Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Extra raadsvergadering

18/06/2019, 20:35

Vanavond was er op verzoek van fNP, VVD en CDA een extra raadsvergadering.  Inzet was een motie waarin (met zoveel woorden) het vertrouwen in het college wordt opgezegd (later nog apart verwoord in een “Motie van Afkeuring”) en waarin wordt gesteld:

Wat is de hjoeddeistige situaasje foar gemeente Dantumadiel? De jierrekken fan 2018 slút ôf mei in negatyf resultaat, dy’t yn ús gemeente as in rekord kin wurde beskôge*. Spitich genôch jout de Turap itselde byld, dêrnjonken is yn de doarpen ûnwissigens ûntstean oer it al dan net útfiere fan projekten dy’t yn tarieding binne. Dit nei oanlieding fan de kolleezjebrief oer it MFC yn Feanwâlden. Der is sein troch de wethâlder dat der yn septimber in herstelplan komt. De besúnigingsoperaasje sil begelaat wurde mei eksterne ynhier. *Opm: FNP: dit is gjin geef Frysk

De gemeenteried is ûnfoldwaande en te let ynformearre. Riedsbeslúten wurde net serieus nommen (sjoch it skrassen fan de simmermoeting troch B&W). Wy binne it net iens mei de wurkwize fan it kolleezje (eksterne ynhier) en it tempo wêryn it herstelplan útfierd giet wurden* (septimber) *Opm: FNP: dit is gjin geef Frysk

en waarin wordt gevraagd

Om foar it recess mei in herstelplan te kommen, dit yn plak fan de programmadoelen en perspektyfnota. De gemeenteried beslút gjin jild beskikber te stellen foar de eksterne begelieding fan it herstelplan.

Vanzelfsprekend werd deze motie van harte toegejuicht door het publiek omdat door genoemde partijen de indruk werd gewekt dat er wel middelen (te vinden) waren het MFC in Feanwâlden te bekostigen. De coalitie -verwoord door zowel Tom Bakker (SGP), Thea de Vries (CU) , Romke Postma (GBD) en Hilda Zwart (Sociaal Links) was echter van mening dat ALLE projecten meegenomen moesten worden in een “heroverweging”. Dus naast de MFC, ook de DOM, de Regiodeal, WetterWâlden enz.

Om deze “heroverweging” goed te kunnen maken (op het gevaar af dat Dantumadiel onder curatele van de Provincie komt te staan) is enige tijd nodig een herstelplan te maken, en dit (op verzoek van diezelfde provincie) te laten toetsen door een externe. We willen allemaal wel dat er morgen al een goed herstelplan ligt waar we over kunnen beslissen en waarin we kunnen afwegen wat wel en wat (nog) niet belangrijk is. Maar we zijn het met de wethouder eens “dit is geen tijd voor paniekvoetbal.
De motie maakte dan ook geen schijn van kans en was kennelijk meer gericht op pers en publiek, dan dat ze een daadwerkelijke bijdrage leverde aan een constructieve en gezamenlijke oplossing. Dat “gezamenlijk” wordt ons wel steeds moeilijker gemaakt. Nog steeds merken we rancune (oa door het publiekelijk verkondigen van veronderstellingen en halve waarheden) bij de partijen die niet in de coalitie zitten. Jammer maar waar ….

Zelfs een sympathieke motie van de Christen Unie waarin aan het college gevraagd wordt goed na te denken over de partijen die de verschillende taken moeten uitvoeren (en dit in kaart te brengen) werd om zeer onduidelijke redenen door de oppositie niet gesteund.

De fractie van Sociaal Links hoopt op een betere en constructievere samenwerking om het huishoudboekje van de gemeente Dantumadiel weer op orde te krijgen.
En laat er geen misverstand over bestaan:
ook onze fractie steunt alle vrijwilligers die zich inzetten voor een dorpshuis in Feanwâlden van harte.

:

Vorig bericht
Volgend bericht