Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Verkeersveilig Dantumadiel? UPDATE 1

16/01/2019, 15:21

Van een bezorgde en gemotiveerde burger ontvingen alle raadsleden vandaag een BRANDBRIEF waarin 19 voorbeelden werden genoemd van situaties die (op zijn minst) verwarrend of verkeersonveilig zijn.
Wellicht komen deze situaties u bekend voor. Wellicht wilt u er ook op reageren? Doe dat gerust bij ons raadslid Auke Sikma (a.sikma@dantumadiel.frl). Over welke situaties hebben we het?

Een opsomming:

 1. Bij Broeksterwald staat een extra groot oud voorrangsweg bord. De eerst volgende kruising (Willemstrjitte) is uit de voorrang gehaald.
  (Verboden te parkeren is m.i. duidelijker. Ook een parkeerverbod op de Oosterloane/Dwarsloane instellen?)
 2. Uitrit Haadwei 149 heeft nog een oud bord nadering voorrangsweg op de uitrit staan: is achterhaald/onjuist.
 3. Het Halepaad heeft nu voorrang op de van links komend Haadwei verkeer (Gevaarlijke kruising bord?) Het bord “rechts heeft voorrang” is niet toegestaan
 4. Snelheid verkeer Haadwei lijkt mij gevaarlijk hoog, vooral op de onoverzichtelijke kruising Badhûswei.  (op verzoek kan ik een dashcam-filmpje delen)
 5. Kruising Ds Germswei/Haadwei: Bord “verplichte rijrichting” is oud en achterhaald. Fietsers mogen wel de Ds Germsweg inslaan.
 6. Bordje op de Conradi-Veenlandstrjitte “rechts heeft voorrang” zo logisch dat het daarom niet toegestaan.
 7. De obstakel verplicht rechts passeren bordjes op de Haadwei/Thiedemawei geven de inwoners blijkbaar het idee dat links weer voorrang heeft (op 7nov voor de 2e keer besluiteloosheid van een autobestuurder geconstateerd).
 8. Waarschuwingsbord met uitroepteken: (Eenvoudige uitleg: Opgelet! Pas je snelheid aan, je nadert een situatie die extra aandacht vraagt.)
 9. Bordje einde fietspad t.p.v. Haadwei 5 kan m.i. verwijderd/gewijzigd worden. (dit ivm de directe aansluiting van Haadwei5 op de Haadwei)
 10. Bordje einde voorrangsweg t.p.v. Haadwei 3 is te vroeg gepositioneerd, moet na de voorrangsfietskruising. (Het voorrangswegbord is onlangs onterecht 1op1 vervangen door een einde-voorrangswegbord. Hierbij het verzoek om hiervoor alsnog een verkeerbesluit de te nemen.
 11. Dwersloane-Centrale As: Ruiters mogen niet over het fietspad maar moeten over de rijbaan, dit geldt natuurlijk ook voor Paard+Rijtuig. De hier toegepaste borden zijn onjuist.
 12. Halepaad: Zwarte autopaaltje t.p.v. halepaad 5: rood-wit paaltje was beter.
 13. Mûnewei-de Falom:  bestuurders die het parkeerterrein sporthal Damwâld verlaten moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de Lytse Loane dat is zonder bordjes duidelijk.
 14. Verplicht Fietspad bordjes fietspad Falomsterfeart: s.v.p. alsnog Verkeersbesluit nemen / terugplaatsen van de onverplicht Fietspad(G11) bordjes. 
 15. Fietspadbord op fietspad Falomsterfeart/Goddeloaze singel staat nota bene nu voor de inrit van Schwartzenbergloane 14
 16. De paaltjes in het fietspad Falomsterfeart (t.p.v. Schwartzenbergloane 12, Broeksterwald en Boargemaster Nautawei/ Bûtefjild Feanwâlden) zijn niet volgens de Richtlijnen aangebracht.
 17. Bordjes “voorrang verlenen” (o.a. bij Schwartzenbergloane 7, Broeksterwald en Tuskenlytsen/Tienewei) op het fietspad zijn mijns inziens niet terecht. Fietsende automobilisten kunnen hierdoor gaan denken dat fietsers van rechts buiten de bebouwde kom geen voorrang hebben.
 18. Automobilisten op de Reidfjild/Heechfinne zien geen bordje “Voorrangskruispunt Zijweg rechts” en moeten de fietsers (sinds mei 2001) op Tuskenlytsen eigenlijk voorrang verlenen. Het bord “Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” is onterecht en misleidend.
 19. Fietspadbordjes Noord- en Zuidzijde van het Mearikkerpaad zijn tegenstrijdig c.q. verschillend. Blijkbaar is (ook) hier door de buitendienst één bordje G13 vervangen door G11 zonder verkeersbesluit.  S.v.p. bord G13 herplaatsen of een verkeersbesluit nemen.

Kent u deze situaties? Heeft u hier een mening over? Deel deze (mening) met ons.
Het heeft onze aandacht en we zullen eea bij de betrokkenen onder de aandacht brengen.

UPDATE

Inmiddels is er een evaluatie van de verkeerssituatie (mn de Haadwei in Damwâld) beschikbaar die eind juni in de raad besproken gaat worden.
We constateren een aantal zaken:

 • zowel de oorspronkelijke plannen, alsook de (vanwege voortschrijdend inzicht) evaluatie zijn tot stand gekomen met ALLE betrokkenen
 • er is VEEL meer verkeer in Damwâld achtergebleven (6000) dan aanvankelijk (voor de aanleg van de Centrale As) was bedacht (toen waren er ruim 13000 verkeersdeelnemers p/d
  en men dacht dit te kunnen verminderen tot 3500-5000)
 • Het college van B&W doet een voorstel ter verbetering: (om economische redenen in 3 fasen)
 • Kernwoord van het rapport is : participatie en voortschrijdend inzicht
  Interviews van verschillende mensen uit verschillende belanghebbende (klankbord groep / bewoners)
  Heeft ter inzage gelegen en daaruit zijn ook weer diverse suggesties naar voren gekomen
  Nu in de raad.
  Doel : zo spoedig mogelijk met vernieuwingen/verbeteringen voor de verkeersveiligheid gestart kan worden.
  Belangrijkste aanbevelingen zijn door college overgenomen uit het rapport.De verbeter punten die college voorstelt worden gedragen door de klankbordgroep.
 • Fases lijken goede manier om kosten te verdelen over langere periode
  Fase 1:  prima. Jammer dat de voetgangersoversteekplaats bij winkelcentrum (belangrijk o.a. voor lln van de Wingerd) pas in Fase 2 staat ingepland € 6500
  De smiley kost geen geld volgens voorstel | baat het niet dan schaadt het niet
  Rijvaardigheidsdag kost €  2500,- wat onze fractie betreft: hoeft dit niet.
  Wat verder opvalt zijn de meerkosten voor onderhoud weg en groen
 • Grootste onveiligheid punt is naar ons idee de snelheid. We zijn voor 30 km zone.
  Aanpakken van de drie kruisingen en bij de zijstraat aan de zuidkant net buiten de bebouwde kom is een logisch gevolg.
  Er zijn zoveel klachten over deze kruisingen dat er wel iets aan moet gebeuren.
  We kunnen ons vinden in de verhogingen, versmallingen, slinger waar groen bij komt.

 

Vorig bericht
Volgend bericht