vragen worden gesteld in het “fragen-healoerke” voorafgaand aan de raadsvergadering. Naar goed gebruik worden de mondelinge vragen vantevoren opgestuurd naar de griffie zodat andere raadsleden en natuurlijk de portefeuillehouder zich kan voorbereiden op (het beantwoorden van) de vragen.

Het college kan om nadere uitleg vragen, maar er wordt (over de beantwoording) niet gedebatteerd. Mondelinge vragen zijn ook belangrijk voor de zichtbaarheid van de (onze) fractie. Sociaal Links heeft vele vragen gesteld aan het college.

De raadsvergadering van februari vroeg onze fractie naar de vergunningen en voortgang van de komst van RubberVerwerking Nederland naar Feanwâlden.

In de raadsvergadering van maart gaat fractielid Johan Wijbenga vragen stellen over de kaalslag op de Hoek eveneens in Feanwâlden:

De ôfrûne wiken wie d’er nochal wat opskuor yn it dorp Feanwâlden oer it kappen fan beammen oan de Hoek.
It liket d’erop dat er wèr in oanslach op ús prachtige Fryske Lânskip plakfûn hat.
In protte misken yn it dorp freegje harren ôf as’t dit allegear samar ken.
In protte misken freegje harren ôf wêrom grypt de gemeente net yn ?
De fraksje fan Sociaal Links freget him dit ék ôf en hat dêrom in pear fragen foar de portefeuillehâlder.

– Is it Kolleezje op’e hichte fan it feit dat er koartlyn oan De Hoek wer beammen kapt binne en dat er sels hiele beamen út’e wal skuord binne ?

Antwoord: Ja

– Binne hjir fergunnings foar ferliend en sa net, hie dat net moatten ?
Antwoord: As it gjit om de kapte beammen op de singel, dan hie d’er in fergunning of in ontheffing foar oanfrege wurde moatten.Dizze Singel is yn it bestemmingsplan in beskermde singel. En derfoar moat sawol by de provinsje sawol as by de gemeente ontheffing oanfrege wurde.Foar de ferwydering fan de wilgen is gjin fergunning nedich
Oanfulling: Fergunning, twa ledich
A: de beammen dy’t eigendom binne fan de eigenaar fan de grun
B de gemeente is eigenaar fan beammen
En de gemeente hat versuimd fergunning oan te freegjen by de provinsje en dat is no yn gang setten.
D’er is in(ien) beam omseage , en wat dat betreft    koe dat net
En d’er binne ek beammen dy’t op grun fan de gemeente stjinne dy’t ek wike moatte foar
itgene dat er barre moat. En de gemeente moat foar har beammen tastemming oanfrege by de provinsje
Vraag: docht de gemeente dat ek.    wol de gemeente dy beammen d’er graach of ha ?
Antwoord: As’t der beammen kapt wurde, is d’er altyd in herplant-plicht

– Sociaal Links freget him ôf wat de gemeente docht om sokke djipgeande yngrepen yn us lânskip yn’e takomst foar te kommen ?
Antwoord: is lestich….   yn foarkommende gefallen ken in preventieve “last onder dwangsom” oplein wurde.

– Wurdt d’er eat dien op it mêd fan handhavening ? Kin de portefeuillehâlder hjir ek wat oer/fan sizze ?
Antwoord: Troch team tafersjoch is in ûndersyk start, yn gearwurking meri de Prov/Wetterskip en Fumo. Ofhinklik fan de útkomst fan dit ûndersyk sil of ken der handhaaft wurde.Ofsûnderlik of yn gesamenlikheid
Hjirby ken tocht wurde oan: herplantplicht foar de singel.
Oanfulling: undersyk rint noch

– Wy hienen begrepen dat de portefeuillehâlder in gesprek regeltje soe mei alle belanghebbenden en oanwenjenden. Wat binne de útkomsten fan dit petear ?
Antwoord: Poging dien tot mediation. Se wolle net. 

WORDT VERVOLGD …….

Naast het stellen van mondelinge vragen (die dus meteen worden beantwoord) stelt onze fractie ook regelmatig schriftelijke vragen. Het verschil is dat de beantwoording van schriftelijke vragen iets langer op zich laat wachten, dat schriftelijke vragen niet zozeer voor de bühne zijn, maar vaak iets dieper op de materie ingaan, of meer navraag of onderzoek vergen.

Deze maand heeft de fractie van Sociaal Links vragen gesteld over de komst van (nog) een geitenhouderij in Dantumadiel:

De fraksje fan Sociaal Links fynt it fansels ek slim dat de fam.Blanken fanne Heechfinne yn Rinsumageast harren libbenswurk -in nertsenfarm- as gefolch fan de wet Verbod Pelsdierhouderij slúten moast. Earst soe de slúting pas yn 2024 plakfine, mar troch de Corona (en it gevaar op besmettings) is dit yn in stroomversnelling te lâne kaam.
Op syk nei in alternatyf is dit bedriuw útkaam op in molkegeitenhâlderij
Nei’t ús fraksje begrypt hat de gemeente al fergunnings ôfjûn en sil it bedriuw yn oktober operationeel wêze.

Us fraksje hat ek kennis naam fanne ûnrêst by omwennenden.
Ommers yn pear jier ferline hat de RIVM noch grutskalich ûndesyk dien nei de sûnens fan minsten dy’t yn ‘e buert fan in geitehâlderij wenjen.
Ut in ûndersyk fan de RIVM: Programma Veehouderij en Gezondheid blykt dat by minsken dy’t yn’e buert fan in plomfee- of geitehâlderij wenjen regelmjittich longonsteking en in fermindere longfunksje foarkomt.
It is dérom dat ferskate partijen yn febrewaris fan dit jier freege ha in punt te setten efter nije oanfragen foar dit soorten fan bedriuwen.

De fragen dy’t ús fraksje oan it kolleezje hat:

  1. Kloppet it dat de fergunnings foar it bedriuw op’e Heechfinne in Rinsumageast allehear ôfjûn binne?
  2. Is der dus ek al in Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) en in PAS-fergunning ôfjûn?
  3. Is it kolleezje op’e hichte fan de befining fan it ûndersyk fan de RIVM?
  4. Wat docht it kolleezje hjirmei?
  5. Binne der ek beswieren binnenkaam fan omwennenden?

Vindt u ook dat de fractie van Sociaal Links ergens aandacht voor moet vragen?
Schroom dan niet maar neem contact met ons op …..

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail