Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Zonneweiden | UPDATE 2

15/12/2020, 15:23

Sociaal Links is een groot voorstander van het benutten van zon, wind, bodemwarmte enz. als niet-fossiele energieleverancier.
Maar er zijn grenzen natuurlijk: grote windmolens of windmolenparken passen niet in onze gemeente.
Grote zonneweiden ook niet, zeker niet als daar natuur- of agrarische grond voor wordt opgeofferd.

Vrij uitzonderlijk is het daarom dat Auke Sikma (namens de fractie van Sociaal Links) en Sietse Hilverda (namens de fractie van het CDA) gezamenlijk
een motie indienen om het verlenen van vergunningen voor zonneweiden op natuur- of agrarische gronden (vooruitlopen op de “Zonne-energie-nota”
van de gemeente) voorlopig te keren. De wethouder zal tegen deze motie zijn (UPDATE 1: nee, dus)  Hij wil “geen deur dichtgooien”. (UPDATE 1: nu niet genoemd)
Maar Auke en Sietse vinden het signaal wat ze hiermee afgeven duidelijk: eerst naar de alternatieven kijken!

Dit is de tekst van de motie:

Constaterende;
dat de gemeente als eerste overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij
de ruimtelijke ordening,
Overwegende;
– dat de gemeente Dantumadiel voor de opgave staat gelegenheid te bieden aan
het opwekken van duurzame energie,
– dat het opwekken van zonne-energie hiervan deel uitmaakt,
– dat het belangrijk is dat bij de plaatsing landschappelijke- en natuurschade zoveel als mogelijk beperkt wordt,
– dat de gemeenteraad hierbij zelf regie neemt,
– dat de gemeenteraad een nota over het zonne-energie-beleid van Dantumadiel is toegezegd
Is van oordeel dat;
Vooruitlopend op de nota zonne-energie-beleid de plaatsing van zonnepanelen in natuurgebieden en op agrarische grond voorkomen moet worden.
en vraagt het college
– De beleidsvisie zonne-energie aan de gemeenteraad z.s.m. op te leveren voor onze gemeente,
– De visie uiterlijk april 2021 aan de raad voor te leggen,
– Dat er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de beleidsvisie de vergunningverlening voor het plaatsen van zonnepanelen in natuurgebieden en op agrarische grond opgeschort wordt.

UPDATE 1

De motie werd met algemene stemmen aangenomen:

Sociaal Links: 3 | Gemeentebelangen: 3 | ChristenUnie: 3 | SGP: 1 | FNP: 1 | CDA: 5 | VVD (niet aanwezig op raadsvergadering)

Totaal : 16 stemmen | aangenomen

De wethouder (Gerben Wiersma) ontraadde de motie niet (hadden we wel een beetje verwacht) en zegde de raad toe dat de Nota-Zonne-Energie van de Gemeente Dantumadiel
in februari 2021 in de raad besproken kan worden.

UPDATE 2

Uit “Nieuwsblad voor NoordOost Fryslân” 18-12-20

Om alvast te lezen: de Fryske-Energie-Waaier (klik om te downloaden):

We komen hierop terug!

Reageren: mail de fractie

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail