Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

GR’s uitgelicht Deel 1

22/05/2019, 13:51

In een serie artikelen op onze website willen we u iets vertellen over een aantal belangrijke GR’s (= Gemeenschappelijke Regelingen) waar onze gemeente aan deelneemt.
Een Gemeenschappelijke Regeling geeft uitvoering aan de Wet Gemeenschappelijke regelingen:

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een wet, waarin gemeenschappelijke regelingen worden getroffen tussen de openbare lichamen gemeenten, provincies en waterschappen. De huidige wet dateert van 20 december 1984 en is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015. Deze wet is de belangrijkste grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen, zoals intergemeentelijke samenwerking.

De Marrekrite is zo’n Gemeenschappelijke Regeling

Wat doet de Marrekrite: De Marrekrite noemt zichzelf een “recreatieschap” en heeft de volgende taken:

  • Het beheer en onderhoud van bijna 40 kilometer aan vrije aanlegplaatsen.
  • De ontwikkeling van nieuwe aanlegvoorzieningen.
  • Het werken aan een uniforme brug- en sluisbediening.
  • Baggerprojecten / bereikbaar houden van aanlegplaatsen.
  • Groenbeheer en maaiwerk.
  • Afvoeren van recreatieafval.
  • Ontwikkeling, beheer en onderhoud van het fiets- en wandelknooppuntnetwerk.
  • Ontwikkeling, beheer en onderhoud van toeristische overstappunten.
  • Het adviseren van onze deelnemers over de recreatieve basisinfrastructuur.

Wie doen er mee: de provincie en alle gemeentes in Fryslân
Wie vertegenwoordigt Dantumadiel: onze wethouder Rommy Kempenaar
Wat kost dat wel niet allemaal: De Marrekrite heeft een jaarlijks budget van zo’n 1,4 miljoen
Wat kost dat onze gemeente: Dantumadiel draagt jaarlijks zo’n € 14.000 bij aan de Marrekrite
Wat vinden wij van de Marrekrite: Sociaal Links vindt dat de Marrekrite uitstekend werk verricht en ecologie, het bevorderen van de biodiversiteit en duurzaamheid (bijv. het recyclen van materialen) hoog in het vaandel heeft. Bovendien draagt de Marrekrite bij aan het schoonhouden en de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van fiets- en wandelroutes in onze prachtige gemeente. Kijk maar eens op de kaart van de Marrekrite naar de vaar-, fiets- en wandelroutes in onze gemeente.
Meer weten?: Hier vindt u nog veel meer info

Actueel: In de raad van 28 mei a.s. wordt de begroting van de Marrekrite besproken. Opvallend is dat in de begroting aangegeven staat dat de algemene reserves volgend jaar negatief zullen uitvallen (en wordt de verwachting uitgesproken dat deze in de loop der jaren alleen maar meer zullen tegenvallen) Andere (bestemmings)reserves laten juist een positief saldo zien. De Marrekrite denkt dit op te gaan lossen door de reserves te gaan “herschikken”. Ons college -en daar zal ongetwijfeld de raad het mee eens zijn- wenst van dit proces op de hoogte te worden gehouden. Dit verzoek is (als ingediende zienswijze) ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

 

 

 

Vorig bericht
Volgend bericht