Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Behoud Coulisselandschap | UPDATE 6

07/07/2020, 12:35

Er is veel te doen rond de omgevingswet-aanvraag van een veehouder in Feanwâlden.
De nieuwe werkgroep “Behoud Coulisselandschap” heeft hierop een zienswijze ingediend.

De fractie van Sociaal Links heeft contact gehad met de werkgroep en kent de situatie ter plekke goed.
Daarom stelt de fractie vanavond in de raad de volgende vragen (eenmalig in het Nederlands) aan de wethouder:

 De fractie van Sociaal Links heeft mbt de ingediende zienswijze (op deze agenda in de externe ingekomen stukken) inzake de aangevraagde omgevingsvergunning “De Hoek” Feanwâlden een aantal vragen aan de wethouder.

De situatie in het kort:
Een agrariër in Feanwâlden heeft een vergunning aangevraagd om sloten te  dempen en houtwallen de rooien. Er is een zienswijze ingebracht door omwonenden, en men is begonnen met een handtekeningenactie.
Ook is er reeds een gesprek met de gemeente geweest. De wethouder, alsmede enkele ambtenaren waren daarbij aanwezig.

De actiegroep “Behoud Coulisselandschap” geeft aan dat genoemde locatie een geliefd wandelgebied is voor veel Feanwâldsters.

Onze fractie is beslist niet tegen agrariërs en hun bedrijfsvoering maar probeert wel een compromis te zoeken tussen hen en andere bewoners van onze gemeente. Want (citaat uit Bestuursakkoord “Us Dantumadiel”):
Samen zijn wij Dantumadiel; wij zijn trots op onze mooie en unieke gemeente, trots op onze inwoners, onze bedrijven, onze organisaties, ons gebied
De fractie van Sociaal Links is met de actiegroep “Behoud Coulisselandschap” bezorgd over het mogelijke scenario dat er straks plots en onherstelbare kaalslag zal plaatsvinden.
Ook baart het onze fractie zorgen dat er kennelijk agrariërs zijn die (met of zonder vergunning) het landschap en het woongenot van omwonenden drastisch en dramatisch kunnen veranderen.
We zijn ons ervan bewust dat ook het college probeert zowel in het belang van ondernemers alsook van andere inwoners van onze gemeente te handelen. 

Daarom heeft de fractie van Sociaal Links de volgende vragen:

Heeft het college de ambitie het coulisselandschap bij Feanwâlden West -en met name het gebied tussen De Hoek, de spoorlijn en de Pristerikker- in stand te houden en te beschermen ?

UPDATE: Wethouder Wiersma antwoordt dat dat een zaak van de raad is. Het college is er voor zowel de ondernemers alsook voor de andere burgers. Een volledige vergunning (met Inrichtingsplan) kan eigenlijk niet geweigerd worden.

Hoe is het college voornemens te handelen in deze situatie, gegeven een aantal vergunningaanvragen en de bezwaren daartegen? 

UPDATE: Wethouder Wiersma antwoordt dat de vergunning in deze zaak ONVOLLEDIG was, en daarom door de betrokken boer weer is ingetrokken.

Kan het college ons verzekeren dat er -voorafgaand aan de beoordeling van de vergunningsaanvraag- alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat er plotselinge en onherstelbare schade zal plaatsvinden op en rond deze locatie.

UPDATE: Wethouder Wiersma antwoordt dat actie ondernemen VOORDAT een vergunning is afgegeven altijd voor de verantwoordelijkheid van de aanvrager is, en dat dat zo nodig corrigerend in zal worden opgetreden.

Is het college het met ons eens dat -in de gegeven situatie- vooralsnog beter is voorlopig geen vergunningen af te geven voor ingrepen in de natuur die:

    • eenzijdig gericht zijn op agrarische productieverhoging
    • groot en onherstelbaar effect hebben op de woon- en leefomgeving van andere burgers

      Dit alles in afwachting van een nieuwe en gedegen omgevingsvisie waarin de verhouding tussen landbouw, natuur en landschap op een  afgewogen en gedragen manier is vastgelegd

UPDATE: Wethouder Wiersma antwoordt dat het -gezien de vele eisen aan een vergunningsverlening- niet eenvoudig is een vergunning (als bedoeld in deze) te verkrijgen.

UPDATE: Wethouder Wiersma beantwoordt nog een aantal vragen hierover van RTLNOF (beluister hier)

UPDATE 2: Afgelopen vrijdagavond gebeurde waar wij al bang voor waren (Bron: RTVNOF):

   

Foto’s: RTVNOF

Zonder meteen conclusie te willen trekken is Sociaal Links bijzonder geschokt over deze gang van zaken.
Wordt (zeer zeker) vervolgd ……..

UPDATE 3: NIEUW LICHT OP DE ZAAK

Naar het zich nu laat aanzien is er slechts 1 boom (en niet waarvoor vergunning was aangevraagd en weer ingetrokken) omgezaagd.
Volgens de betrokken boer, een zieke Es, die met toestemming van de provincie mocht worden neergehaald.
Wij vragen ons af hoe (en of) de provincie een kapvergunning kan en mag afgeven in onze gemeente, en zullen dat navragen.

De redactie van deze website betreurt het tevens een foto van freelance-fotograaf Marchje Andringa van het FD te hebben gebruikt boven dit artikel. De foto is inmiddels verwijderd .
Onze excuses hiervoor.

UPDATE 4: AUDI ET ALTERAM PARTEM = HOOR EN WEDERHOOR
(Quote: Het verhaal van Roodkapje is heel anders als de wolf het vertelt)

We hadden een afspraak gemaakt met de betrokken boer, maar deze afspraak in vanmiddag afgezegd. Alle informatie kunnen we -volgens de boer- van de gemeente krijgen.
Toch hadden we graag met deze willen spreken, om zijn kant van het verhaal te horen. Daar zijn we nog steeds toe bereid.
We betreuren dit ten zeerste ……

UPDATE 5: WAT VINDEN WIJ?

Tot nu toe hebben wij op deze pagina alleen feiten (en vragen naar die feiten) behandeld. Maar wat is nu de mening van Sociaal Links (werd ons gevraagd)?
Sociaal Links vindt dat de (economische) belangen van de ene burger (ondernemer of niet) niet -per definitie- voor de belangen (= het woongenot) van een andere burger gaan.
Door de (lokale) overheid zijn regels opgesteld om dat te bewerkstelligen. Die regels moeten dan wel door alle betrokkenen worden nageleefd.
Het is ontoelaatbaar als sommigen (door het ontbreken van toezicht en handhaving) denken “boven” deze regels te staan.

Soms is er een conflict van belangen, en staat het (economisch) belang van een ondernemer tegenover het belang (= woongenot) van een andere burger.
Dan lijkt een vergunning (die -als volledig- automatisch wordt goedgekeurd) van de één, een hogere prioriteit te hebben dan de zienswijze | het bezwaar van de ander.
Dat vindt Sociaal Links geen goede zaak, onze fractie pleit dan ook (vooruitlopend op een nieuwe Omgevingswet) voor  een dialoog tussen alle partijen.

UPDATE 6: Dit houdt maar niet op ….. zodat Sociaal Links daar opnieuw raadsvragen over heeft gesteld. Zie het verslag hier

WORDT VERVOLGD ……

Reageren? Mail: a.sikma@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht