Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Meldpunt verkeersonveiligheid

16/04/2019, 17:19

Omrop Fryslân heeft een meldpunt “verkeersonveiligheid” geopend en Dantumadiel is daarin ruim vertegenwoordigd. Niet alleen de “rotonde” bij het winkelcentrum wordt genoemd (heel vaak) met bijv. de reactie: “It wie in rotonde wer niks gefaarliks oan wie. Mar no is it ferskrikkelijk en stiet eltsenien op elkoar te wachtsjen“. Maar er zijn meer punten in de gemeente:
– Kruising Nijewei, Foarwei bij de Saad | Damwâld
– Krúspunt by de Krúswei | Damwâld
– Doniawei | Damwâld
– driesprong kruising Willemstrjitte-Halewei
– krúspunt Kavelwei, Woudstrastrjitte, P.Durksstrjitte, Meekmawei | Broeksterwâld
– Miedloane fan krúsing Foarstrjitte ôf oant brêge Mieden | De Westereen
– Skoallestjitte , Yndustrywei, Boskwei | De Westereen
– Suder Stasjonsstrjitte | De Westereen
– Súderwei | Feanwâlden

Hier een kaartje van Damwâld:

Vorig bericht
Volgend bericht