Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Overleg Dorpsbelangen

29/11/2019, 9:07

Gisteravond (28-11-19) vond in de raadszaal het jaarlijkse gesprek plaats met de gezamenlijke verenigingen voor Dorpsbelangen en het College van B en W. De aanwezige raadsleden zaten op de publieke tribune. De aanwezigen werden bijgepraat over actuele thema’s als: Herstelplan, Communicatie, Bouwen en wonen, Verkeer, Biodiversiteit en Dorpenschouw.

Burgemeester Klaas Agricola legde uit welke -voor sommige betrokkenen soms- vervelende beslissingen raad en college moesten nemen om in de toekomst weer financieel gezond te worden. Noodzakelijke verhoging van de OZB, het niet verstrekken van krediet aan de MFC plannen in Feanwâlden en bezuinigingen op velerlei gebied.
Maar ook hoe belangrijk dit college, en deze raad het vindt dat initiatieven als “It is oan Jo” en DOM2.0 doorgang kunnen blijven vinden.

Er werd door de aanwezige bestuursleden van de diverse Dorpsbelangen benadrukt hoe belangrijk zij het vinden dat de verschillende dorpen in de gemeente de mogelijkheid moeten blijven bieden aan (vooral) jongeren om zich er te vestigen. Sociaal Links onderschrijft dit van harte, en ook het college is in intensief overleg met de provincie om woningbouw in de dorpen toe te staan. In Broeksterwâld en de Westereen zijn al bouwkavels gerealiseerd, maar ook Damwâld (Mounetille-terrein, vrijkomende basisscholen, Prikkebosk), Driezum-Wâlterswâld, Feanwâlden en Rinsumageast zouden graag hun bewoners de gelegenheid geven te bouwen, en zich daarmee in eigen dorp te vestigen.

In de afgelopen raadsvergadering heeft Sociaal Links aangedrongen daar haast mee te maken (m.n. om ook de voorzieningen -als scholen- in en voor de dorpen te behouden).

Er werd gesproken over (de door onze fractie zo vaak benadrukte) Biodiversiteit in onze gemeente en de maatregelen die daartoe worden genomen. Onze fractie heeft binnenkort een gesprek met de wethouder en beleidsmedewerkers om dit te concretiseren. Vorig jaar heeft Sociaal Links een motie om van Dantumadiel een “bij-vriendelijke” gemeente te maken ingetrokken door de toezeggingen van het college.

Ook over communicatie viel er nog wel iets te zeggen. De dorpsbelangen vonden het jammer (en worden erop aangekeken) dat de gemeente vaak laat (of niet) komt met informatie over besproken onderwerpen. Het college gaf toe dat e.e.a. soms stroperig kan overkomen, maar zegde ook toe dat middels een Nieuwsbrief de Dorpsbelangen eerder op de hoogte gesteld zullen worden. De communicatie met de dorpsbewoners is vervolgens een zaak van Dorpsbelangen zelf. In Rinsumageast bijvoorbeeld heeft Dorpsbelangen een vaste rubriek in de tweemaandelijkse dorpskrant “Op ‘e Piip” waarmee bewoners worden geïnformeerd over actuele zaken.

Dorpencoordinator Marion van Everdink benadrukte nog maar eens het belang van intensief contact tussen de bestuurders en de bewoners van onze mooie gemeente.
Onze fractie onderschrijft dat van harte.

Vorig bericht
Volgend bericht