Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Motie Waterstof

27/11/2019, 20:55

Op de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende de fractie van Sociaal Links een motie in m.b.t. de aandacht voor waterstof als schone en duurzame energiebron. Zeker, nu er door Europa 90 miljoen euro is toegezegd voor het aanleggen van een waterstof-infrastructuur in het Noorden.
Dit was het verhaal waarmee we onze motie verduidelijkten:

De fraksje van Sociaal Links wol dizze moasje graach yntsjinne tegearre mei de ChristenUnie.  Nei’t wy jûn fernamen hie ek de fraksje van de VVD mei yntsjinne wolt. 

Grins, Drenthe en Fryslân hawwe neffens minister Eric Wiebes (Ekonomyske Saken en Klimaat) alles yn’e hûs om koprinner te wurden yn ‘e energytransysje. De trije Noardlike provinsjes ûntfange as earste “waterstofregio” Europeeske subsidy
It projekt “Hydrogen Valley” (nei it model fan Silicon Valley in Californie) is ôfrûne simmer troch de Europeeske Kommisje selektearre foar in subsidy fan sa’n 20 miljoen euro.
Tegearre mei in publyk-private co-finansiering fan 70 miljoen geat it om in projekt fan sa’n 90 miljoen euro.
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe Groningen, Drente en Fryslân voorlopers zijn als nieuwe duurzame energie-provincies” sei de minister.

Wetterstof-opslach yn Veendam, hûsferwarming en industry-ferwarming yn Delfzijl en Emmen.
Tapassing as griene brânstof yn vrachtwein, bussen, persoane-auto’s en sels yn treinen fan Arriva.
Om koart te gean: de wetterstof technology biedt kânsen en mooglikheden.
Earder al hat de ried fan NoardEast Fryslân unaniem de moasje stipe dy’t it kolleezje opropt de ûntwikkelings op dit mêd nauwlettend te folgjen en te stypjen.

De fraksje fan Sociaal Links hopet fansels dat ek dizze ried ynstimt mei de stipe foar dizze nije technology

En de raad stemde unaniem in met deze motie! Bedankt!

Vorig bericht
Volgend bericht