Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bijvriendelijk Dantumadiel 2.0 | UPDATE 5

22/05/2020, 11:22

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de fractie van Sociaal Links een motie (gesteund door de volledige raad) introk op aandringen van het College.
Er werd toegezegd met een nieuw GroenBeleidsPlan te komen waarin e.e.a. geregeld zou worden.
Na een informatie-avond over biodiversiteit werd dit als afgedaan beschouwd. Er is echter nog steeds geen nieuw GroenBeleidsPlan.
Toch is er wel wat gebeurd, en is Dantumadiel op de goede weg (er wordt laat gemaaid, en de bevolking is gestimuleerd een bijenhotel te maken).

Reden genoeg dus om de motie opnieuw en in iets gewijzigde vorm opnieuw in te dienen.
Dit in nauw overleg met de portefeuillehouder.

Hier is onze motie:

Motie Vreemd aan de orde Onderwerp: Bij-vriendelijk Dantumadiel
Datum: 26-05-2020
De Raad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat

  • De insectenpoputatie en met name de bijenpopulatie sterk onder druk staat; 80% van de plantensoorten afhankelijk is van bestuiving;
    Een herzien GroenStructuurPlan als afdoeningsdatum 4-11-2019 had (vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit)
    De gemeente Dantumadiel qua maai- en plantbeleid significante stappen heeft gezet richting ecologish groenbeheer maar dit nog niet of onvoldoende verankerd of geborgd is

Van mening dat

  • Ecologisch groenbeheer in de gemeente is sterke mate kan bijdragen aan de overlevingskansen van insecten (in het algemeen) en bijen (in het bijzonder)

Verzoekt het college

1. Ervoor te zorgen dat de gemeentelijke bermen (waar mogelijk en veilig) standaard zo laat mogelijk, maar in ieder geval NA de bloei
(en liefst gefaseerd) gemaaid worden en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

GoedBezig Dantumadiel …. het is toch prachtig (foto: Yndyksloane Damwâld)

UPDATE 5: Antwoord van het college

De gemeente Dantumadiel past al een fasering toe in het maaien van de onder en boven berm. Ook wordt de boven berm pas na de voorjaarsbloei gemaaid. Het nieuwe bestek wordt in 2022 op de markt gezet. Dit is een geschikte mogelijkheid om een verdere fasering mee te nemen. Het is echter wenselijk om van te voren doelen op te stellen en onderzoek te doen naar welke bermen geschikt zijn en met wat voor fasering het meeste resultaat kan worden behaald.

In het Groenstructuurplan staan geen uitvoeringszaken. Wel kan er in het Groenstructuurplan wat gezegd worden over de wens om de biodiversiteit te bevorderen. De uitvoering hiervan kan, in dit geval, in het bestek vastgelegd worden.

2. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is te maaien i.p.v. te klepelen, en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

UPDATE 5: Antwoord van het college

Het huidige beheer is gericht op verschraling. Uit onderzoek van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (2018) over ecologisch bermbeheer blijkt dat de bermen daadwerkelijk schraler zijn geworden. Het huidige beheer heeft daarmee ook een positief effect op de verscheidenheid aan plantensoorten. Organismen stellen echter elk hun eigen eisen. Er moet dus gekeken worden naar overkoepelende maatregelen die de biodiversiteit in de berm bevordert voor diverse soortgroepen of er moet keuzes worden gemaakt in welke diergroepen de gemeente wilt ondersteunen, aldus een conclusie uit het onderzoek. Deze keuzes zijn vooralsnog niet gemaakt.

Onderzoek van maaien i.p.v. klepelen is breed te interpreteren. De financiële consequenties zijn daarom bij deze moeilijk aan te geven, omdat we nu niet concreet in beeld hebben welke doelstellingen we na willen streven. Bij de beantwoording van vraag 1 wordt een onderzoek voorgesteld om weloverwegen keuzes te maken in ecologisch groenbeheer. Voor deze vraag geld hetzelfde. Met de huidige methode (maai-zuig combinatie) is één werkgang van toepassing. Als we overgaan van klepelen naar maaien, met als doel ecologische groenbeheer, is het tijdelijk laten liggen van het maaisel gewenst. Vervolgens moet het maaisel worden opgeruimd. Hierbij is dus minimaal één extra werkgang nodig, wat naar verwachting zorgt voor extra kosten.

De provincie Fryslân heeft onlangs een ‘handreiking insectennetwerk Fryslân’ beschikbaar gesteld, met een Hotspotkaart insectennetwerk. De Hotspotkaart geeft inzicht in welke locaties de meeste potentie hebben voor verbetering van de biodiversiteit van insecten. We hebben een stagiaire bereid gevonden om van februari 2021 tot juli 2021 hiermee aan de slag te gaan. Hierboven kwam al naar voren dat onderzoek gewenst is, dat kan op deze manier worden ingevuld.

Uit het onderzoek kunnen andere maatregelen naar voren komen dan hier in deze motie als gewenst staan omschreven. Dat weten we simpelweg nu nog niet. We stellen daarom voor om te wachten met het wijzigen van het Groenstructuurplan (en het borgen van zaken aangaande biodiversiteit/bij-vriendelijk beheer) totdat het onderzoek is afgerond.

3. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is vaker bij-vriendelijke drachtplanten, -struiken, en -bomen aan te planten,
en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

GoedBezig Dantumadiel …. Het kan dus wel … bij de herinrichting van het parkeerterrein bij het Winkelcentrum Damwâld zijn
“bij-vriendelijke” planten gebruikt. Veel bijen en hommels dus ……

UPDATE 5: Antwoord van het college

Na het vaststellen van het Groenstructuurplan was er hiervoor drie jaar lang extra budget beschikbaar. Tevens was er budget (€15.000,-) om jaarlijks te besteden aan burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit. Beide budgetten zijn niet meer beschikbaar. Toch werken we bij renovaties en/of nieuwe plannen volgens richtlijnen uit het Groenstructuurplan gekozen voor bij- of insectenvriendelijke beplanting binnen beschikbare middelen. Dus in het Groenstructuurplan komt de wens voor drachtplanten al terug (zie pagina 26). Om geen afbreuk aan de bestaande groenontwerpen te doen worden afgestorven planten door dezelfde soort vervangen (inboet).

4. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is bij het (ecologisch) groenbeheer (bijv. bij maaien, hekkelen of snoeiwerkzaamheden)
-waar mogelijk- natuurlijke nestmogelijkheden te creeren (cq te doen ontstaan) voor insecten, en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan

5. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is (eventueel met de scholen in de gemeente of bijv. met De Klyster) bijenhotels te (laten) maken,
en deze te (laten) plaatsen, en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

UPDATE 5: Antwoord van het college

De beantwoording op vragen 4 en 5 worden in samenwerking met NME-Klyster uitgewerkt (met planning en kostenplaatje). Hier komen we op terug.
De gemeente heeft overigens via de gemeentelijke site en sociale media in mei van dit jaar een actie gevoerd om burgers zelf bijenhotels te laten maken.
Bij inlevering van een foto van het bijenhotel ontvingen de makers een zakje zaad om bij-vriendelijke planten te krijgen.

GoedBezig Dantumadiel …. Ook hier is werk van gemaakt …. in de diverse lokale media werden deze berichten geplaatst.

6. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is dat de gemeente Dantumadiel zich profileert als een “bij-vriendelijke” gemeente.

Bijv. door:
a. Het (doen) ondertekenen van het Convenant Bij-vriendelijkhandelen: https:// bijenstichting.nl/convenant/

UPDATE 5:
Antwoord van het college
De gemeente Dantumadiel zet zichzelf al goed op de kaart op het gebied van Bij-vriendelijke gemeente. Voor het ondertekenen van het ‘Convenant Bij-vriendelijk handelen’ voldoet de gemeente echter nog niet geheel aan de eisen. Voordat het nieuwe maaibestek op de markt wordt gezet (2022) kan hier rekening mee gehouden worden. Het onderzoek van de stagiaire gaat verder in op concrete kansen binnen insectvriendelijk beheer voor de gemeente.

b. Het aanmelden van Dantumadiel als Bij-vriendelijkegemeente (DantumadielZoemt) op: https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/

UPDATE 5:
Antwoord van het college

Als de gemeente zich aansluit bij NL-zoemt krijgt de gemeente hiervoor een communicatiepakket, advies voor bijvriendelijk beheer en korting op cursusaanbod van NL-zoemt. Echter de kosten voor NL-zoemt zijn €1.000,- per jaar (minimaal twee jaar). Hier is geen budget voor.

7. De raad van bovenstaande z.sp.m. maar in ieder geval voor eind 2020 op de hoogte te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag Auke Sikma | Riedslid Sociaal Links | 26-05-2020

UPDATE:
De motie werd -zonder verdere discussie- bijna unaniem aangenomen. Alleen de FNP stemde tegen om de volgende reden:
“twa jier wachtsje op in tasizzing fan it kolleezje en dan wer in moasje yntsjinje. Doart @Sociaal_Links it kolleezje net oan te pakken? De moasje leit no wer in heal jier op de planke”

Hoewel we natuurlijk vinden dat ieder recht heeft op zijn eigen mening (en stemgedrag) is dit wel een heel discutabele reden om TEGEN ecologisch groenbeheer te stemmen.
Sociaal Links heeft na het indienen (en weer intrekken) van de motie een jaar lang contact gehouden met college en ambtenaren om te komen tot een nieuw GroenBeleidsplan.
Toen dit (o.a. door het ontbreken van “ambtelijke capaciteit”) niet mogelijk bleek, is Sociaal Links met het college en betrokken ambtenaren in overleg gegaan over wat dan WEL
mogelijk zou zijn. We zijn uitgekomen op voornoemde motie.
De motie was in maart klaar, maar is -omdat we de hoop hadden dat het video-vergaderen van korte duur zou zijn- aangehouden tot de raadsvergadering van mei.
De oorspronkelijke einddatum in punt 7 is daarom veranderd van het zomerreces 2020 in eind 2020

De FNP vergeet dat de motie niet zozeer gaat om de uitvoering (die in veel gevallen al besproken en uitgevoerd wordt) maar vooral om de borging ervan. Zie foto’s boven ….
We zouden zeggen een gemiste kans voor de FNP in Dantumadiel.
Het gaat zeker niet om het niet durven aanpakken van het college, een beetje meer vertrouwen en positiviteit zou FNP Dantumadiel sieren.

En als je dan ook nog zoiets op je Facebook-pagina weet te zetten heb je wel echt boter op je hoofd:
Dit is het oorspronkelijke bericht van Natuurmonumenten

Auke Sikma | Riedslid Sociaal Links

 

Vorig bericht
Volgend bericht