Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Subsidie voor Schierstins

30/10/2018, 20:30

Aan de raad:
Foarsitter
De fraksje fan SociaalLinks is tige bliid mei it foarstel fan it kolleezje op te hâlden mei de besúnigings op de subsydzje fan de Schierstins yn Feanwâlden
Mei sa’n 45 frijwilligers, 1 betelle kracht foar 21 oeren en in aktyf bestoer is de Schierstins u.o. dwaande mei: útstallings, útfierings en edukaasje.
De Schierstins is in machtich stikje histoarje, bout rûn 1300 en iennigste Toerstins yn Fryslân.
In historysk bouwerk om grutsk en súnich op te wêzen. It besjoer seit sels:
In een tijd dat de gemeentelijke overheid de neiging heeft zich terug te trekken op de wettelijke taken, heeft een stichtingsbestuur als dat van de Schierstins zorgen over de toekomst. Ondanks de goede relatie met de gemeente Dantumadiel als huisbaas en eigenaar van de Schierstins en de representatieve rol die de Schierstins op gemeentelijk niveau heeft, is het bestuur voor de moeilijke taak gesteld aangekondigde bezuinigingen voor de komende jaren op te vangen, met behoud van zoveel mogelijk activiteiten.
Derneist is de Schierstins -nei it ferdwinen fan de iennigste VVV yn ús gemeente in TYP wurden (Toeristysk Ynformaasje Punt)
Doe ’t ek ús gemeente op 1 jannewaris 2014 harren hânnen ôfluts fan VVV Lauwersland (lykas de oare gemeenten) fûl der in gat, dat yn 2016 resultearre yn ferskate Toeristische Informatie Punten. De Schierstins is it iennichste yn Dantumadiel.
It bestjoer seit sels: Daarnaast is de stins, na het verdwijnen van de VVV bij het NS station, een Toeristisch Informatie Punt geworden, dat toeristen in Feanwâlden de weg moet wijzen in de Noordelijke Friese Wouden.Sinds 2016 Is de Schierstins Toeristisch Informatie Punt. Dit brengt meer reuring met zich mee, en het levert bezoekers op. De Schierstins is blij met deze functie en wil deze rol kwalitatief goed uitvoeren en ziet kansen in samenwerking met het nieuwe transferium. Tegelijk is het TIP een knelpunt, omdat de openingstijden van de Schierstins te beperkt zijn. In de zomermaanden willen wij geopend zijn van 11.00 tot 17.00, in plaats van de huidige 13.30 tot 17.00 uur. Naast de vrijwilligers hebben we daarvoor een betaalde kracht nodig.
Om temjitte te kommen oan de fragen nei akkomodaasje en ferdivedaasje, om ús prachtige en griene gemeente yn ‘e etalage te setten en te promoten is in TIP beslist nedich, fynt ús fraksje.
Sociaal Links fynt dat tige spitich en in gemiste kâns. Fansels hat men gelyk as sein wurdt dat de measte TIP’s yn’e omjouwing ûnderbrocht binne by ûndernimmers.
Dat is yn dit gefal net sa, en neifreegjen by Stichting Regiomarketing Toerisme NE Fryslân leart us dat ek de TIP yn Earnewâld troch de gemeente (Tytsjerksteradiel) finansjeel stipe wurdt. Miskien is dit in goede besteding fan in part fan de toeristenbelesting yn Dantumadiel. De Schierstins fertsjinnet ûs stipe.
De fraksje fan Sociaal Links freget it kolleezje dan ek dit mei te nimmen. Wy komme hjirop werom!

Toelichting:

De fractie van SociaalLinks is verheugd dat de gemeenteraad van Dantumadiel vanavond unaniem instemde met het laten vervallen van de bezuiniging op de subsidie van de Schierstins in Feanwâlden. Daarom krijgt de Schierstins in 2019 € 31.500 subsidie van de gemeente Dantumadiel. Onze fractie was ook blij dat dit voorstel niet meteen in stemming werd gebracht, maar dat we er eerst iets over konden zeggen. Niet alleen dat we blij zijn met dit besluit, omdat we vinden dat de Schierstins een belangrijk monument is in de gemeente (waar we gerust trots op mogen zijn), maar ook om de erkenning voor het vele werk van iedereen die bij de Schierstins betrokken is. Met uitvoeringen, exposities en een uitgebreid educatief programma “timmert” de Schierstins toch aardig aan de weg.

Waar we de andere fracties niet over hoorden, was dat het college een verzoek om financiële ondersteuning van het TIP (= Toeristisch Informatie Punt, zeg maar de VVV 2.0) niet honoreert. Dit vinden wij als Sociaal Links raar en onrechtvaardig. Als we de gemeente Dantumadiel op de kaart willen zetten als een mooie en groene gemeente met prachtige wandel- en fietsroute’s en met goede accomodaties, dan moeten we dit toch “in de etalage” zetten. En waar kan dat nu beter als in het enige Toeristische Informatiepunt dat de gemeente heeft. We zullen dan ook in overleg met de Schierstins en de gemeente Tytsjerksteradiel (die de TIP in Earnewâld ondersteunt) beslist zien wat er mogelijk is. De Schierstins verdient dit gewoon, en de gemeente zet zich daarmee op de kaart ……

Wordt beslist vervolgd ……..

Vorig bericht
Volgend bericht