Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

GR’s uitgelicht Deel 2

31/05/2019, 14:28

GR’S UITGELICHT DEEL 2

In een serie artikelen op onze website willen we u iets vertellen over een aantal belangrijke GR’s (= Gemeenschappelijke Regelingen) waar onze gemeente aan deelneemt. Een Gemeenschappelijke Regeling geeft uitvoering aan de Wet Gemeenschappelijke regelingen:

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een wet, waarin gemeenschappelijke regelingen worden getroffen tussen de openbare lichamen gemeenten, provincies en waterschappen. De huidige wet dateert van 20 december 1984 en is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015. Deze wet is de belangrijkste grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen, zoals intergemeentelijke samenwerking.

De FUMO is ook zo’n Gemeenschappelijke Regeling

Wat is de FUMO

FUMO staat voor Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Wat doet de FUMO
Volgens info op de eigen site heeft FUMO de volgende taken:

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Wij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Onze specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Allemaal taken die de gemeente dus niet ZELF hoeft te doen. Sommige gemeenten geven echter maar schoorvoetend taken “uit handen”. Ook onze gemeente heeft lang gewacht taken over te dragen aan de FUMO. Op dit moment zijn alle taken van Dantumadiel (uitgezonderd de asbest-behandeling) overgedragen aan de FUMO. De directie van de FUMO (af en toe aanwezig op een hoorzitting van de gemeente) geeft toe dat het moeilijk werken is als ene gemeente WEL en de andere gemeente NOG NIET bepaalde taken heeft overgedragen aan de FUMO.

Bovendien heeft de FUMO lang “geworsteld” om de eigen organisatie goed draaiende te krijgen.
Steeds weer werd er aangeklopt bij de verschillende gemeenten om extra geld.
“De FUMO lijkt een bodemloze put”, wordt veel gehoord (en niet alleen in onze gemeente)

Wie bemoeit zich met de FUMO namens de gemeente?

Wethouder Gerben Wiersma is de afgevaardigde van onze gemeente in het Algemeen Bestuur van de FUMO

Actueel

In de raad van 28 mei is opnieuw gesproken over de FUMO (omdat er weer geld bij moet). Omdat de gemeente (door het afstoten van taken) ook minder uitgeeft, valt de schade ditmaal te overzien (extra kosten: bijna € 6000)

De raad is echter zeer kritisch daar waar het om de FUMO gaat:

Ze zegt: Ondanks dat er in het verleden herhaaldelijk naar gevraagd is, ontbreken in de begrotingswijziging acties (of onderzoek naar) die kostenverlagend kunnen werken. Hierbij valt te denken aan samenwerken met de deelnemers op het gebied van de implementatie van de AVG en de Omgevingswet. Tenslotte is de FUMO er voor ons, is de FUMO van ons en zou de FUMO ook samen met ons moeten zijn. Ook een verdere samenwerking met de twee andere noordelijke RUD’s op het gebied van bedrijfsvoering ( HRM, P&C, ontwikkeling etc.) zou kostenverlagend kunnen werken.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de FUMO op het gebied van verantwoording afleggen nog wel een en ander kan verbeteren. Het is wenselijk dat de FUMO in de begroting 2020 rekening houdt met bovenstaande kritische punten. Geadviseerd wordt om de FUMO via het AB FUMO hierop te wijzen. Echter inhoudelijk is er naar onze mening op dit moment geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 

De raad geeft wethouder Wiersma mee, vooral kritisch bestuurslid te blijven, onze zorgen mee te nemen en andere gemeenten op te roepen solidair te zijn (om ook al hun taken naar de FUMO over te dragen)

Vooralsnog blijft de FUMO wel één van de zorgenkindjes onder de GR’s

Vorig bericht
Volgend bericht