Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bezuinigen is niet leuk

06/11/2020, 10:43

Laten we voorop stellen: Sociaal Links bezuinigt liever niet. Sterker nog: geen enkele fractie bezuinigt graag.
Maar eigenlijk wil onze fractie al helemaal niet bezuinigen op sociale en culturele instellingen in en voor de gemeente. We vinden het een goede besteding van het (uw) belastinggeld.
Toch zien we ons genoodzaakt -om onze gemeente weer financieel gezond te krijgen- om (ook vanwege het ontbreken van alternatieven) hieraan mee te werken.
Bovendien vinden we het belangrijk dat de lasten voor u als burger niet verder omhoog gaan.
Hier vindt u de mening van de fractie van Sociaal Links, zoals verwoordt door onze fractievoorzitter Hilda Zwart:

Bezuiniging Wâldsang en bibliotheek De Westereen:

Raadsvoorstel: In te stemmen om € 17.000 te bezuinigen op subsidies en deze besparing ad € 17.000 te verwerken in de begroting 2021.
Dus:
structureel € 7000 bezuinigen (dus 4,5 % van de bijna € 150.000) op de subsidie voor de Wâldsang, en structureel € 10.000 (dus 2,5 % van de ruim € 398.000) op de bibliotheek De Westereen
Effect: De Wâldsang zegt dat de individuele en groeps-instrument-lessen hierdoor duurder worden. De bibliotheek zegt de openingstijden te bekorten.

 Graag wil ik reageren op het amendement van het CDA, FNP en VVD betreffende de Wâldsang, maar eerst een reactie op de opmerking van Dhr. Bakker gisterenavond over onbalans tussen sport en cultuur.
De gemeente subsidieert al jaren diverse verenigingen en organisaties.  Hieronder vallen culturele organisaties zoals bv de Wâldsang, muziekkorpsen, de Schierstins.
En dat is mooi want op deze manier blijft de cultuursector bestaan. Sociaal Links ziet het belang van de Kunst en cultuur sector, dit verbind mensen.
Daarnaast krijgen een aantal sportverenigingen ook jaarlijks geld van de gemeente, dit is van oudsher al zo. Het is met name het voetbal dat gesubsidieerd wordt, hierdoor kunnen de contributies laag gehouden worden.
Daarnaast heeft een voetbalclub een kantine waaruit inkomsten gehaald  worden.
Het merendeel van de sportverenigingen krijgt geen structurele subsidie en de clubs die sporten in de sporthallen hebben ook geen kantine-inkomsten. Voor de leden van deze clubs is de contributie best hoog.
Er is in Damwâld een nieuwe sporthal, daar kunnen clubs gebruik van maken als ze de huur hiervoor betalen. Het maakt niet uit of de club een deel van de sporthal in Damwâld of De Westereen huurt, de prijs is gelijk.
Als je het dan hebt over onbalans in waar het geld van de gemeente heen gaat zit dit dus met name in het verschil tussen sportverenigingen en niet tussen cultuur en sport.
Immers de cultuur krijgt structureel subsidies.
De onbalans is wat Sociaal Links geen argument om niet te bezuinigen.
Zoals ik gisteren zei is bezuinigen nooit leuk. Je rekent op een bepaald bedrag om uit te geven en dan opeens moet je gaan nadenken over je uitgaves .

Maar dan even over de Wâldsang.
Er wordt per jaar bijna € 150.000,-  subsidie door onze gemeente aan de Wâldsang gegeven.
Van dat geld is een deel geoormerkt voor muziek-onderwijs op de basisscholen in de gemeente Dantumadiel.
Hieraan mag wat Sociaal Links betreft niet gesleuteld worden en dat gaat volgens Dhr. Dijk, voorzitter van het bestuur van de Wâldsang ook niet gebeuren.
Sociaal links ziet de belangrijkheid dat alle kinderen kennis maken met het bespelen van een muziek instrument.

Even wat cijfers uit de jaarstukken van 2019:
Jaarlijkse inkomsten van de Wâldsang  afgerond € 996.000 (€ 995.802)  Leden betalen € 130.000)
Vier gemeenten betalen samen € 788.000 (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, NEF en Dantumadiel)
En dan zijn er nog voor ruim € 77.000 overige inkomsten In totaal: € 996.000 dus.
Dhr. Dijk heeft in de hoorzitting aan de Raad verteld dat de besparing van € 7000 ten koste gaat van de vrijetijdslessen. Tevens heeft de Wâldsang dit ook zo in het nieuws gebracht.
Het is de keuze van de Wâldsang waar ze op bezuinigen.
Er zijn ook vele uitgaves maar daar wil Sociaal Links zich niet mee bemoeien.
De Wâldsang gaat zelf over hun huishoudboekje, maar misschien kan de organisatie nog eens kritisch naar de uitgaves kijken en hun prioriteiten mogelijk anders stellen, dan te bezuinigen op het individueel muziekonderwijs

Zoals ik al eerder heb gezegd vinden wij dat er niet bezuinigd mag worden op cultureel en sociaal gebied.
Maar ook hier geldt, dat wij op dit moment geen andere mogelijkheid zien om te bezuinigen en hopen dat er betere tijden komen zodat we mogelijk weer kunnen plussen.

Voor wat betreft de bezuinigingen op de bieb in de Westereen
De portefeuillehouder heeft de bezuiniging van € 10.000 besproken met de directeur Mevr. Schreuder.
Tijdens de hoorzitting hebben we van mevr. Schreuder vernomen dat de bieb een middag per week zal sluiten.
Er is gekozen voor de middag met de minste aantal bezoekers.
Op dit moment, vanwege de Corona-maatregelen, gaat de bieb dagelijks een uur later open en dit zal in de toekomst zo blijven (correctie: ….. is de bieb voorlopig gesloten)
Op deze manier kan de bezuiniging gehaald worden.
Deze bezuiniging raakt niet de projecten die er lopen in de bieb, bv het project om laaggeletterde inwoners te helpen en het digitaal huis.
Het raakt niet de schoolkinderen die tijdens de schooltijden gebruik maken van de bieb.
De maatschappelijke functie blijft, het kan iets drukker worden op de dagen dat de bieb wel geopend is, door de sluiting van die ene dag.

Welzijnswerk
Voorstel: in te stemmen om het welzijnswerk anders te organiseren en deze besparing ad € 60.000 (18% van de € 330.000) te verwerken in de begroting 2021;
Effect: Het Bolwerk geeft aan dit dit ten koste gaat van een arbeidsplaats

Wij hechten in hoge mate aan de rol van Het Bolwerk: Het Mienskipswurk, de Meitinkers, de Mantelzorg, de Burenhulpdienst, de Maatjes, de Formulierenbrigade, het scholingsaanbod,
projecten als “Digi-Taalhuis”, “Wurdt Actief” en “Respijtweekend”, zij zijn alle even belangrijk
En dat geldt zeker ook voor het Jeugd- en Jongerenwerk
Het bezuinigen hierop is een moeilijke, zeer vervelende maar noodzakelijke keus.

Maar Sociaal Links ziet op dit moment geen andere mogelijkheden om de financiële positie van Dantumadiel op orde te krijgen.
Voor ons is hiermee de limiet van bezuinigingen op sociaal en cultureel gebied dan ook wel bereikt.

Toeristenbelasting
Voorstel:
in te stemmen met het heffen van toeristenbelasting per 1-1-2020 (á € 1.00 pn/pp voor personen van 18 jr en ouder)
Effect: volgens de toeristische ondernemers “minder toeristen, meer werk voor de ondernemer”, volgens ons “geen effect op aantal toeristen, eerlijke verdeling kosten, iets meer werk voor ondernemer (administratie)”

Een extra belasting wordt naar ons inzien nergens warm ontvangen.
Ook verhogingen worden niet gewaardeerd. Toeristenbelasting is echter geen nieuw fenomeen.
Ons inziens een eerlijke belasting, zeker als je naar het aantal gemeenten kijkt die deze belasting int.
Op dit moment betalen de inwoners van onze gemeente voor de recreatie-voorzieningen en als wij op vakantie gaan buiten onze gemeente betalen wij toeristen-belasting.
Dat is geen eerlijk verhaal.
Toeristen betalen wat Sociaal Links betreft mee aan de recreatie-voorzieningen in onze gemeente.
Dat is eerlijk.
De invoering een jaar uitstellen vinden wij dan ook niet op zijn plaats.
Het voorstel van GBD (geen toeristenbelasting < 18 jaar) is een concessie die wij wel willen doen.

Vorig bericht
Volgend bericht