Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Werkbezoek Sociaal Links

18/04/2019, 7:39

Op woensdag 17 april 2019 bracht Sociaal Links een werkbezoek aan de Koaipleats in Damwâld.
Na een welkom van voorzitter Siepie Hylkema werden de leden en belangstellende meegenomen naar een weiland van Andries Halbertsma waar hen door Johannes Wiegersma werden bijgepraat over de “plas-dras” en de “Skriezekrite”. Daarna liet Andries Halbertsma zijn melkveebedrijf annex mini-camping zien en vertelde er vol enthousiasme over. Na de koffie (in de stal van de Koaipleats) was het tijd voor Dhr.Albert van der Ploeg om iets te vertellen over de Noardlike Fryske Wâlden. Natuurlijk kwam de “plas-dras” ter sprake maar ook de proeven met”natte teelt” (lisdodde, en de verwerking daarvan) en de bemesting middels “bokashi”.
Sociaal Links kijkt terug op een zeer geslaagd, informatief werkbezoek (met grote dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt)

Voor de volledigheid ook nog even het verslag zoals dit naar de pers is gegaan:

Werkbezoek Sociaal Links aan de Koaipleats in Damwâld.

Sociaal Links heeft deze week een bezoek gebracht aan de boerderij en camping van Andries en Annie Halbesma aan de Singel in Damwâld.

Tijdens dit bezoek werden wij geïnformeerd over de activiteiten van de Noardlike Fryske Wâlden. Maar eerst gingen we onder leiding van Johannes Wiegersma, beheersregisseur Greide Fûgels Dantumadiel, het land in om de Skriezekrite te bekijken. Dit is een plas-dras gebied midden in het land om weidevogels ruimte te geven om te foerageren en jongen groot te brengen. Om het ondiepe drassige stuk is ruig en kruidenrijk grasland wat insecten aantrekt waarmee de jongen zich voeden. Wat opvalt is dat de verschillende weidevogels zich in dit plas – dras gebied nestelen en dat daarbuiten in de weilanden geen vogels zijn waar te nemen.

Vervolgens een rondleiding door de boerderij met nieuwe serre stal en de camping.  Zittend op een aantal balen stro vertelt Albert van der Ploeg, voorzitter van de Noardlike Fryske Wâlden, over de ontstaansgeschiedenis het agrarisch landschapsbeheer. 27 jaar geleden is dit begonnen o.a. rondom Eastermar maar ook in Dantumadiel met de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel kortweg het VALD. Doel is om gebiedsgerichte vitale landbouw te vervlechten met het cultuurhistorische landschap en de natuurwaarde die daarbij hoort. Het gaat hierbij niet alleen om het beheer van Elzensingels of houtwallen maar ook om de weidevogels en om de beleving van de mensen die het gebied bezoeken. Er zijn dan ook projecten gericht op educatie of natuurbeleving zoals het educatie centrum ‘De Klyster’, er is een streek wandelpad uitgezet en er worden verhalen verzameld over het gebied. De Noardlike Fryske Wâlden doen dit samen met de gemeentes in dit gebied. Gemeentes hebben beleid uitgezet gericht op het behoud van het landschap en stellen hier ook middelen voor beschikbaar. Zo is er een samenwerking ontstaan tussen boeren, gemeentes en vele vrijwilligers, met slechts één doel: Behoud van het unieke landschap in Noardeast-Fryslân met zijn bijzondere natuurwaarde voor mens en dier.

Vorig bericht
Volgend bericht