Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

UPDATE: Dantumadiel Zoemt (.. “bij”na ..)

02/11/2018, 14:50

Dantumadiel Zoemt (straks) naar een “bij-vriendelijke” gemeente

Toelichting in de raad:
Foarsitter
“The loss of biodiversity is a silent killer”, sa sei Pasca Palmer fan de UN dizze wike tsjin The Guardian. It ferlies fan bioferskaat yn de wrâld hat tige grutte gefolgen.
Troch it ûntbrekken fan saneamde “drachtplanten”, as foedsel foar ynsekten ferdwine dizze (ek bestowende ynsekten als hommels en bijen) yn heech tempo.
Yn guon lânnen wurdt bygelyks fruit al bestowd troch bern mei pensieltsjes of troch drones.
Hjoed hat dizze gemeente de kâns yn lyts stientsje by te dragen oan de fergrutting en ferbettering fan it bioferskaat.
Troch in ienfâldige oanpassing fan it maaibelied (nei de bloei ynstee fan tidens of derfoar), troch by renovaasje en nij te beplanten berms en “plantflakken” rekken te hâlden mei ynsekt- (en dus ek bij-) freunlike planten.
Us fraksje realiseart sich dat besteande kontrakten net iepen brutsen wurde kinne, mar freeget mei klem dizze maatregels mei te nimmen yn in nij “Groen-Beleidplan” en de ried der de kommende meitiid fan op de hichte te stellen.
Fansels is Dantumadiel mar in lyts stikje wrâld en keare wy as gemeente it ferlies oan bioferskaat net alline. Dochs wurdt troch it oannimmen fan dit (breed stipe) amendement Dantumadiel wer in stikje “bij-freundiker”
Mei it oannimmen fan it amendemint sil it maai- en plantbelied yn de gemeente Dantumadiel feroarje ten geunste fan it bio-ferskaat. Om “de finger oan de pols te hâlden” freeget dizze motie foar april oare jier in “uitvoeringsplan bij-vriendelijk handelen”, of in nij “Grtoen-Beleidsplan” weryn it amendeerde as belied werom te fynen is.
Dermei wurdt frege fan Dantumadiel yndie een “bij-vriendelijke” gemeente te meitsjen.
Foarsitter, tige tank …. 

De reden
In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. In 2010 heeft de landelijke bijenvolk sterfte een recordhoogte van 27% bereikt, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte.
Ook de fractie van Sociaal Links is ervan overtuigd dat de honingbij en in mindere mate andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid.
Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten.

De wens
Sociaal Links wil dat Dantumadiel een groene en “bij-vriendelijke” gemeente wordt.

De stappen
Op 5 november dient de fractie van Sociaal Links een amendement in op punt 603 van de gemeentebegroting 2019. Daar staat als doel: “Er worden samen met betrokkenen en belangstellenden afspraken gemaakt op thema’s als landschapsbeheer, verkeersveiligheid, vergroten biodiversiteit, klimaat-adaptatie, circulaire economie, energiebesparing en fossielvrije energie” Er staan echter geen activiteiten bij vermeld.
De fractie van Sociaal Links wil daarom graag de volgende activiteiten opnemen hierin:

1. De gemeente hanteert een “bij-vriendelijk” maaibeleid door de eerste maaibeurt slechts gedeeltelijk (een strook, met name langs recreatieve, smallere (fiets)paden, de randen en sommige uitzichthoeken) en zo laat mogelijk (in ieder geval na de bloei) uit te voeren.

2. De gemeente hanteert een “bij-vriendelijk” plantbeleid door bij renovatie en nieuw aan te leggen bermen     te kiezen voor een bloemrijke beplanting, en bij renovatie en nieuw aan te leggen plantvlakken te kiezen voor bij-vriendelijke bomen en struiken.

Daarnaast dient de fractie van Sociaal Links een motie in om de groene en bij-vriendelijke ambities van de gemeente Dantumadiel gestand te doen:

– De gemeente stelt een uitvoeringsplan “Bij-vriendelijk handelen” op en informeert hierover de raad voor april 2019. In het uitvoeringsplan “Bij-vriendelijk handelen” neemt de gemeente richtlijnen van bij-vriendelijk handelen van de gemeentelijke organisatie op. Daarnaast bevat het uitvoeringsplan informatie voor de inwoners over nut en noodzaak van een bij-vriendelijk leefmilieu en informatie over de mogelijkheden die inwoners hebben hieraan zelf bij te dragen.
– De gemeente Dantumadiel meldt zich aan bij het “Convenant Bij-vriendelijk handelen”
– De gemeente Dantumadiel meldt zich aan bij Nederland Zoemt

Vanzelfsprekend hoopt de fractie van Sociaal Links (3) op een brede steun vauit de raad voor dit amendement en deze motie.

UPDATE: inmiddels zijn we een dag na het indienen van het amendement en motie op de gemeenteraad van 5-11-18

Zowel amendement als motie werden ingediend door Auke Sikma, uit naam van alle fracties (m.u.v. de SGP).
Toch was het advies van het college beide niet aan te nemen. Reden: er is nog 1 jaar een contract over het maaien en dit kan zomaar niet doorbroken worden. Verandering van het maaibeleid past (nog) niet in dit plaatje.
Ook gebeurt er al vrij veel “bij-vriendelijks” in de gemeente volgens het college. Onze fractie denkt daar iets genuanceerder over. Na de toezegging van wethouder Wielstra echter, dat er volgend voorjaar een herzien Groen-Structuurplan ligt, met daarin opgenomen de wensen van onze fractie besloot Auke Sikma (met toestemming van de overige fracties) amendement en motie in te trekken.
Een teleurstelling? Jazeker ….. we hadden gehoopt op meer perspectief voor biodiversiteit en bij-vriendelijkheid in onze gemeente.
We moeten echter ook reëel zijn: als er een goed Groen-Structuurplan komt (waar wij de nodige invloed op willen, en wat wij scherp in de gaten houden) komend voorjaar, ziet de toekomst er voor Dantumadiel wellicht toch “groen” uit. We houden u op de hoogte ……

Auke Sikma
Raadslid Sociaal Links
Rinsumageast | Dantumadiel

Vorig bericht
Volgend bericht