Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Reclamebeleid Dantumadiel | UPDATE 1

01/07/2020, 15:17

De wir-war van reclameborden aan (bijv.) de Centrale As  binnen onze gemeente is de fractie van Sociaal Links een gruwel.
Door het ontbreken van duidelijk beleid weet niemand waar ‘ie aan toe is, en kan ook niet gehandhaafd worden.
De portefeuillehouder (burgemeester Klaas Agricola) had beloofd dat de Gemeente Dantumadiel beleid zou ontwikkelen.

Toen onze fractie echter de nieuwe APV (=Algemene Plaatselijke Verordening) onder ogen kreeg stond daar (bijna) niets in hierover.
Daarom heeft onze fractie de volgende motie ingediend:

De gemeenteraad van de gemeente Dantumadiel, bijeen op de raadsvergadering van 30-6-2020

Constaterende dat:
– Op 26 november 2019 tijdens de raadsvergadering door Sociaal Links vragen zijn gesteld aan de portefeuillehouder APV betreffende het reclamebeleid in de gemeente Dantumadiel
– Er toen bleek dat er geen verordening voor reclame-uitingen in de gemeente Dantumadiel aanwezig was
– Er niet gehandhaafd kan worden op reclame-uitingen omdat er geen beleid voor is
– Het vaststellen van de APV Dantumadiel 2020 nu plaats vindt
– In de APV geen regels omtrent reclame-uitingen zijn opgenomen
– In de APV gemeente Dantumadiel 2020 artikel 2:10 lid 3, staat vermeld dat het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels kan stellen voor uitstallingen en voor reclameborden

Overwegende dat:
– Er in de gemeente geen beleid omtrent reclame-uitingen is
– Er wel diverse reclame-uitingen in de gemeente Dantumadiel te vinden zijn
– Er geen wildgroei aan reclame-uitingen mag plaatsvinden
– Indien noodzakelijk er gehandhaafd moet kunnen worden
– Het voor de inwoners van Dantumadiel duidelijk moet zijn welke regels er zijn voor reclame-uitingen

Verzoekt het college:
– Zo spoedig mogelijk, dan wel uiterlijk 1 november 2020 te komen met regels betreffende uitstallingen en reclameborden op of aan de weg
– Deze regels te verwerken in een duidelijk beleidsplan reclame of een reclame-verordening

En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening: Hilda Zwart | Sociaal Links

UPDATE 1: de motie is door alle fracties (dus UNANIEM) aangenomen (CDA – FNP – SGP – CU – GBD en Sociaal Links)
De VVD was niet vertegenwoordigd op de raadsvergadering

Vorig bericht
Volgend bericht