Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Wy ride ek foar …..

06/03/2020, 16:27

We zien vaak auto’s rijden van de gemeente. Auto’s van bijvoorbeeld de Plantsoenendienst, van de Handhaving of  de vuilnisauto’s. Op deze auto’s bevinden zich doorgaans stickers met het gemeentelogo. Misschien is het u ook wel eens opgevallen dat het logo van onze gemeente Dantumadiel vaak niet aanwezig is of soms veel kleiner dan dat van onze buurgemeente.

Al langere tijd ergerde de fractie van Sociaal Links zich hieraan. Wij zijn van mening dat elke ‘gemeente-auto’ voorzien moet zijn van ons logo.
Daarom hebben wij vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dantumadiel.
Hieronder vindt u de gestelde vragen en de antwoorden van het College.

Op 28 januari jl. heeft de fractie van SL mondelinge vragen ingediend voor de raadsvergadering van die dag. Omdat de vragen volgens uw reglement van orde te laat waren ingediend, is in overleg met de indiener besloten deze vragen mondeling te behandelen in uw raadsvergadering van 25 februari. Uw presidium heeft echter besloten deze vergadering geen doorgang te laten vinden. Met de fractie van SL is daarom afgesproken deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Naar aanleiding van de brief van 23 april 2019 van de Gemeente Noardeast Fryslan aan het College van B en W van de gemeente Dantumadiel betreffende “Toepassing huisstijl gemeente Dantumadiel op wagenpark gemeente Noardeast-Fryslân” heeft Sociaal Links de volgende vragen.

In de tweede alinea van de brief staat: 

“Daarbij is in eerste instantie gekozen voor een uitvoering geheel in de Noardeast-Fryslân huisstijl. Dit in lijn met het uitgangspunt dat er gekozen wordt voor de huisstijl van Dantumadiel (of een mengvorm) als er sprake is van handelingen met een rechtsgevolg en/of optreed als bestuursorgaan. Bij het wagenpark is daar geen sprake van (met als uitzondering de toezicht en handhaving auto’s”

Vraag 1. – Dit genoemde uitgangspunt, waar is dat op gebaseerd en/of wie bepaalt dit ?
Dit uitgangspunt is bepaald door de gemeente Noardeast-Fryslân of haar rechtsvoorgangers. Op de vraag waar dit op gebaseerd is kan uw college geen antwoord geven, aangezien het college hierbij niet betrokken is geweest.

Vraag 2. – Waarom is er volgens het College van Noardeast-Fryslân een uitzondering voor de auto’s van handhaving?
Uw college kan eigenlijk geen antwoord geven op deze vraag aangezien dit een besluit van NoardeastFryslân betreft. Echter, in de brief van het college van Noardeast-Fryslân waaruit u citeert staat dat er een uitzondering wordt gemaakt ‘als er sprake is van handelingen met een rechtsgevolg en/of optreed als bestuursorgaan’.

Vraag 3. – Is het College van Dantumadiel het eens met deze uitzondering ?
Het college van Dantumadiel is het niet eens met de uitgangspunten de toepassing van huisstijl op het wagenpark, dus ook niet met deze uitzondering.

Vraag 4. – Is het College zich er van bewust dat er uitzonderingen op deze uitzondering zijn ?
Het college is zich bewust van het feit dat huisstijl op het wagenpark niet geheel consequent volgens de uitgangspunten is doorgevoerd.

Vraag 5. – Waarom wordt er niet consequent dezelfde huisstijl gehanteerd ?
Het college van Dantumadiel verschilt van mening met het college van Noardeast-Fryslân over het toepassen van de huisstijl van Dantumadiel op het wagenpark.

Vraag 6. – Uit de genoemde brief van 23 april blijkt dat er een reclameburo is ingeschakeld om de zin “Wy ride ek foar…” te bedenken.
Op wiens initiatief is dit buro ingeschakeld ?

In het kader van de herindeling is er door de gemeente Noardeast-Fryslân projectmatig gewerkt aan het ontwerp en gebruik van de nieuwe huisstijl van deze gemeente. Ook het toepassen van die huisstijl op het wagenpark en de manier waarop het logo van Dantumadiel hierbij gebruikt zou worden is binnen dit project opgepakt.

Vraag 7. – Is het bedenken van deze kreet in overleg gegaan met het College ?
Het gebruik van het logo met de zin: “Wy ride ek foar…” is in het college van Dantumadiel in een korte memo aan de orde geweest

Vraag 8. – Waar was de afdeling Communicatie in dit proces ?
Het in het antwoord bij vraag 6 genoemde project is voornamelijk door de afdeling communicatie uitgevoerd.

Vraag 9. – Hoeveel mensen werken er op deze afdeling en konden deze communicatie-specialisten zelf niets beters verzinnen dan deze “magere kreet” van dit buro ?
Het team Communicatie heeft 9,4 fte aan vaste formatie. Het tweede deel van uw vraag beschouwen wij als een retorische vraag.

Vraag 10.- Wat heeft deze exercitie gekost ?
Zoals in het antwoord bij vraag 6 aangegeven betreft dit een project in het kader van de herindeling tot de gemeente Noardeast-Fryslân. Hiervoor heeft deze gemeente een bepaald budget begroot vanuit de herindelingsgelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Binnen dat budget zijn er ook externe partijen ingehuurd voor bv ontwerp en opmaak. Wat de ‘exercitie’ heeft gekost voor het ontwerpen en bedenken van de door u als ‘magere kreet’ aangeduide logo met zin is dan ook bij ons niet bekend.

In de vierde alinea staat dat het College kennelijk is geïnformeerd middels een memo van 20 november 2018 ‘Stand van zaken betreffende huisstijl invoering’. Hier is verder geen reactie op vernomen. Maar, in de eerstvolgende alinea spreekt de brief dat weer tegen, getuige de zin: “Medio december 2018 bereikte ons het signaal dat het college van Dantumadiel de toepassing van het logo van Dantumadiel als te klein ervaarde”.

Vraag 11. – Wat vindt het College hiervan ? Hoe zit dit precies ?
Zoals in de brief vermeld is het college van Dantumadiel op 20 november 2018 op hoofdlijnen middels een memo geïnformeerd over een aantal uitgangspunten voor de bestickering. Op zich kon het college toen leven met het plaatsen van het logo van Dantumadiel met de zin “Wy ride ek foar…”, echter afhankelijk van plaatsing en grootte. Enkele weken later, bij het zien van de eerste bestickerde auto, heeft het college aangegeven dat het dit te klein en te onopvallend vond.

In de Dienstverleningsovereenkomst tussen beide gemeenten staat: “ de gemeenten streven naar een vruchtbare, stabiele en duurzame samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect, vertrouwen en een gedeelde visie op samenwerking tussen de gemeentebesturen en tussen de besturen en de……”

Vraag 12. – Vindt dit College dat het logo van de Gemeente Dantumadiel evenredig, op basis van gelijkwaardigheid, op het wagenpark voorkomt?
Nee

Vraag 13. – Is het College het met Sociaal Links eens dat elk voertuig dat voor de gemeente rijdt als zodanig een representant van de gemeente is en daarom ook als zodanig herkenbaar dient te zijn ?
Ja

Vraag 14. – Is het College het met ons eens dat de conclusie van het College van Noardeast in de laatste alinea van de brief, als dat ‘er geen noodzaak en mogelijkheden om de huidige bestickering van haar wagenpark verder aan te passen aan de wensen van de gemeente Dantumadiel’, een onjuiste weergave is van onze wensen en ook de feiten.
Ja. Eind vorig jaar heeft u een brief van het college ontvangen waarin aangekondigd is dat er een evaluatie zal plaatsvinden van de samenwerking met Noardeast-Fryslân. Deze evaluatie is nog niet compleet, maar één van de conclusies is in ieder geval dat er sinds de fusie van drie gemeenten tot Noardeast-Fryslân er te weinig aandacht is geweest voor de ‘exposure’ van Dantumadiel. Dit gaat onder andere over het gebruik van naam en logo in de publieke ruimte en richting onze inwoners door ambtenaren. Wat het college van Dantumadiel betreft is ook de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente Dantumadiel op het wagenpark een belangrijk item.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

 

Vorig bericht
Volgend bericht