Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Erfpacht in Dantumadiel | UPDATE 2

14/09/2023, 14:40

Afgelopen maandag was er een avond voor starters (op de woningmarkt) in het gemeentehuis van Damwâld. Het was er bijzonder druk. We zijn blij dat zoveel mensen deze avond hebben benut om zich te laten informeren over de mogelijkheden in onze gemeente. Ook zijn we blij dat deze mensen hebben aangegeven WAT ze precies willen en WAAR.
Een mogelijkheid die (nog) te weinig wordt aangegeven is die van erfpacht.
Een bouwkavel dus niet kopen, maar via erfpacht van de gemeente verkrijgen.
Op dit moment wordt de erfpacht-canon (het bedrag dat je jaarlijks betaald aan de gemeente, voor het pachten van je grond) meestal berekend als 2,39% van de kavelprijs.
Een kavel kopen van 400 M3 (koopprijs gemiddeld in Dantumadiel € 60.000) en daarvoor lenen komt dan op € 2460 p.j (actuele rente 4,1%)
Een kavel pachten van 400m3 (exclusief bijkomende kosten) komt dan op € 1434 per jaar.
Een besparing van zo’n € 1000 per jaar.
Belangstellenden kunnen bij de gemeente aangeven dat ze belangstelling hebben een bouwkavel in erfpacht te verkrijgen. De gemeente zal dan met een voorstal komen.

Illustratie: www.huishunters.nl

Johan en Auke dringen er bij de gemeente al langer op aan: geef belangstellenden voor een bouwkavel ACTIEF en OBJECTIEF voorlichting over de mogelijkheden van erfpacht.
Bij het laatste gesprek hierover met de wethouder en een ambtenaar kwam dit maar weer eens ter sprake. De situatie is nu zo: als belangstellenden voor een bouwkavel VRAGEN naar de mogelijkheden over erfpacht geeft de gemeente deze informatie:

Erfpacht in Dantumadiel | volgens de gemeente

Als nieuwe huizenbezitter ben je niet automatisch ook eigenaar van de grond waar je koopwoning op staat. Bij erfpacht krijg je het gebruiksrecht van de grond. De gemeente is en blijft eigenaar van de grond. De erfpachter betaalt een vergoeding aan de eigenaar van de grond. Dit kun je vergelijken met huur en wordt de erfpachtcanon genoemd. 

De hoogte van de canon wordt bepaald door 2 factoren:
1. De waarde van de grond 
2. De rente die de verpachter rekent.

Wat zijn de voordelen van erfpacht:
Je hebt een lagere hypotheek nodig, want je leent alleen maar voor het huis.
– De erfpachtcanon is meestal fiscaal aftrekbaar

Wat zijn de nadelen van erfpacht:
Jaarlijks betaal je de erfpachtcanon aan de grondeigenaar. Betaal je niet, dan kan de grondeigenaar de erfpacht opzeggen.
Opm: je betaalt ook je hypotheek aan de hypotheekverstrekker. Betaal je niet dan kan ook deze maatregelen nemen

– Niet alle banken zijn bereid om een hypotheek te verstrekken voor een woning met erfpacht.
Opm: Veel banken zij WEL bereid een hypotheek te verstrekken voor een woning met erfpacht

Erfpacht brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee, aan het einde van de periode kan de grondeigenaar de canon verhogen, niet verlengen of zelfs de grond terugvorderen. De kosten van je woning in de toekomst zijn daardoor niet zeker.
Opm: er moet beleid komen m.b.t. het afkopen van de erfpacht. Veel starters willen na een aantal jaren de erfpacht graag afkopen

Het wordt lastiger de woning te verkopen als de einddatum of de herzieningsdatum van de erfpacht dichterbij komt.
Opm: dat is waar, maar weegt niet op tegen de enorme voordelen bij het verkrijgen van een bouwkavel

– Eventuele waardestijging van de grond is tijdens de pachtduur voor de grondeigenaar.
Opm: Dat is geen nadeel voor pachters, maar een voordeel voor de gemeente

Tenslotte

Sociaal Links vindt dit geen ACTIEVE en OBJECTIEVE informatie over erfpacht. Het is duidelijk te merken dat de gemeente (cq de betrokken ambtenaren) hier geen zin in heeft/hebben.
Jammer, vooral omdat het een door de gemeenteraad gestelde vraag betreft.
Jammer, omdat er nog steeds geen beleid voor erfpacht is. Als belangstellenden voor een bouwkavel zelf vragen om de mogelijkheden van erfpacht krijgen ze bovenstaand (niet echt objectief te noemen) schrijven voorgeschoteld.
Jammer dat het argument van de gemeente (om er tijd in te investeren) is, dat er waarschijnlijk geen belangstelling voor is.
We zullen blijven aandringen op beleid, teneinde erfpacht ACTIEF en OBJECTIEF als keuzemogelijkheid te kunnen bieden aan belangstellende voor een bouwkavel.

Erfpacht in Dantumadiel | volgens Sociaal Links

Als je een huis wilt (laten) bouwen heb je een bouwkavel nodig.
Vanzelfsprekend kun je deze kopen, maar er bestaat ook de mogelijkheid deze (bouwkavel) van de gemeente te pachten. Dit noemen we erfpacht.

Als nieuwe huizenbezitter ben je dan niet eigenaar van de grond waar je koopwoning op staat. Bij erfpacht krijg je het gebruiksrecht van de grond. Zolang de erfpacht loopt is en blijft de gemeente eigenaar van de grond. De erfpachter betaalt een vergoeding aan de eigenaar van de grond. Dit kun je vergelijken met huur en wordt de erfpachtcanon genoemd. 

De hoogte van de canon wordt bepaald door 2 factoren:
1. De waarde van de grond 
2. De rente die de verpachter rekent.

Wat zijn de voordelen van erfpacht

  • Je hebt een lagere hypotheek nodig, want je leent alleen maar voor het (bouwen van het) huis.
  • Jaarlijks betaal je wel de erfpachtcanon aan de grondeigenaar
  • De erfpachtcanon is meestal fiscaal aftrekbaar
  • Veel banken (maar niet alle) zijn bereid een hypotheek te verstrekken voor een woning met erfpacht. Laat je dus goed en objectief informeren.

Wat zijn de nadelen van erfpacht

  • Erfpacht brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee, aan het einde van de periode kan de gemeente (als grondeigenaar) de canon verhogen, niet verlengen of zelfs de grond terugvorderen. De kosten van je woning in de toekomst zijn daardoor niet zeker.
  • Het wordt lastiger de woning te verkopen als de einddatum of de herzieningsdatum van de erfpacht dichterbij komt.

Einde brief …..

Wat we daarom van de gemeente verwachten:

  • actieve en objectieve informatie over erfpacht als keuze voor hen die een bouwkavel van de gemeente willen bemachtigen
  • Een duidelijk beleid waarin in ieder geval opgenomen: (de berekening van de hoogte van de) erfpachtcanon, de tijdsduur waarvoor deze erfpacht-overeenkomst wordt aangegaan, en de datum waarop afkoop van de erfpacht kan worden gedaan.
Vorig bericht
Volgend bericht