Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Afwaardering Lauwersseewei 2023 | UPDATE 2

21/04/2021, 9:16

Dilemma: afwaardering Lauwersseewei

Afgelopen raadsvergadering stond Sociaal Links voor een dilemma.
Aan de orde was een motie van het CDA met als verzoek:

  1. Er mee in te stemmen, zodra de Lauwersseewei tussen Dokkum en Aldtsjerk is afgewaardeerd van 100 naar 80 kilometer, het zware landbouwverkeer binnen de gemeentegrens op dit traject toe te staan.
  1. Het zware landbouwverkeer dan binnen de bebouwde kom van Rinsumageast met behulp van bebording te verbieden met uitzondering van het bestemmingsverkeer.

De portefeuillehouder Kees Wielstra ontraadde de motie met als voornaamste reden dat de Provincie (als eigenaar en beheerder van de Lauwersseewei) vooralsnog niet van plan is het wegbeeld te veranderen na het afwaarderen (van 100 naar 80 km per uur) van de weg in 2023. Alleen een bord met de aangegeven maximum snelheid (80 km/u), niets aan het wegbeeld doen, en vervolgens (kentekenplichtige) landbouwvoertuigen toestaan, zorgt voor gevaarlijke situaties.

Als in de motie had gestaan: zodra de Lauwersseewei tussen Dokkum en Aldtsjerk is afgewaardeerd van 100 naar 80 kilometer EN HET WEGBEELD DAARTOE IS AANGEPAST …….. dan had ook onze fractie deze motie gesteund.

UPDATE 1: nu blijkt dat de Provincie van plan is de Lauwersseewei in 2023 af te waarderen en WEL het wegbeeld zal veranderen, zet dat eea in een ander daglicht. We zullen hier als fractie, en met de portefeuillehouder over spreken.
We willen onze mening wel baseren op de juiste feiten. Met dank aan oplettende en behulpzame lezers.

UPDATE 2: het ligt iets genuanceerder. Vanzelfsprekend is afwaardering van de Lauwersseewei niet aan de orde zonder het wegbeeld te veranderen. De provincie zegt zelf:
De provincie heeft altijd het toestaan van landbouwverkeer afhankelijk gesteld van een ander wegbeeld. Denk aan het versmallen van de rijbaan en aangepaste markering. Zoals de weg nu is, kan geen landbouwverkeer worden toegelaten. Deze inrichting hoort bij een autoweg. Alleen bordjes plaatsen met een snelheidsbeperking van 80 en landbouwverkeer wel toestaan, past niet binnen de principes van duurzaam veilig verkeer, waarbij de weggebruiker duidelijk aan de weginrichting kan aflezen wat deze kan verwachten.” einde citaat

Het afwaarderen van de Lauwersseewei in 2023 is dus (gelukkig) meer dan het plaatsen van 80 km borden tussen Dokkum en Aldtsjerk. De gemeente Dantumadiel heeft echter wel meer wensen, omdat anders het toelaten van landbouwverkeer met kenteken tot te gevaarlijke (inhaal) verkeersbewegingen kan leiden. De gemeente denkt behalve aan het veranderen van het wegbeeld (verwijderen groene middenstreep) ook aan versmalling van de weg en het opsplitsen van de weg (bijv. met wegversmallingen of (mini) rotonden) om lange rechte stukken (als tussen Dokkum en Rinsumageast, Rinsumageast en Steenendam, Steenendam en Aldtsjerk)  te voorkomen.

Er is nog GEEN projectplan, en er zijn door de provincie nog GEEN middelen vrijgemaakt.
De provincie is nog in druk overleg met de gemeente (Dantumadiel) die haar wensen en bedenkingen zal duidelijk maken.
De (niet aangenomen) motie van het CDA zou een voorschot op de onderhandelingen met de provincie hebben genomen, is wat ons betreft dus overbodig:

Er mee in te stemmen, zodra de Lauwersseewei tussen Dokkum en Aldtsjerk is afgewaardeerd van 100 naar 80 kilometer, het zware landbouwverkeer binnen de gemeentegrens op dit traject toe te staan.

Van het Rijksinstituut voor de verkeersveiligheid:

  • Met de verhoging (van de snelheid van het landbouwverkeer) is het mogelijk dat landbouwverkeer toegestaan wordt op de provinciale / waterschap wegen, waardoor landbouwverkeer een alternatief heeft om buiten de bebouwde kom van dorpen en stadscentra te rijden. De rondwegen kunnen dus door de Provincie en het Waterschap (en eventueel gemeenten) opengesteld worden, omdat de snelheidsverschillen kleiner zijn. Echter ligt de beslissing hierover bij de wegbeheerders om dit toe te staan.
    Bron:De provincie stelt (als wegbeheerder) zelf ook nog een aantal eisen:

De functie van de weg
Provinciale wegen kunnen verschillende functies hebben. We onderscheiden er twee: een stroomfunctie en een gebiedsontsluitingsfunctie. Als de weg een zogeheten ‘stroomfunctie’ heeft, dan is landbouwverkeer niet toegestaan. Vaak zijn deze wegen ingericht als autoweg waar 100 kilometer per uur mag worden gereden. Een autoweg is te herkennen aan de groene asstreep. Als de weg een ‘gebiedsontsluitingsfunctie’ (80 km/uur) heeft, dan hangt het van de verkeersintensiteit af of landbouwverkeer op de hoofdrijbaan mag rijden. Bij drukke wegen geeft landbouwverkeer teveel oponthoud. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan bij het inhalen van deze voertuigen. Langzaam rijdend- en landbouwverkeer is op deze wegen verboden. Bij minder drukke wegen rijdt het landbouwverkeer op de hoofdrijbaan. De veiligheid op de parallelweg of gemeentelijke wegen neemt daardoor toe voor (brom)fietsers en weggebruikers in de bebouwde kom.

Aantal uitritten
De bereikbaarheid van dorpen, steden en gebieden is belangrijk. Daarom wordt bij de afweging of landbouwverkeer op de hoofdrijbaan mag rijden, ook gekeken naar het aantal uitritten langs de hoofdrijbaan. Uitritten zorgen voor afslaand verkeer en hebben een negatieve invloed op de doorstroming van het verkeer. De kans op ongevallen door uitritten is groter. Bij wegen met veel uitritten rijdt het landbouwverkeer daarom op de parallelweg. Het streven van de provincie is het aantal uitritten zoveel mogelijk te beperken.

Inrichting en vorm van de weg
Tot slot heeft ook de inrichting en de vorm van de weg invloed op landbouwverkeer op de weg. Veel bochten in een weg maakt inhalen bijvoorbeeld gevaarlijk. Ook bomen kunnen het zicht op de weg belemmeren. Het kan betekenen dat er dan een algeheel inhaalverbod geldt en dus ook landbouwvoertuigen niet ingehaald mogen worden.

Laten we dus afwachten en attent blijven, want al vindt onze fractie de motie in huidige vorm overbodig en voorbarig, we zijn het van harte eens met de intentie en de beoogde resultaten.
We schrokken trouwens wel van de ingezonden reactie op een bericht hierover op Waldnet.

Planning momenteel 2023 (maar mag wat ons betreft wel eerder)

Want laten we eerlijk zijn, het zware landbouwverkeer (tenzij bestemmingsverkeer) hoort niet in de bebouwde kom van de dorpen.

In Rinsumageast langs de (smalle) route die kinderen naar school, dorpshuis of sport voert. Dat kan echt niet meer.

Het is daarom de wethouder er volgens ons bij de provincie op moet aandringen om na het afwaarderen van de Lauwersseewei, ook het wegbeeld aan te passen, verkeersremmende maatregelen (bijv om een veilige oversteek voor de reeen te garanderen) te nemen, en dan (kentekenplichtige) landbouwvoertuigen toe te staan.”

We begrijpen dit dit sommige agrarische ondernemers, maar ook omwonenden en ouders met schoolgaande kinderen veel te langzaam gaat.

 

In de raadsvergadering van 20-4-21 zei Auke Sikma het zo, namens de fractie van Sociaal Links:

“De fraksje fan Sociaal Links fynt de moasje fan it CDA om it swier agrarysk ferkear út de doarpen te hâlden in sympatyk gebaar. Wy juige de ôfwurdearring fan ‘e Lauwersseewei fan herte ta.
Dochs giet ús fraksje mei yn ‘e betinkings en it foarbehâld fan de portefuillehâlder en fertouwd derop dat de portefuillehâlder yn oerliz mei de Provinsje presies dat bewerkstelligje sil wat de omwennenden en de agraryske úndernimmers beide wolle.
Op dit stuit leit de feroaring fan it “weg-beeld” noch net yn de planning.
Us fraksje is it derom iens met de wethâlder dat it tastien fan lânbouferkear dan foar gefaarlike sitewaasjes soargje kin.
Us fraksje sil derom tsjin de moasje stimme”. 

Opvallend was het wel dat de fractie van Sociaal Links de enige fractie was die reageerde op de motie.
Hadden/hebben de andere fracties geen (eigen) mening hierover?

De motie werd (bijna vanzelfsprekend) gesteund door de FNP en de VVD maar werd met 7 stemmen voor en 10 stemmen tegen niet aangenomen.

Verantwoording:
ill.1: LC 31-8-2016
ill.2: Food&Agri-business

Reageren: mail ons

Vorig bericht
Volgend bericht