Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Feanwâlden Foarút

01/07/2020, 15:45

Onze fractievoorzitter Hilda Zwart stelde aan het begin van de raadsvergadering van 30-6-2020 de volgende vraag:

Tijdens de raadsvergadering van 4/5 november 2019 hebben: Sociaal Links, Christen Unie, Gemeentebelangen Dantumadiel en de SGP
Een motie ingediend betreffende de ontwikkeling van een dorpsbeeld/-visie t.a.v. de onderwijs-, sport- maatschappelijke- en kerkelijke voorzieningen in het dorp Feanwalden, inclusief het te realiseren MFC.
Wij hebben het college verzocht om met een plan te komen, dit in overleg met burgers, kerkelijke-, maatschappelijke- en sportorganisaties, over toekomstige huisvesting of accommodatie.
En dit plan voor 1 juli 2020 aan de raad te presenteren.
In de raadsaorta was de geplande afdoeningsdatum op 2 juni 2020 gezet
In mei is er een nieuwe afdoeningsdatum van 29 juni 2020 genoemd.
Reden wijziging: De planning voor de totstandkoming van deze brede dorpsvisie zal mede als gevolg van de corona-crisis aangepast moeten worden. Over de nieuwe planning en daarbij te nemen stappen
zullen wij u in juni nader schriftelijk berichten.
In de perspectiefnota staat een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor uitvoering van de plannen in Feanwâlden.
De SGP heeft een schriftelijke vraag gesteld wanneer het haalbaarheidsonderzoek start. Het antwoord was dat voor 2 juli een documentenstudie aan de raad wordt aangeboden.

Wij hebben de volgende vraag:
Wat is de stand van zaken betreffende bovenstaande ontwikkeling brede dorpsvisie?

En kregen het volgende antwoord:
Op 5 november 2019 heeft u besloten de ingediende raadsmotie over de ontwikkeling van een brede dorpsvisie voor Feanwâlden aan te nemen. In deze motie verzoekt u het college:
–  Om voor Feanwâlden tot een integraal plan te komen voor huisvesting van het onderwijs, sport, kerken en maatschappelijke organisaties.
–  Daarvoor in overleg te gaan met burgers, kerkelijke, maatschappelijke en sport organisaties over hun toekomstige huisvesting of accommodaties
–  Doel is creëren van verbinding tussen verschillende betrokkenen.
–  De realisatie van het MFC hier integraal in mee te nemen.
–  De uitwerking van dit plan voor 1 juli 2020 aan de raad te presenteren.

In uw motie geeft u aan dat de financiën van de gemeente aanleiding waren om de plannen in Feanwâlden eerst nog niet te honoreren en dat u in de toekomst verwacht dat er weer financiële ruimte ontstaat. Vanwege deze financiële stand van zaken kan eerst het plan voor vervangende nieuwbouw van de scholen verder ontwikkeld worden omdat dit een wettelijke taak is van de gemeente. Bij deze ontwikkeling worden het dorp en de ouders uiteraard betrokken. Dit traject wordt opgenomen samen met de schoolbesturen.
In het dorp Feanwâlden kan een vervolgonderzoek door de gemeente naar mogelijkheden voor de kerken en andere maatschappelijke voorzieningen reacties oproepen vanwege het besluit om het project van de stichting Mienskip in 2019 eerst niet door te laten gaan.

Na de zomer zal overleg met Dorpsbelang plaatsvinden, en in later stadium ook met de schoolbesturen, kerken en andere voorzieningen.

Wij houden de vinger aan de pols (als beloofd aan de inwoners van Feanwâlden)

Vorig bericht
Volgend bericht