Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

Mounetille | UPDATE 1

01/12/2021, 15:42

Weet u het nog?
In september 2000 werd het dorpshuis “De Mounetille” in Damwâld gesloten, en spoedig daarna afgebroken.

Goed, en nu ligt er dus een nieuw plan voor het Mounetille-terrein.
Een plan waarover in de raad van 30-11-21 werd gesproken, en dat unaniem werd goedgekeurd.
Alle partijen waren blij dat er eindelijk (na 20 jaar) wat gaat gebeuren met het terrein.
Er is veel en vaak overleg geweest met omwonenden, en uiteindelijk is daar een plan uitgekomen met 1 zorgcentrum, veel groen en parkeerplaatsen, appartementen (doelgroep o.a. ouderen) en enkele vrijstaande huizen.
De fractie van Sociaal Links is blij dat er eindelijk wat gebeurt met dit terrein.
Er is al zoveel gezegd en gedaan, plannen gemaakt en bijgesteld, fouten gemaakt en verwachtingen gewekt (Kijk maar eens in het krantenarchief)
Toch heeft onze fractie nog wel enkele bedenkingen.

Zo is er GEEN openbare aanbesteding geweest, is de bouwgrond (wat ons betreft) goedkoop verkocht, en levert dit weinig op mbt de (jongere) woningzoekenden in onze gemeente.
De wethouder zegde ons zijn medewerking toe bij een volgend project (speciaal voor deze doelgroep).

Johan Wijbenga was onze woordvoerder en zei het zo:

 1. Alderearst wat opfalt is de ferkeappriis fan de grûn; it liket derop dat wy as gemeente wer foar Sinterklaas spylje, want te goedkeap ferkocht.
  En us fraksje is benijd wat de portefeuillehâlder hjir oer sizze ken. Binne we yndie Sinterklaas of is dit in goeie priis ? En werom dan ?
  Antwurd fan de Wethâlder: de priis is in miss fan bougrûn, grien, parkearplakken  ensf. Dêr is goed oer neitocht.
  Ferskillende eksterne partijen/taksateurs hawwe adfiseart oer de úteinlike priis. Boppedat wie in part fan de grûn al eigendom fan de bou-úndernimmer
  Wy hoege der absoluut net oer yn te sitten dat wy te min foar de grûn barre of dat wy it wei-jowe.
 2. We misse yn de stikken in belangryk stik, nl. de ûnderbouwing fan it feit dat wy no mei dizze  bou-ûndernimmer yn sé geane.
  Der wurdt yn it Riedsfoarstel sein: onder it kopke: ‘inleiding’ ; 5e alinea: “we hebben een ontwikkelaar gevonden”. …?
  Bin ik benijd….   Hoe dan ?  Hoe ha jo socht ? Hoe is dat gien ? en hie dit net oanbesteed wurde moatten ?
  Antwurd fan de Wethâlder: Der wie in in betiid stadium al kontakt mei de ûndernimmer, der wie in goed plan dat mei oare ûndernimmers en
  omwennenden bepraat is.
 3. Fierders stjit er yn it riedsfoarstel dat dit past binnen “de Woonvisie”. Dat sil, yn de Woonvisie stjit in protte, mar ik mis wat:
  Wenningbou foar de minsken mei in lytse beurs. Dit plan foarsjocht yn in pear hûzen foar it  hege(re) segment. En wat appartementen.
  Fraach:  binne der ek ôfspraken makke oer de (hier)prizen foar dizze appartementen ?
  Antwurd fan de Wethâlder: Né, dy ôfspraken binne der net makke
 4. Witte jo ek foar welk segment dizze appartementen binne? Sa net, werom net ?
  Antwurd fan de Wethâlder: de appartementen binne bedoeld foar âlderen dy bygelyks wat lytser wenjen wolle. Der is grut ferlet fan yn Dantumadiel.
  Dit is ôfstemd op de fraach dy’t op it kleed kaam yn de petearen mei de buert en it doarp.

Leste fraach: wat is eins de reden dat er yn it Riedsfoarstel frege wurdt om de Krisis- en Herstelwet ta te passen ? Beheint dit net de mooglikheden fan de burgers om evt. yn berop te gean ?
Antwurd fan de Wethâlder: dit plan is fan tevoren goed trochpraat mei de ynwenners en resultaten binne ek wer dield. Minsken dy’t beswieren hienen, ha al rûm de tiid en gelegenheid hawn.
Dus dit sil gjin problemen  opleverde.

Wy  misse de plannen foar hûzen foar de ûnderkant fan de merke. En yn dat opsicht liket dit in miste kâns.
Tasizzing fan de wethâlder:  Yn nije plannen sil rekken hâlden wurde mei dizze doelgroep.

Wy sille de wethâlder deroan hâlde!

Vorig bericht
Volgend bericht