Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Biodiversiteit | UPDATE 1

04/09/2018, 11:21

Bio” betekent leven en “diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat we –bijvoorbeeld- niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen maar gras, maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht.

Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

In het BESTUURSACCOORD van de GBD, CU en Sociaal Links coalitie dringen we aan op de verbeteriung (vergroting eigenlijk) van de biodiversiteit in onze gemeente.
We vinden dat terug in de programma’s 5 (Wenjen en omjouwing) en 6: Iepenbiere Romte
We lezen: De biodiversiteit (specifiek in onze gemeente Dantumadiel) wordt verbeterd op de schaal van 10 met 1 punt, gemeten aan de hand van herhaald ecologisch onderzoek.
Daar is Sociaal Links blij mee (hoewel het een minimale verbetering is op een niet nader gespecificeerde schaal).

UPDATE: niet alleen Sociaal Links is hier blij mee, als we de stemming wat peilen wordt deze ambitie raadsbreed gedragen

We hebben eens goed over de bovengenoemde schaal nagedacht. Welke schaal, welke index wordt hier bedoeld?
De Shannon-index, de YULE-index … of nog een andere?

Binnen de CLO (Compendium voor de Leefomgeving) wordt uitgegaan van de 3 CBD (Conventie voor Biologische Diversiteit) kernindicatoren.
De PBL (Het Planbureau voor de Leefomgeving) gaat uit van 6 kernindicatoren:

  • De vogel- en habitatrichtlijn indicatoren
  • De kaderrichtlijn water indicatoren
  • De Living Planet Index (of Trend van Soorten) indicatoren
  • De MSA-Natuurwaarde indicatoren
  • De RLI (Rode Lijst Indicator)
  • De indicator Areaal ecosysteemkwaliteit

Vanavond, bij de bespreking van de programma’s zullen we de wethouder om tekst en uitleg vragen.

UPDATE: voor zover we nu begrijpen (uit de antwoorden van wethouder G.W.) wordt het onderzoek uitgevoerd door studenten (van Stenden) op een eigen schaalsysteem welke gebaseerd is op diverse (als bovengenoemde) biodiversiteits-indicatoren.

Als Toepassing wordt het beleidsdocument (in ontwikkeling) Biodiversiteitsbeleid genoemd.
We weten nog niet wat er in dit beleidsdocument staat, maar zouden er vanuit Sociaal Links graag een aanpassing van met maai- en plantbeleid in terugvinden:

UPDATE: Ons is toegezegd dat het beleidsdocument met ons (als raad) besproken gaat worden. Dan gaan we er onze wensen mbt maai- en plantbeleid aan toevoegen:

 1 | MAAIBELEID: Het Ecologisch en ‘bij-vriendelijk’ maaibeleid

1. Bij het maaien laat de gemeente altijd een deel van het bermgroen staan (gefaseerd maaien wil zeggen dat een deel van de berm niet wordt gemaaid.
Hierdoor blijft een deel (van de bloemen) staan, en daardoor is er nog voedsel voor de bij.)
2. De gemeente maait bloemenweides en bloemrijke bermen pas laat in het jaar en na de bloei (Bijen halen hun voedsel uit bloeiende bloemen. Als er pas na de bloei wordt gemaaid, wordt er geen voedsel weggehaald)
3. De gemeente zorgt dat het maaisel van bloemenweides en bloemrijke bermen tijdelijk blijft liggen (Omdat er in het maaisel nog beestjes en zaden zitten, is het goed om het even te laten liggen. Zo kunnen insecten een nieuw plekje zoeken.)
4. Het maaisel van bloemenweides en bloemrijke bermen wordt afgevoerd (Het is goed om het maaisel af te voeren, zodat de bodem niet te veel verrijkt wordt met nutriënten. Zo blijft er variatie in de planten)
5. Er wordt niet geklepeld (Klepelen is een manier van maaien waarbij het gras wordt stukgeslagen en achterblijft. Hierdoor wordt de bodem verrijkt, waardoor er minder soorten zullen groeien.)
6. Het bijvriendelijk beheren van de groene ruimte is opgenomen in het bestek of het beleid (Op deze manier is geborgd dat het bijvriendelijk beheren van openbaar groen ook écht gebeurt.) 

Het maaibeleid binnen de gemeente Dantumadiel

Binnen de bebouwde kom worden de gazons om de ca. 10 dagen gemaaid; bermen in het buitengebied worden 2x per jaar, t.w. na 1 juni en na 1 september, geklepeld en tegelijkertijd afgezogen. Uit oogpunt van veiligheid wordt met name langs recreatieve, smallere(fiets)paden de randen en sommige uitzichthoeken extra gemaaid.
De genoemde tijdstippen zijn begindata, het duurt vervolgens enige weken voordat alle bermen gemaaid zijn. Bij de 1e maaibeurt blijven de taluds vanwege mogelijk broedende vogels deels ongemaaid. Bij de 2e maaibeurt worden de taluds wel gemaaid.
Uit oogpunt van kostenbesparing, maaien en ruimen in één werkgang, en netheidsbeeld en verschraling van de flora is voor deze werkwijze gekozen.
Op basis van een inventarisatie is ongeveer 14 jaar geleden ecologisch bermbeheer opgestart. Ook met hekkelen is hier op ingespeeld door naastliggende grond en slooteigenaren contractueel de volledige waterlossing parallel aan de bermen te hekkelen en dit op eigen perceel te verwerken. Deze werkwijze dient bermverrijking met mineralen te voorkomen. Bermverrijking werkt verruiging van de berm in de hand terwijl uit oogpunt van ecologie juist verschraling gewenst is. De noodzaak tot bezuiniging heeft tot een ééngangs werkmethode geleid. 

Amendement op het programma Iepenbiere Romte
1. De eerste maaibeurt (na 1 juni) wordt slechts gedeeltelijk (een strook, met name langs recreatieve, smallere (fiets)paden, de randen en sommige uitzichthoeken en zo laat mogelijk (na 1 juni) uitgevoerd

2. Als – uit oogpunt van kostenbesparing- maaien en ruimen in één werkgang noodzakelijk is wordt de mogelijkheid onderzocht voor het maaien met een “katonnier”, een smalspoor zuig/blaas/maaicombinatie die het maaiveld eerst “insectvrij” blaast en vervolgens met minimale asdruk op elke gewenste plek kan maaien en het maaisel direct meeneemt.

2| BEPLANTINGSBELEIDHet Ecologisch en ‘bij-vriendelijk’ beplantingsbeleid
1. het in beplantingsvakken plaatsen van bij-vriendelijke planten (bij-vriendelijke planten zijn planten met bloemen die nectar of stuifmeel bevatten. Dit vormt een voedselbron voor de bij. Het is extra goed als er jaarrond bloeiende planten aanwezig zijn: zowel in het vroege voorjaar als in het najaar hebben bijen voedsel nodig.)
2. het planten van bomen en struiken die geschikt zijn als drachtplant

Het beplantingsbeleid binnen de gemeente Dantumadiel
Het door de gemeenteraad vastgestelde Groenstructuurplan geeft aan dat bij nieuwe aanplant van bomen, struiken en bloembollen zoveel als mogelijk rekening gehouden dient te worden met de aanplant van diverse drachtplanten voor bijen en insecten. 

Amendement op de programma’s Wenjen en omjouwing en Iepebiere Romte
– het Groenstructuurplanwordt opgenomen in het beleid, waardoor de aandacht voor bij-vriendelijke beplanting gewaarborgd blijft

3| ONKRUIDBESTRIJDINGEcologisch en ‘bij-vriendelijke’ onkruidbestrijding
De gemeente bestrijdt onkruid op mechanische wijze

Het onkruidbestrijdingsbeleid van de gemeente Dantumadiel
Onkruidbestrijding wordt overeenkomstig wettelijke bepalingen op mechanische wijze tegen zo laag mogelijke kosten uitgevoerd. 

4 | TENSLOTTE
Amendement op de programma’s Wenjen en omjouwing en Iepebiere Romte
– Het college onderschrijft en ondertekent het Convenant “bij-vriendelijk” handelen namens de gemeente Dantumadiel op: https://www.bijenlint.nl/acties/overzicht-acties/convenant-gebruik-geen-gif
– Het college meldt de gemeente Dantumadiel aan als een “bij-vriendelijke” gemeente op:
https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/ 

Ook dat wordt vanavond aan de orde gesteld door Sociaal Links

WORDT VERVOLGD

Vorig bericht
Volgend bericht