Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Zonneweiden | UPDATE 9

15/12/2020, 15:23

Sociaal Links is een groot voorstander van het benutten van zon, wind, bodemwarmte enz. als niet-fossiele energieleverancier.
Maar er zijn grenzen natuurlijk: grote windmolens of windmolenparken passen niet in onze gemeente.
Grote zonneweiden ook niet, zeker niet als daar natuur- of agrarische grond voor wordt opgeofferd.

Vrij uitzonderlijk is het daarom dat Auke Sikma (namens de fractie van Sociaal Links) en Sietse Hilverda (namens de fractie van het CDA) gezamenlijk
een motie indienen om het verlenen van vergunningen voor zonneweiden op natuur- of agrarische gronden (vooruitlopen op de “Zonne-energie-nota”
van de gemeente) voorlopig te keren. De wethouder zal tegen deze motie zijn (UPDATE 1: nee, dus)  Hij wil “geen deur dichtgooien”. (UPDATE 1: nu niet genoemd)
Maar Auke en Sietse vinden het signaal wat ze hiermee afgeven duidelijk: eerst naar de alternatieven kijken!

Dit is de tekst van de motie:

Constaterende;
dat de gemeente als eerste overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij de ruimtelijke ordening,
Overwegende;
– dat de gemeente Dantumadiel voor de opgave staat gelegenheid te bieden aan het opwekken van duurzame energie,
– dat het opwekken van zonne-energie hiervan deel uitmaakt,
– dat het belangrijk is dat bij de plaatsing landschappelijke- en natuurschade zoveel als mogelijk beperkt wordt,
– dat de gemeenteraad hierbij zelf regie neemt,
– dat de gemeenteraad een nota over het zonne-energie-beleid van Dantumadiel is toegezegd
Is van oordeel dat;
Vooruitlopend op de nota zonne-energie-beleid de plaatsing van zonnepanelen in natuurgebieden en op agrarische grond voorkomen moet worden.
en vraagt het college
– De beleidsvisie zonne-energie aan de gemeenteraad z.s.m. op te leveren voor onze gemeente,
– De visie uiterlijk april 2021 aan de raad voor te leggen,
– Dat er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de beleidsvisie de vergunningverlening voor het plaatsen van zonnepanelen in natuurgebieden en op agrarische grond opgeschort wordt.

UPDATE 1

De motie werd met algemene stemmen aangenomen:

Sociaal Links: 3 | Gemeentebelangen: 3 | ChristenUnie: 3 | SGP: 1 | FNP: 1 | CDA: 5 | VVD (niet aanwezig op raadsvergadering)

Totaal : 16 stemmen | aangenomen

De wethouder (Gerben Wiersma) ontraadde de motie niet (hadden we wel een beetje verwacht) en zegde de raad toe dat de Nota-Zonne-Energie van de Gemeente Dantumadiel
in februari 2021 in de raad besproken kan worden.

UPDATE 2

Uit “Nieuwsblad voor NoordOost Fryslân” 18-12-20

Om alvast te lezen: de Fryske-Energie-Waaier (klik om te downloaden):

We komen hierop terug!

UPDATE 3:
Op de raadsvergadering van 2 maart a.s. komt dit onderwerp weer aan de orde

Het raadsvoorstel is:
1. in te stemmen met het gemeentelijk ‘conceptbeleidskader Zonne-energie 2020 Dantumadiel’ (28 oktober 2020, versie 6.0);
2. dit beleidskader inspraakrijp te verklaren middels toepassing van de gemeentelijke inspraak-verordening;
3. in te stemmen met het organiseren van digitale raadpleegbijeenkomsten voor inwoners, dorpsbelangen en lokale energiecoöperaties aan het begin van de inspraakperiode van zes weken.
Opmerkingen van onze fractie:
Het ambitieuze RES 1.0 bod van Dantumadiel om in 2030 maar liefst 70 % van de electriciteit duurzaam op te wekken staat. Naast de mogelijkheden van zonne-energie (waar we bij dit RV over praten) pleit onze fractie nogmaals voor coulance bij agrariërs die (tot max.3) windmolens bij hun bedrijf willen plaatsen. Dit levert hun (voor eigen gebruik, maar meegenomen in de RES-ambitie van Dantumadiel) zo’n 100.000 kWh uur (bij 3 molens) Met zo’n 130 agrarische bedrijven kan dit nogal wat opleveren.
Daarnaast vraagt onze fractie het college ook bij de provincie te blijven aangeven dat het plaatsen van dergelijke molens ook bij andere (dan agrarische) bedrijven mogelijk moet zijn. Onze fractie heeft dit bij de 3 provinciale fracties ook aangegeven.
Het concept beleidskader zonne-energie 2020 Dantumadiel, een mond vol.
Bij de zonne-energie opgave van Dantumadiel wordt rekening gehouden met een jaarlijkse energiebesparing van 1.5 %
VRAAG 1: wordt dit niet “teniet” gedaan als het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas, benzine/diesel wordt vervangen door electriciteit?
Er wordt rekening gehouden met een energie-mix aandeel van 30% voor zonne-energie
VRAAG 2: een gemiddeld huishouden (zo’n 7782 in Dantumadiel) gebruikte vorig jaar 1519 M3 gas en 2587 Kwh stroom, nog even los van de zo’n 1400 bedrijven. Als er uitgegaan wordt van 30 % zonne-energie in de energie-mix, waar komt dan de overige 70 % vandaan?

Onze fractie is ingenomen met de zgn. “Zonne-ladder” die het provinciaal beleid volgt en uitgaat van plaatsing van zonnepanelen op daken. Initiatiefnemers hebben een onderzoeks- en motiveringsplicht als zij (anders dan op daken) willen overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen. Als eerste komen dan het BSG (=Buiten Stedelijk Gebied) en bestaande bouwpercelen in beeld.
Dit volgt de motie die onze fractie (samen met het CDA) indiende om landbouw- en natuurgebieden te ontzien.
Dit komt pas op trede 3 (die volgens het raadsvoorstel “in principe uitgesloten is”)
De zinssnede vindt onze fractie “iets te vaag”. In principe uitgesloten? Helemaal uitsluiten dus !

Zelfs bij trede 2 wordt aangeven dat agrarische en natuurgronden zijn uitgesloten, maar dat bijv. langs infrastructuur wel mogelijkheden zijn. Ook de vele parkeerterreinen in de gemeente bieden volgens ons nog veel mogelijkheden.

Onze fractie stemt ook in met het inspraakrijp verklaren van het beleidskader.,maar ziet graag een “verscherping” van de “uitsluiting” van trede 3 (zonneweiden in agrarisch en/of natuurgebied).
Het organiseren van digitale raadplegingen met inwoners, dorpsbelangen en (wat wij zeer toejuichen) lokale energie-cooperaties is een goede zaak en zorgt voor veel draagkracht.

Het wordt nog een hele opgave de ruim 112.000 extra zonnepanelen (voor de ambities is 2025) in de gemeente kwijt te kunnen op daken of 42 Ha grond.
Volgens de berekeningen in de visie leveren bij een maximale potentie de daken maar zo’n 40% van het benodigde opwekvermogen.
Terecht vindt onze fractie dat in de beleidsvisie vermeld wordt dat een belangrijke bijdrage aan de ambitie voortkomt vanuit de particuliere markt.
Dorps- en particuliere initiatieven, alsook kleine energie cooperaties hebben onze duidelijke voorkeur boven de grote energie-jongens (en meisjes)
Blij is onze fractie ook met het feit dat de beleidsvisie “kritisch” is op het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en beschermde dorpsgezichten.
Tenslotte: hoofdstuk 6.2 van de beleidsvisie gaat over (het verlies aan) biodiversiteit bij zonneparken door het gebrek aan lichtinval en water.
Het vinden van een goede balans tussen ruimte en biodiversiteit dient dan ook hoge prioriteit te krijgen.
En initiatiefnemers zullen altijd moeten aangeven op welke wijze rekening is/wordt gehouden met de natuurwaarde en met het behoud cq het vergroten van de biodiversiteit.

UPDATE 4: Het gaat in het raadsvoorstel op 2-3-21 natuurlijk naast het  “inspraakrijp” verklaren van de beleidsnota er ook om dat de raad instemt met het conceptbeleidskader Zonne-energie 2020 Dantumadiel
Naast de VORM (het beleidstuk gaat nu naar de bewoners, die er inspraak over hebben) gaat het dus ook al om de INHOUD
Als de raad hiermee instemt, stemt ze dus ook in met de INHOUD van dit beleidskader (OK, het is nog een “concept” beleidskader, maar toch)
We worstelen nog even met de vraag of we t.a.v. de INHOUD niet via een motie of een amendement de lijntjes (geen zonneweiden op agrarische of natuurgrond) duidelijker moeten stellen.

UPDATE 5: We zijn eruit, we gaan met CDA en FNP (jawel) een amendement indienen om grootschalige zonneweiden en zonneprojecten in natuurgebieden uit te sluiten.
Beetje rigoureus wellicht, maar wel duidelijk. Aspirant zonneboeren zullen hier niet blij mee zijn.

UPDATE 6: Het is gister in de raad besproken (en de VVD doet mee): het voorkomen van (grootschalige) zonneweiden op agrarische en natuurgronden.
De wethouder “raadt dit amendement TEN STERKSTE AF“. Om aan de beoogde energie-ambitie toe te komen heeft ook Dantumadiel zonneweiden nodig, volgens hem.
Wij zijn het daar niet mee eens. Er zijn nog voldoende alternatieven.
We zullen het horen tijdens de (digitale) informatie-bijeenkomsten over het conceptbeleidskader Zonne-energie 2020 Dantumadiel
Voorlopig dit amendement dus, om aan alle onzekerheid een eind te maken.
Wat ons betreft: GEEN (grootschalige) zonneweiden op agrarische grond

Er moet nog over gestemd worden (omdat het al 23:15 was, is de raadsvergadering geschorst tot donderdag 4-3 a.s. 19:30 uur)

UPDATE 7: het amendement is AANGENOMEN alle fracties m.u.v. CU en SGP ondersteunen dit amendement.
Voor kleinschalige projecten vanuit de mienskip houden we natuurlijk de deur open (en juichen we zelfs toe)

UPDATE 8
JanDirk de Boer, en de initiatiefgroep Energie-cooperatie Feanwâlden kunnen gerust zijn. Sociaal Links (en volgens ons een ruime meerderheid van de raad) juicht dit soort kleinschalige en lokale projecten van harte toe.
Het is dus niet het raadsbesluit (gericht op grootschalige zonneweiden op agrarische – cq natuurgrond) maar (de capaciteit) van netbeheerder Liander die “de remmende factor” is.

waarvan acte ….

UPDATE 9
Vanavond moet de gemeenteraad een besluit nemen over het RES 1.0 bod (= Regionale Energie Strategie) en de gevolgen daarvan voor onze gemeente.
Fractielid Auke Sikma zal het volgende inbrengen:

Foarsitter

Foar ús leit it foarstel yn te stimmen mei it Frsyske RES 1.0 bod dat earder fêststeld wie op 2.3 Twh mar troch de provinsje ferhege is nei  3 Twh
Dit fansels om net út de toan te fallen by bygelyks Grins (dat in bod docht fan mar leafst 5.7 Twh) en Drenthe (3.45 twh).
In grut part fan it fryske bod (sa’n 2.5 Twh) wie al realisearre troch besteande of taseine projekten.
Wat oerbliuwt is 0.7 Twh, Dantumadiel soe derfan 0,019 Twh foar syn rekken nimme moatte.
Fan it folsleine Fryske bod fan 3 Twh  is it grutste part 1.7 Twh tasein troch ien gemeente (SúdWest Fryslân).
Mear as de helte dus ….
Dat guon partijen harren der soargen meitsje oft dit te heljen is binnen de draach-kracht fanût de mienskip, kinne wy mar al te goed begrype

De ûtdaging foar Dantumadiel is dizze ambysje (70 persent duorsume energy) foarm te jaan sûnder gebrûk te meitsjen fan lânbougrûn.
Dat hat dizze ried op fersyk fan CDA-FNP en ús fraksje op 4 maart wol dúdlik makke.
De keuzes dy’t dêrfoar makke wurde moatten, dêr komme wy grif noch oer te sprekken as ried.
Us fraksje is wol fan miening dat net alle kaarten ynset wurde moatten op sinne-energy.
De grutte brân yn Noardburgum hat ús wol dúdlik makke werom sinnepanielen “it nije asbest” neamd wurde.

Derby fynt ús fraksje in núver dat yn alle berekkens allinne útgean wurdt fan grutskalige sinneprojekten, en net rekken hâlden wurdt mei partikulieren,
en te min mei de rappe útwikkelings fan bygelyks geothermie, grien gas en griene wetterstof.
Sociaal Links is fan miening dat in net ferantwurde is ús moaie lânskip fol te lizzen mei grutte sinnegreiden.
Yn de lêste VNG-magazine neamt Rijksbouwmeester Floris Alkemade dat “it lizzen fan in yndustriele laach oer ús lânskip”
Want -sa seit er- “landschap is een werkwoord”

In oare útdaging is de kapasiteit van Liander, de netwerkbeheerder.
Dit soarget derfoar dat besteande en nije sinneprojekten “on hold” steane en ôfhinklik binne fanne kapasiteit fan it netwurk.
LTO Noard hat al in meldpunt ynrjochte foar agraryske ûndernimmers dy’t ynfestearre ha, mar no -wylst de kosten der wol binne- wachtsje moatte oant it netwurk foldwaande kapasiteit hat.

Ta beslút foarsitter
De fraksje fan Sociaal Links stipet it raadvoorstel:
“In te stemmen met de RES 1.0, inclusief het Friese bod van 3,0 TWh aan grootschalige duurzame energie”

Meepraten over de energietransitie en de gevolgen daarvan voor Dantumadiel?
Ga dan op maandag 31 mei a.s. vanaf 19:30 naar de Live-uitzending op Facebook

Reageren: mail de fractie

Vorig bericht
Volgend bericht