Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Verbetering samenwerking | UPDATE 4

22/05/2020, 10:42

Verbetering samenwerking grote kans twee gemeenten

De gemeente Dantumadiel wordt niet conform de samenwerkingsovereenkomst bediend door Noardeast-Fryslân. Beide colleges onderschrijven de problemen die geschetst zijn in het onderzoeksrapport van BMC. Ook wordt in datzelfde onderzoeksrapport duidelijk dat de organisatie niet “in control” is en vinden beide colleges dat ze niet goed worden bediend door de organisatie.  Uit een interne rondgang blijkt dat met name op de afdelingen Ruimtelijke Ordening (Romte) en Communicatie de druk erg hoog is. Voor de hoeveelheid werk zijn te weinig mensen. Het college van Dantumadiel heeft daarom aangegeven dat zij voornemens is om deze beide diensten te schrappen.

De coalitiepartijen in Dantumadiel willen duidelijke verbeteringen zien in de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Noardeast-Fryslân. “Wanneer je als klant je volledige beursinhoud uitgeeft aan je leverancier mag je, op z’n minst, een uitstekend product en excellente service verwachten. Zeker wanneer dit duurder is dan wanneer je het zelf zou uitvoeren”. Ook vinden zij het belangrijk dat de gemeenten hun afspraken nakomen. Dantumadiel koopt haar diensten in bij Noardeast-Fryslân en betaalt daar voor, en daar tegenover staat dat Noardeast-Fryslân verplicht kwaliteit moet leveren.

De capaciteitsproblemen op de afdelingen Romte en Communicatie zijn al langere tijd merkbaar. Ondanks dat er hard gewerkt wordt slaagt de gemeente Noardeast-Fryslân er niet in om de zaken voor elkaar te krijgen. Omdat Noardeast-Fryslân de problemen niet kan oplossen heeft het college van Dantumadiel voorgesteld om een “Team Dantumadiel” op te richten en de diensten Romte en Communicatie te schrappen.  De coalitiepartijen in Dantumadiel zien dit als een intelligente oplossing voor beide partijen. Immers, de dienstverlening is onder de maat omdat de afdelingen te weinig capaciteit hebben. Wanneer Dantumadiel geen beslag meer legt op de bestaande capaciteit komt dit de gemeente Noardeast-Fryslân ten goede. Dantumadiel zal dan een alternatieve manier vinden om deze zaken op te pakken. Dat burgemeester Kramer van Noardeast-Fryslân “not amused” is over deze oplossing is vreemd, omdat dit juist beide gemeenten helpt. Ook vindt zij het vreemd dat Kramer meent dat de loonkosten van een paar ambtenaren zomaar ongeveer 2,6 miljoen bedragen. De daarbij behorende hoge salarissen zijn in de jaarrekening nog niet te vinden geweest.  Over de onhandige manoeuvre van Kramer om te reageren naar Dantumadiel via de pers, in plaats van rechtstreeks naar het college, wordt veelzeggend gezwegen.

De coalitie van Dantumadiel vindt dat haar college duidelijker moet sturen op de prestatieafspraken met Noardeast-Fryslân. De coalitie vergt haar college erop als betrouwbare samenwerkingspartner te handelen. Dit betekent ook nadrukkelijker sturen op de resultaatverplichtingen vanuit de gezamenlijke dienstverlening overeenkomst.

De coalitie heeft er alle vertrouwen in dat de samenwerking uitmondt in tevredenheid bij beide gemeentes en is van plan zich daar harder voor in te gaan zetten. In de loop van 2020 wil de coalitie een verdere intensivering van de samenwerking bekijken voor de periode na 2023.

Fractie Gemeente Belangen Dantumadiel, Romke Postma

Fractie Sociaal Links, Hilda Zwart

Fractie Christen Unie, Thea Smit

Fractie SGP, Tom Bakker

En de oppositie?

Het CDA vindt het college “naïef” en denkt dat de coalitiepartijen op “ramkoers” liggen met NE-Fryslân (zie deze link)
“Dat er delen van de samenwerking stroef verlopen, vraagt om een duidelijke oplossing die alle partijen dient.
Door het eenzijdige besluit van het college in Dantumadiel om delen van de samenwerking te willen beëindigen,
wordt de gemeente bewust in een positie gebracht die financieel en bestuurlijk risicovol is.
Wij zien liever dat volwassen partijen met serieuze onderwerpen zich samen wenden tot een onafhankelijke intermediair
die een bemiddelingspoging doet om die oplossing te bereiken. Want deze ramkoers is funest voor Dantumadiel.”

 

SL: Wij noemen dat stemmingmakerij. Dantumadiel is nog in vol overleg met NE om samen tot een goede oplossing te komen.
Het enige doel lijkt het beschadigen van het college van Dantumadiel. Niet echt “mei-inoar foarút” of wel dan? Misschien wordt het tijd dat CDA Dantumadiel zich eens iets positiever op gaat stellen.
Oppositie is niet alleen en altijd overal op tegen zijn.

De FNP plaatste net een update op FNP Dantumadiel (vorige bericht 2 jaar geleden) zie deze link), waarin F.v.d.Ploeg zegt:
“It frjemde is dat de partijen dy’t doe foar in amtlike fúzje wiene no’t it meast ûntefreden binne oer de gong fan saken yn de amtlike organisaasje.
Ik soe sizze dat wy oare soargen hawwe. Hoe komt it mei ús finânsjes? De jierrekken stiet foar de doar. Ik hie leaver hân dat wy ús dêrop rjochtsje.”

SL: Je mag kennelijk niet ontevreden zijn over de dienstverlening waarvoor je duur betaalt (bij NE Fryslân)

De site van de VVD is wellicht nog slechter onderhouden (zie deze link).
G.Bos -net geïnstalleerd in de raad- zegt (op de site van de FNP):
“Ik betreur deze move van het college in Dantumadiel omdat de rekening bij de burger komt te liggen en het vertrouwen van de inwoners wordt geschaad.
We moeten juist aansturen op samenwerking. Op deze manier komt de toekomst van Dantumadiel in gevaar.”

SL: Fout! De rekening ligt NU bij de burger (slechte dienstverlening). Ook het college en deze coalitie stuurt aan op samenwerking en dialoog.
Demoniseren en foutief framen, noemen we de burgers voor de gek houden.
We hopen echt dat de VVD met een nieuw raadslid een eigen en onafhankelijke koers gaat varen.

Link naar onze media pagina: in de pers stond het volgende

Omrop Fryslân kopt “Twaspjald yn ried Dantumadiel”
Ook dit is stemmingmakerij.

Dit was de column van Eelke Lok (Omrop Fryslân) van 27-5-20

Dantumadiel smiet de amtners in pear jier lyn yn de noardeastelike fúzjebak, de bestjoerders gienen har eigen frije wei.
Bestjoere wol net as je amtner seit dat je efkes wachtsje moatte,
want hy is dwaande mei de romtlike oardening fan Holwert oan See, dat kin noch wol in pear jier duorje.
Eigen amtners. Dat kostet dik trije miljoen yn it jier. Wêr’t soks fan betelle wurde moat, is net dúdlik.
Der is mar ien ding echt dúdlik: dat elkenien bûten Dantumadiel yndertiid sein hat dat it net wurkje soe.
En dat is ek sa. It blykt mar wer dat we hjir net mei soksoarte frijheden omgean kinne. De provinsje hie yndertiid sizze moatten dat dit in
ûnlogyske, net wurkbere en dus net tastiene kar wie.

Frjemd foar it oare dat de FNP’er yn de ried, Ferry van der Ploeg, nét wol dat Dantumadiel sels wer amtners krijt.
Wylst de FNP dochs altyd tsjin fúzjes west hat, dus soks hie him as it Frysk folksliet yn de earen klinke moatten.
Dat is net sa. Gjin idee wêrom’t dy man dwers tsjin syn eigen partij stiet.
Of miskien inkeld om’t de lju dy’t foar de fúzje wienen no ynienen dêr wer dwers op stean.
Dwers tsjin dwers, de ried fan Dantumadiel eigen.

We ha it no dochs oer de FNP. Dy hie net yn de provinsje of yn de ried fan Dantumadiel sitte moatten, mar yn de Twadde Keamer.
Dêr wurdt nammentlik hieltyd wer oan Fryslân omklaud. Sa wol minister Slob no de subsydzje oan Tresoar stillizze. Ik soe sizze logysk,
Tresoar is by útstek in provinsjaal orgaan, dêr moat de provinsje, wy dus, him sels mei rêde.

As je oan Tresoar freegje wat se dogge, sizze se: wy binne it bewarplak fan de Fryske skiednis. Dêrmei dogge se harsels tekoart.
Of se moatte sizze dat de skiednis ek juster healwei tolven wie. Je kin der alles fine.

Bygelyks dat Dantumadiel, mar ek hiel Fryslân, net mei frijheid omgean kin.
As we it oars ha wolle as it gewoanwei giet, dan rjochtsje we sels in kommisje, feriening, partij, stifting of wat dan ek op.
Benammen yn de taal ha we der safolle fan dat we it sels noait mear iens wurde en dan bin je foar it Ryk maklik út te skeakeljen.

Wordt vervolgd:

UPDATE 4: Na alle storm (in een glas water) is er dan nu toch een ‘Team Dantumadiel”:

DAMWALD – Gemeente Dantumadiel krijgt vanaf 1 september a.s. een eigen ‘Team Dantumadiel’ binnen Noardeast-Fryslân.
In dit team zit een aantal specifieke functies zoals een bestuursadviseur, dorpencoördinator, bedrijvencontactfunctionaris,
communicatieadviseur, bestuursadviseur, financieel adviseur en medewerkers Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken/Recreatie & Toerisme.
Dit hebben beide colleges op dinsdag 7 juli besloten nadat er de afgelopen periode meerdere malen over de onderlinge samenwerking is gesproken.
Dit in het kader van de evaluatie van de centrumregeling van beide gemeenten.
Met de invulling van een specifiek team voor Dantumadiel wordt tegemoet gekomen aan eerder geconstateerde knelpunten.
Met een eigen team kan Dantumadiel invulling geven aan de eigen politieke en bestuurlijke ambities en de gewenste couleur locale.
De medewerkers binnen het nieuw te vormen Team Dantumadiel zijn als accountmanager of vooruitgeschoven post aanspreekpunt
voor de gemeentesecretaris en bestuurders van Dantumadiel en zijn ook regelmatig in Dantumadiel aanwezig.
De medewerkers blijven in dienst van Noardeast-Fryslân. Beide colleges zijn blij met deze oplossing omdat dit bijdraagt aan de goede samenwerkingsrelatie.
De gemeenten treden in goede samenwerking met vereende krachten de uitdagingen van de toekomst van het gebied Noordoost Friesland en haar 65.000 inwoners tegemoet.

Vorig bericht
Volgend bericht