Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Invasieve plantenexoten | UPDATE 5

05/06/2020, 9:57

Fietsend door onze prachtige gemeente valt ons op dat de biodiversiteit op verschillende plaatsen ernstig wordt verstoord door planten die hier niet thuishoren.
Landelijk en dus ook in Dantumadiel zien we op veel plekken plantensoorten die niet van oorsprong in de omgeving thuis horen en zich snel verspreiden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

Reynoutria japonica (Japanse Duizendknoop)

Heracleum mantegazzianum (Reuzenberenklauw)

of Ambrosia (hooikoortsplant)

Deze soorten hebben de verzamelnaam “invasieve plantenexoten” en zijn schadelijk.

Deze invasieve plantenexoten zijn schadelijk, omdat ze:

 • Andere plantensoorten verdringen en daardoor de biodiversiteit aantasten (alle invasieve plantenexoten).
 • Soms schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn (Reuzenberenklauw, Ambrosia).
 • Schade kunnen veroorzaken aan wegen (Japanse Duizendknoop).

Kenmerkend aan deze soorten is dat ze zeer moeilijk te bestrijden zijn.
Daarnaast is de mens vaak zelf de grootste verspreider. 

Enkele tips:

 • Gooi geen tuinafval (bijv. snoeiafval) in de natuur en gooi geen waterplanten in openbaar water. Zet ook geen (huis)dieren uit in de natuur of parken, ook geen vissen.
 • Gebruik geen invasieve exoten maar kies alternatieven. Probeer vooral soorten te vermijden die zich snel en zelfstandig kunnen verspreiden en gaan woekeren. Hierdoor vermijd je ook problemen van woekerende planten in eigen tuin. Zorg er daarnaast voor dat huisdieren (ook in de vijver) niet kunnen ontsnappen.
 • Reinig uw spullen (auto, boot, kleding, schoenzolen, etc.) na bezoek aan besmet gebied om te voorkomen dat u de invasie exoot onbewust meeneemt en transporteert naar een nieuw gebied. Helaas is het voor bezoekers meestal niet duidelijk welke gebieden besmet zijn met welke invasieve exoten. Probeer in ieder geval de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding van (nieuwe) invasieve exoten te stoppen:
 • Met de auto (en caravan) op reis geweest? Klop dan voor vertrek naar huis automatjes uit en veeg de caravan
 • Vaart of vist u graag? Voorkom dat je waterplanten van het ene naar het andere water verplaatst. Reinig daarom je boot, vismateriaal en schoenzolen voor vertrek naar een nieuwe plek.
 • Natuurliefhebber, wandelaar of fietser? Blijf (in natuurgebieden) op de paden. Fragmenten van invasieve uitheemse planten, zoals Watercrassula, verspreiden zich gemakkelijk via kleine fragmenten die blijven haken in bijv. schoenzolen en worden zo verspreid naar nieuwe gebieden.

Lees hier meer over invasieve exoten (en de bestrijding ervan)

Sociaal Links heeft de volgende vragen gesteld, en deze antwoorden gekregen

 1. Heeft het college “in beeld” welke invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel voorkomen?

Ja, in het algemeen is er een beeld welke invasieve plantenexoten in het openbaar groen voorkomen. Dit betreffen voornamelijk de soorten Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. Plantenexoten welke in het water voorkomen zijn meer in beeld bij het Wetterskip.

2.  Heeft het college “in beeld” waar invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel voorkomen?

Globaal zijn de grotere haarden bij de gemeente in beeld. Er is geen structurele dekking voor het bijhouden van een registratie.

3.  Doet de gemeente actief aan bestrijding van deze invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel?

Alleen op plaatsen waar de exoten zorgen voor gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld langs fiets en wandelpaden wordt de Reuzenberenklauw actief bestreden.

4.  Wat doet de gemeente aan de bestrijding van deze invasieve plantenexoten in het openbaar groen van Dantumadiel?

Doormiddel van maaien en soms het verwijderen van de bloemknoppen wordt het gevaar en de verdere verspreiding beperkt. Sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen is er onvoldoende dekking in de begroting om de exoten actief te bestrijden.
Momenteel doet de Iepenwacht Fryslân in samenwerking met het Wetterskip in opdracht van de VFG onderzoek naar de mogelijkheden van een gebiedsdekkende aanpak van de bestrijding van de plantenexoten in de provincie. Dit wordt namelijk door veel terrein beherende instanties als voorwaarde gezien voor een effectieve bestrijding.

5.  Wat doet de gemeente om de bestrijding van invasieve plantenexoten door de burgers te bewerkstelligen?

In afwachting van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gebiedsdekkende aanpak waarbij ook de particulieren gerekend worden doet de gemeente hiervoor voorlopig niets.

6.  Is het wellicht een idee informatie hierover op te nemen op de gemeentelijke website?

Het is zeker een goede suggestie om de huidige werkwijze op te nemen op de gemeentelijke website.

Namens de fractie van Sociaal Links, Auke Sikma, riedslid

UPDATE 2: onze fractie is niet tevreden met dit antwoord, en heeft -in overleg met betrokken wethouder Kees Wielstra- de volgende motie opgesteld:

Motie Vreemd aan de orde: Bestrijding invasieve plantenexoten in Dantumadiel

Concluderende dat

 • Het college aangeeft slechts beperkt zicht te hebben op de aanwezigheid van de invasieve plantenexoten (als Reuzenbereklauw, Japanse Duizendknoop)
 • Dat daarmee, mn de aanwezigheid van de Ambrosia of hooikoortsplant buiten beeld lijkt te blijven.
 • Het college aangeeft slechts de “grote haarden” in beeld te hebben, en geen structurele dekking voor het bijhouden van een registratie te hebben.
 • Het college aangeeft slechts bij gevaarlijk situaties (bijv. langs fiets- of wandelpaden) de Reuzenbereklauw actief te bestrijden.

Overwegende dat 

 • De fractie van Sociaal Links in juni schriftelijke vragen heeft gesteld over de actieve bestrijding van de zgn invasieve plantenexoten in Dantumadiel.
 • De gemeente ook afhankelijk is van andere partijen (particulieren, instanties als het Wetterskip en Staatsbosbeheer, en buurgemeenten) bij de bestrijding.
 • Onze fractie aangedrongen heeft op actieve bestrijding van deze planten omdat deze: 
 • andere plantensoorten verdringen en daarmee de inheemse biodiversiteit ernstig in gevaar brengen
 • Zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid (de Reuzenberenklauw kan bijv. Ernstige brandwonden bij kinderen teweegbrengen
 • Ernstige schade kunnen toebrengen aan wegen en bruggen

Draagt het college op

 • het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gebiedsdekkende aanpak waar mogelijk te versnellen en de raad hiervan z.sp.m. maar in ieder geval voor 1-1-2021 op de hoogte te stellen
 • Te onderzoeken of het mogelijk is de bestrijding van de invasieve plantenexoten door alle partijen op te nemen in de APV of anderszins in de gemeentelijke regelgeving, en de raad hiervan z.sp.m. maar in ieder geval voor 1-1-2021 op de hoogte te stellen

Auke Sikma | Fractie Sociaal Links | September 2020

Vanzelfsprekend verwacht de fractie van Sociaal Links een raadsberde steun voor deze motie

UPDATE 3: de motie is aangenomen

De heer Visser legt namens de CDA-fractie de navolgende stemverklaring af:” Hoewel de CDA-fractie de motie op zich sympathiek vindt, is ze niet voor de oproep tot het opnemen hiervan in de APV. Temeer daar de CDA-fractie problemen voorziet bij de handhaafbaarheid. Daarnaast vindt de CDA-fractie het antwoord van de wethouder dat men al met tal van zaken op dit terrein bezig is voldoende. Dit zijn redenen voor het CDA om tegen de motie te stemmen”. De heer Van der Ploeg legt namens de fractie FNP de navolgende stemverklaring af: “Ook de FNP vindt de motie sympathiek, maar vinden de woorden van de wethouder in zijn reactie op de motie voldoende en zullen daarom tegen de motie stemmen”.

De motie wordt met 11 stemmen voor (GBD, SL, CU VVD en SGP) en 6 stemmen tegen (CDA en FNP) aangenomen.

UPDATE 4: De antwoorden van het college

Hieronder treft u het antwoord van het college:
Zoals al in de motie wordt gesteld is een gebiedsdekkende aanpak nodig voor wat betreft de aanpak van de invasieve exoten.
Partijen zoals Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Provincie en buurgemeenten zullen hun handen in één moeten slaan om de aanpak succesvol te laten zijn.

Iepenwacht Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een plan in de maak voor een provinciebrede aanpak van invasieve exoten. Het gaat dan om de bestrijding van planten als reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, reuzenbalsemien en waterplanten als de grote waternavel en de watercrassula. Het streven is om tot een eenduidig beleid te komen, waarbij kennis wordt gedeeld en efficiënt wordt samengewerkt. Het streven is om ook burgers aan te spreken. Burgers moeten hun er bewust van zijn welke schade ze aanrichten wanneer ze hun aquarium met planten in de sloot legen.

Het eerste concept PVA is in de vergadering van VFG inmiddels besproken.
Het college is van mening om het definitieve plan eerst af te wachten zodat er een provinciebrede aanpak geïmplementeerd kan worden.
Gelet op de voortgang van dit project vind het college niet nodig om een gebiedsbrede aanpak versneld uit te voeren.

Op dit moment is het volgende opgenomen in de APV:

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of voor het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat.

Dit artikel is niet concreet aangaande het bestrijden van invasieve exoten.
Echter, het is mogelijk om in de APV op te nemen om rechthebbende van gronden verplicht te stellen om gronden te zuiveren of te doen zuiveren van invasieve exoten.
Het college wil eerst de provinciebrede aanpak afwachten en op basis van deze aanpak bepalen welke aanpassingen in de APV aan de raad wordt geadviseerd.

Tenslotte: We begrijpen dat deze problematiek alleen BREED kan worden aangepakt. We zullen er bij het college wel op blijven aandringen de vaart eronder te houden.
Ook zullen we blijven aandringen op het opnemen van deze in de APV

UPDATE 5: Eindelijk actie: een werkgroep onder leiding van Sociaal Links lid Kees Appel is -in samenwerking met de gemeente- gestart met het opruimen van de invasieve plantenexoten in Dantumadiel.
Zie HIER het bericht op RTV-NOF en HIER het filmpje.
Ook meehelpen met het bestrijden van deze invasieve plantenexoten? Neem dan contact op met de gemeente

Reageren? : a.sikma@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht