Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Herstelplan Dantumadiel

07/11/2019, 11:46

U heeft het vast gehoord of gelezen: na een tumultueuze raadsvergadering (in 2 delen: ma.4 en di.5 november) is het herstelplan (met moties en amendementen) goedgekeurd door de gemeenteraad. Wat betekent dat voor u als burger, wat gaat u ervan merken?

Om te beginnen hoopt de raad met het herstelplan onder een zgn. Artikel 12 status uit te komen. Een gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten krijgen van de rijksoverheid extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Zo moeten de gemeenten met de artikel 12-status voor grotere uitgaven toestemming aan het rijk vragen. Verlies van zelfstandigheid dus, en verhoging van de OZB (onroerend zaak belasting) tot het maximale niveau. Door maximale besparingen op de uitgaven, en het vergroten van de inkomsten hoopt Dantumadiel er financieel weer bovenop te komen en opnieuw reserves op te bouwen.

Van veel maatregelen uit het herstelplan zullen de inwoners van Dantumadiel weinig merken. Als “bestemmings-reserves” (bijv. voor verlichting) worden overgeheveld naar “algemene reserves” is dat niet meteen iets waar de gemiddelde burger wakker van ligt. Onze fractie echter vindt het wel jammer dat daardoor de duurzaamheids-ambities (het versneld vervangen van traditionele verlichting door LED-verlichting) op een lager pitje komen te staan.

Ook dat leningen goedkoper worden afgesloten is niet meteen spectaculair.

Wat de mensen raakt is dat op geen enkele wijze (ondanks de soms creatieve oplossingen van sommige fracties) besloten is het (toegezegde) geld voor een MFC in Feanwâlden is ingetrokken. Dat is zuur, en doet pijn bij alle betrokkenen. Vele vrijwilligers hebben tijd en energie gestoken in de plannen voor een nieuw MFC, en zien dit nu “verdampen”. Ook onze fractie spijt het al deze mensen te moeten teleurstellen, maar ziet (vooral om financiële redenen) geen andere oplossing. Wel heeft onze fractie (samen met coalitiepartners en SGP) een motie ingediend waarmee het college wordt opgeroepen bij de komende verbouw/nieuwbouw van de scholen in Feanwâlden (in overleg met betrokkenen) uit te gaan van een multifunctioneel gebouw, dat naast het onderwijs ook de mogelijkheid biedt voor sport- en dorpsactiviteiten.

Ook de burgerinitiatieven als DOM 2.0 (Dorps Ontwikkelings Maatschappij) en It is oan Jo , die aanvankelijk waren afgeschreven, moeten -wat de gehele raad betreft- absoluut doorgaan. Over de bekostiging hiervan werd verschillend gedacht. We laten het aan het college om hier de mogelijkheden voor te onderzoeken, maar willen in ieder geval (kleine) meevallers hiervoor kunnen gebruiken. Ook onze fractie vindt deze vorm van “meedoen” uitermate belangrijk.

Over de verkoop van onroerend goed (ten behoeve van de algemene reserve) is ook uitgebreid gesproken. We vinden in ieder geval dat de (voormalige) bibliotheek in Feanwâlden vooralsnog niet kan worden verkocht. Dit omdat het gebouw als “achtervang” kan dienen, voor als (en wanneer) de Mienskip dicht gaat (of moet). Ook de verkoop van bijv. Rinsma Pôle en Silersplak moet wat ons betreft aan bepaalde voorwaarden (beide terreinen moeten hun publieke functie blijven behouden) voldoen.

Tenslotte is er natuurlijk de OZB, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Momenteel zijn de gemiddelde woonlasten (OZB – Riool- en Afvalstoffenheffing) voor een
éénpersoons huishouden € 637 (= € 56 per maand) en voor een meerpersoonshuishouden € 723 (= € 60 per maand).
Dit wordt verhoogd tot het niveau van de gemeente Noardeast Fryslân:
éénpersoons huishouden € 727 (= € 60 per maand) en voor een meerpersoonshuishouden € 809 (= € 67 per maand).
Een gemiddelde verhoging van de woonlasten dus met € 4 per maand voor een éénpersoons huishouden en
een gemiddelde verhoging van € 7 per maand voor een meerpersoons huishouden.
Dit alles komt (voor wat betreft het OZB gedeelte ten goede aan de algemene reserves.

Op deze wijze proberen College en raad de gemeente Dantumadiel weer een (financieel) gezonde en zelfstandige toekomst te bieden.
De fractie van Sociaal Links betreurt het dat zij soms harde beslissingen moest nemen, en dat haar groene, duurzame en sociale ambities hier en daar op een “laag pitje” zijn gezet.
Maar de fractie blijft ervan overtuigd dat zij -samen met de gehele raad- verantwoordelijk is voor een goede, groene en gezonde gemeente waar het goed wonen en werken is.

 

Vorig bericht
Volgend bericht