Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Woonvisie Live

12/01/2021, 15:32

Dantumadiel organiseert digitale bijeenkomst over wonen

Dantumadiel staat aan de vooravond van de vaststelling van de woonvisie voor de komende jaren. Op maandagavond 18 januari vanaf 19:30 uur houdt de gemeente een digitale bijeenkomst waarop een ieder zijn of haar zegje over de ambities kan doen.

Inwoners, verenigingen, organisaties en andere belanghebbenden worden van harte uitgenodigd om hun mening over het concept van de woonvisie 2020-2025 te geven. ,,Eltsenien hat nó de kâns om der wat fan te finen”, stelt wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel. ,,Doch it en sis der wat fan. It giet om jo eigen wenomjouwing.”

Online uitzending

De digitale bijeenkomst over de woonvisie kan live worden gevolgd via Facebook en de website van de gemeente. Via een chatmogelijkheid kan er een reactie worden gegeven. Wie hulp of instructies nodig heeft om de bijeenkomst online bij te kunnen wonen, kan altijd een telefoontje plegen naar het gemeentehuis in Damwâld, aldus Wiersma.

Behalve bij de livesessie kan er ook nog op andere manieren een reactie op de woonvisie worden gegeven. Het is eveneens mogelijk een mail of een brief naar de gemeente te sturen. Ook staan de leden van het college van b. en w. open voor op- en aanmerkingen. ,,Wy heare it leafst safolle mooglik. It docht der écht ta wat de minsken der fan fine”, zegt Wiersma. ,,De minsken kinne no harren ynfloed jilde litte.”

Concept Woonvisie

Er is al een Concept Woonvisie. De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 26 januari over de notitie die het fundament vormt voor het woonbeleid van de komende jaren. De concrete actiepunten volgen later. De visie omvat een breed scala aan items die met wonen te maken hebben, aldus Wiersma. ,,Der is ek oandacht foar de minsken en de foarsjennings. Wat de leefberens fan de doarpen oanbelanget, probearje wy safolle mooglik yn stân te hâlden.”

Op het woonvlak streeft Dantumadiel naar betaalbare huisvesting voor de kleine(re) beurs en voor mensen die meer financiële mogelijkheden hebben. Naast een breed aanbod pleit de gemeente in buurten ook voor een goede mix tussen jong en oud. Een ander speerpunt is duurzaamheid. De uitdaging daarbij is volgens Wiersma vooral om de bestaande bouw duurzaam te krijgen. ,,Dat is best wol in hiele opjefte.”

Ook zet Dantumadiel in op de combinatie wonen en zorg, waarbij wordt gedacht aan kleinschaligheid. Naar ‘aard en schaal’ is eveneens het credo bij het in stand houden van voorzieningen in de dorpen. De ambities kunnen wel heel erg groot zijn, maar het moet ook financieel haalbaar zijn, wijst Wiersma op de realiteitszin.

In de komende periode is Dantumadiel er veel aangelegen om de druk van de woningmarkt te halen. ,,Der moat trochstream kreëare wurde”, weet Wiersma. ,,Wy moatte ús net te bot steure oan krimp. Der moat wat barre om de saak wer yn beweging te krijen.”

Sko ris Oan

Onder deze titel vinden gedurende deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van BenW van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers, en verenigingen. Ontmoetingen aan de ontbijttafel, op locatie, bij mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de dorpen. Dit is de eerste digitale bijeenkomst. Schuif vanuit je eigen woonkamer aan!

De fractie van Sociaal Links beveelt deze digitale bijeenkomst van harte bij u aan.

Vorig bericht
Volgend bericht