Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Strandje met palmen?

02/05/2019, 8:54

Onlangs vergeleek iemand het bloemrijk inzaaien van bermen en braakliggende terreinen met een “strandje met palmen”.
Omdat het “geen ecologische meerwaarde” zou hebben. Een interessante discussie, maar onjuist wat ons betreft.

Immers, de roep om meer biodiversiteit, natuurbehoud en beheersbaar onderhoud klinkt luider dan ooit. Steeds meer gemeenten en inwoners willen tot een duurzame invulling van de groene ruimte komen. Graag willen we daarom weten waarom het bloemrijk inzaaien van gemeentelijk groen (waaronder bermen) gelijk zou kunnen worden gesteld met het streven naar een strandje met palmen. Leuk voor het zicht, maar geen effect op biodiversiteit en dus geen ecologisch groenbeheer.

In het groenbeheer zien we -na jaren van focus op kostprijsbeheersing- zo langzamerhand het ecologische opkomen met als doel het vergroten van de biodiversiteit, de soortenrijkdom en de landschapswaarde. De provincie, en steeds meer gemeenten zetten volop in op ecologisch groenbeheer. Overheden en publiek willen af van monoculturen van gras.  Soortenrijk, gevarieerd (en bij het landschap passend) groen verhoogt de natuurwaarde en vormt een broodnodig leefgebied voor insecten (waaronder bijen) en vlinders.

De fractie van Sociaal Links heeft hier al vaak de aandacht voor gevraagd, en zelfs een motie ingetrokken door de belofte dat er een nieuw (en ecologisch) GroenBeheersPlan zou komen.
Daar wachten we dan ook met spanning op.

Ecologisch beheer van de bermen komt vooral tot uiting in het maaibeheer (minder vaak, en later maaien en het maaisel afvoeren)
Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen en groenstroken is een doorlopend proces.
Door afgestemd ecologisch groenbeheer neemt de biodiversiteit jaarlijks toe.
Het inzaaien met speciale gras-kruidenmengsels is dan ook niet alleen “voor de leuk” maar kan een goede impuls geven aan het vergroten van de biodiversiteit.

Dit te vergelijken met een “strandje met palmen” doet ernstig tekort aan al die partikulieren en instanties (als LTO, Bijenvereniging, Vlinderstichting, HoneyHighway) die zich inzetten hiervoor.

Iets te kort door de bocht, wat ons betreft ……

De fractie van Sociaal Links blijft zich inzetten voor een “bij-vriendelijke” gemeente, met een grote biodiversiteit.

UPDATE: Goede actie van onze collega’s in Opsterland (vragen van Opsterlands Belang:

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Op dit moment wordt er in het buitengebied glasvezel aangelegd. Die activiteit laat lange sleuven met zand achter in de bermen van ’t buitengebied. Nadat deze sleuven met arme zandgrond zijn dichtgegooid, verspreiden de medewerkers van de aannemer van Kabel Noord zaad. Is dit zaad bloemenrijk mengsel waarmee we de biodiversiteit van de bermen kunnen vergroten zoals voorgenomen in ’t coalitieakkoord?
  2. Zo nee, ziet u kans om zo snel mogelijk met deze aannemer in contact te treden en er alsnog voor te zorgen dat er bloemenrijk mengsel wordt ingezaaid zodat we relatief goedkoop deze doelstelling uit ’t coalitieakkoord kunnen implementeren?

Wellicht ook een idee voor Dantumadiel? We gaan ermee aan de slag ……

Vorig bericht
Volgend bericht