Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bertebosk Dantumadiel

26/04/2023, 10:44

In de raadsvergadering van 25-4-23 heeft Auke Sikma -namens de fractie van Sociaal Links- een motie ingediend om te komen tot een “Geboortebos | Bertebosk Dantumadiel”. Het idee: jaarlijks één nieuwe boom te planten voor iedere nieuwe inwoner van Dantumadiel (ongeveer 170 per jaar).
Dat is goed voor het milieu (afvangen CO2, waterhuishouding en biodiversiteit), maakt Dantumadiel groener en is een mooi gebaar naar de inwoners.
De vraag aan het college (gesteund door alle fracties m.u.v. BVNL -we hebben niets met bomen-) is het zoeken naar één of meerdere plaatsen te zoeken waar dit kan worden gerealiseerd.
Dit was de motie:

Motie vreemd aan de orde: Geboortebos | bertebosk Dantumadiel
De raad van de gemeente Dantumadiel, in vergadering bijeen op 25 april 2023
Constaterende dat:
• er een landelijk CO2 / stikstofprobleem is, ook in Dantumadiel
• de uitstoot van CO2 sterk teruggebracht moet worden, maar ook het afvangen van CO2 uiterst belangrijk, zo niet noodzakelijk is
• dat bomen de beste natuurlijke “afvangers” zijn;
• dat er daarom dringend bomen moeten worden aangeplant
• dat dit ook aansluit bij het Aanvalsplan Landschapselementen (ministeries van LNV, BZK, en OCW), de GBDA en de NPLG-doelen (Nationaal Programma Landelijk Gebied | 17-3-23)

Overwegende dat:
• er in de gemeente Dantumadiel gemiddeld 170 kinderen per jaar worden geboren
• ook de gemeente Dantumadiel een bijdrage kan leveren om het CO2-gehalte in de lucht terug te brengen
• bos en bomen goed zijn voor het microklimaat, tegen temperatuurstijgingen en tegen verdroging
• bij het afsluiten van fase 2 van het project Wetterwâlden-Bûtenfjild er nog € 273.636 beschikbaar is voor recreatieve voorzieningen (brief 2022-150011 dd 4-4-23)
• dat het aanplanten van geboortebomen in een geboortebos | bertebosk Dantumadiel een tastbaar bewijs is van een groene en vitale gemeente

Roept het college van burgemeesters en wethouders op om:
• te onderzoeken of het haalbaar is om in de gemeente Dantumadiel geboortebomen te
realiseren (1 geboorteboom per nieuw geboren inwoner van Dantumadiel, jaarlijks te planten in
een nieuw aan te leggen geboortebos | bertebosk Dantumadiel)
• Een kosteninschatting te maken van de te verwachten kosten per jaar en dit aan de raad voor de zomer van 2023 voor te leggen cq met een voorstel te komen

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, Namens de fractie van Sociaal Links
Auke Sikma

Vorig bericht
Volgend bericht