Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Bijvriendelijk Dantumadiel 2.0 | UPDATE 4

22/05/2020, 11:22

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de fractie van Sociaal Links een motie (gesteund door de volledige raad) introk op aandringen van het College.
Er werd toegezegd met een nieuw GroenBeleidsPlan te komen waarin e.e.a. geregeld zou worden.
Na een informatie-avond over biodiversiteit werd dit als afgedaan beschouwd. Er is echter nog steeds geen nieuw GroenBeleidsPlan.
Toch is er wel wat gebeurd, en is Dantumadiel op de goede weg (er wordt laat gemaaid, en de bevolking is gestimuleerd een bijenhotel te maken).

Reden genoeg dus om de motie opnieuw en in iets gewijzigde vorm opnieuw in te dienen.
Dit in nauw overleg met de portefeuillehouder.

Hier is onze motie:

Motie Vreemd aan de orde Onderwerp: Bij-vriendelijk Dantumadiel
Datum: 26-05-2020
De Raad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat

  • De insectenpoputatie en met name de bijenpopulatie sterk onder druk staat; 80% van de plantensoorten afhankelijk is van bestuiving;
    Een herzien GroenStructuurPlan als afdoeningsdatum 4-11-2019 had (vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit)
    De gemeente Dantumadiel qua maai- en plantbeleid significante stappen heeft gezet richting ecologish groenbeheer maar dit nog niet of onvoldoende verankerd of geborgd is

Van mening dat

  • Ecologisch groenbeheer in de gemeente is sterke mate kan bijdragen aan de overlevingskansen van insecten (in het algemeen) en bijen (in het bijzonder)

Verzoekt het college

1. Ervoor te zorgen dat de gemeentelijke bermen (waar mogelijk en veilig) standaard zo laat mogelijk, maar in ieder geval NA de bloei
(en liefst gefaseerd) gemaaid worden en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

GoedBezig Dantumadiel …. het is toch prachtig (foto: Yndyksloane Damwâld)

2. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is te maaien i.p.v. te klepelen, en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

3. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is vaker bij-vriendelijke drachtplanten, -struiken, en -bomen aan te planten,
en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

GoedBezig Dantumadiel …. Het kan dus wel … bij de herinrichting van het parkeerterrein bij het Winkelcentrum Damwâld zijn
“bij-vriendelijke” planten gebruikt. Veel bijen en hommels dus ……

4. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is bij het (ecologisch) groenbeheer (bijv. bij maaien, hekkelen of snoeiwerkzaamheden)
-waar mogelijk- natuurlijke nestmogelijkheden te creeren (cq te doen ontstaan) voor insecten, en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

5. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is (eventueel met de scholen in de gemeente of bijv. met De Klyster) bijenhotels te (laten) maken,
en deze te (laten) plaatsen, en dit te borgen in een nota cq aanhangsel van het Groen Beleidsplan.

GoedBezig Dantumadiel …. Ook hier is werk van gemaakt …. in de diverse lokale media werden deze berichten geplaatst.

6. Te (doen) onderzoeken of het (financieel en logistiek) mogelijk is dat de gemeente Dantumadiel zich profileert als een “bij-vriendelijke” gemeente.

Bijv. door:
a. Het(doen)ondertekenenvanhetConvenantBij-vriendelijkhandelen
https:// bijenstichting.nl/convenant/
b. HetaanmeldenvanDantumadielalsBij-vriendelijkegemeente(DantumadielZoemt) op: https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/

7. De raad van bovenstaande z.sp.m. maar in ieder geval voor eind 2020 op de hoogte te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag Auke Sikma | Riedslid Sociaal Links | 26-05-2020

UPDATE:
De motie werd -zonder verdere discussie- bijna unaniem aangenomen. Alleen de FNP stemde tegen om de volgende reden:
“twa jier wachtsje op in tasizzing fan it kolleezje en dan wer in moasje yntsjinje. Doart @Sociaal_Links it kolleezje net oan te pakken? De moasje leit no wer in heal jier op de planke”

Hoewel we natuurlijk vinden dat ieder recht heeft op zijn eigen mening (en stemgedrag) is dit wel een heel discutabele reden om TEGEN ecologisch groenbeheer te stemmen.
Sociaal Links heeft na het indienen (en weer intrekken) van de motie een jaar lang contact gehouden met college en ambtenaren om te komen tot een nieuw GroenBeleidsplan.
Toen dit (o.a. door het ontbreken van “ambtelijke capaciteit”) niet mogelijk bleek, is Sociaal Links met het college en betrokken ambtenaren in overleg gegaan over wat dan WEL
mogelijk zou zijn. We zijn uitgekomen op voornoemde motie.
De motie was in maart klaar, maar is -omdat we de hoop hadden dat het video-vergaderen van korte duur zou zijn- aangehouden tot de raadsvergadering van mei.
De oorspronkelijke einddatum in punt 7 is daarom veranderd van het zomerreces 2020 in eind 2020

De FNP vergeet dat de motie niet zozeer gaat om de uitvoering (die in veel gevallen al besproken en uitgevoerd wordt) maar vooral om de borging ervan. Zie foto’s boven ….
We zouden zeggen een gemiste kans voor de FNP in Dantumadiel.
Het gaat zeker niet om het niet durven aanpakken van het college, een beetje meer vertrouwen en positiviteit zou FNP Dantumadiel sieren.

En als je dan ook nog zoiets op je Facebook-pagina weet te zetten heb je wel echt boter op je hoofd:
Dit is het oorspronkelijke bericht van Natuurmonumenten

Auke Sikma | Riedslid Sociaal Links

 

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail