Samenwerkende partijen:
en sympathisanten van:

OPROP: Lytse hûskes en Erfpacht | UPDATE 14

01/07/2020, 15:03

In de concept Woonvisie van de Gemeente Dantumadiel wordt met geen woord gerept over zaken die de fractie van Sociaal Links aan het hart gaan.
Onze woordvoerder op dit domein (Johan Wijbenga) heeft dat gemeld in de raadsvergadering van 30 juni 2020.

De fractie van Sociaal Links zegt toe de (behoefte aan) het volgende te zullen onderzoeken, met het doel dit op de “politieke agenda” in Dantumadiel te krijgen.

Lytse Hûskes

 1. Lytse hûskes (Tiny Houses) (zie bijv. dit filmpje) staan in onze provincie alleen in Leeuwarden (Techum), Hurdegaryp en S-W Fryslân
  Wij vragen ons af of hier ook in Dantumadiel behoefte zou zijn hieraan, en zullen hiervoor in overleg gaan met de diverse dorpsbelangen en DOM’s (Dorpen Ontwikkelings Maatschappij)
  Wilt u vast iets kwijt wat ons kan helpen, reageer dan op dit artikel.
 • Wat
  Lytse Hûskes maken wat Sociaal Links betreft deel uit van een breed en gevarieerd aanbod op de woningmarkt.
  Lytse Hûskes zijn klein in formaat en gunstig in prijs. Ze zijn geschikt voor 1persoonhuishoudens, alsook voor (kinderloze) stellen en starters op de woningmarkt.
  We hebben al verschillende concepten en voorbeelden gezien, en het idee van een modulair “Lyts Hûske” dat (naar behoeven) kan worden uitgebreid, spreekt ons erg aan.
  We hebben ook gezien dat er verschillende opties zijn:
  1. Je koopt (of huurt, zie erfpacht) een stukje grond, en zet daar je eigen “Lyts Hûske” op. Zoals in Techum (bij Leeuwarden)
  NB De Gemeente Leeuwarden verkoopt de grond die slechts iets meer is dan de oppervlakte van het “Lyts Hûske”
  je hebt dan dus (bijna) geen eigen tuin en de ruimte tussen de “Lytse Hûskes” is openbaar groen (en wordt onderhouden door de gemeente)
  2. Je koopt de grond met een “Lyts Hûske” erop (van bijv. een projectontwikkelaar) zoals in Hurdegaryp
  Naast Lytse Hûskes, kijkt Sociaal Links ook naar andere vormen van alternatieve woningbouw: Bouwen op water, Naoberhofjes, Generatiewonigen en Verplaatsbare Woningen.
  Waarom
  Sociaal Links wil graag aandacht voor alternatieve woningbouw om tegemoet te kunnen komen aan de diverse woningwensen van huidige en toekomstige bewoners van onze gemeente. We vinden het ronduit jammer dat mensen uit de gemeente naar een andere gemeente verhuizen omdat ze in die van ons niet kunnen wonen. Ouderen, jongeren, alleenstaanden, (jonge) gezinnen (eventueel met inwonende ouders en/of kinderen), studerenden, werkenden, gepensioneerden, zij allen zoeken woningruimte in onze gemeente.
  Een steekproef in Rinsumageast bijvoorbeeld heeft tientallen reacties opgeleverd van mensen die graag in het dorp (en dus in de gemeente) zouden willen blijven wonen. Als deze alle verhuizen naar andere gemeenten heeft dat directe gevolgen voor de scholen, het buurt- en verenigingsleven en op de middenstand. Een vooruitstrevende gemeente denkt met haar bewoners mee, en probeert de woonwensen van deze woningzoekenden te honoreren.
  Waar
  Sociaal Links denkt dat zowel op bestaande alsook op nieuw uit te geven kavels, naast traditionele woningbouw plaats moet zijn voor genoemde vormen van alternatieve woningbouw.
  Kost dat?
  We denken dat de gemeente meer ruimte moet geven voor alternatieve woningbouw omdat dit voorkomt dat inwoners van Dantumadiel uitwijken naar andere gemeenten. Door samen te werken met partners als woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars Denekamp wij dat de baten (niet alleen commercieel) hoger zullen zijn dan de kosten.

UPDATE 1: We trekken het iets breder (dank: Sjoerd Keizer van S!N) en kijken naar diverse vormen van alternatieve woningen:
Bouwen op Water | Kluswoningen | Generatiewoningen | Naoberhofjes en Verplaatsbare woningen.

UPDATE 4: Vandaag (20-10-20) een interessant artikel in Trouw over Tiny Houses. Kijk hier

UPDATE 5: In een hoorzitting (voor de gemeenteraad) geeft Woningcoöperatie Thús Wonen aan NIETS te voelen voor het aanbieden van Lytse Hûskes in de huursector.
Ze zijn -in verhouding- te duur, en de te verwachten belangstelling te klein.
Toch geeft Thús Wonen aan dat er wel veel vraag is naar woningen voor één- of tweepersoons huishoudens, en seniorenwoningen.

We zullen ons dan ook voornamelijk erop gaan richten, bouwterreinen voor koop-lytse-hûskes op de politieke agenda in Dantumadiel te krijgen.
NB: De Prikkebosk in Damwâld (zie hier voor alle info) is niet een echt alternatief voor Lytse Hûskes. Daar zijn plannen voor heel andere woningen.

UPDATE 6: Sociaal Links heeft overleg met verschillende partijen om te komen tot een pilot Lytse Hûskes in Dantumadiel.
Hou deze pagina dus in de gaten ……..

HEEFT U NOG EEN IDEE VOOR EEN GOEDE LOCATIE? MAIL ONS

Info bijv. via deze brochure van Smallingerland

Wat een prachtig design. Hier zouden graag willen wonen!                                                                                                       Foto van: https://ecowooddesign.nl/tiny-house/

Hier nog enkele foto’s van de Lytse Hûskes in Techum (Leeuwarden)

Erfpacht

 1. Erfpacht: om -zeker voor starters op de woningmarkt- de eerste (grote) kosten (grondaankoop) weg te nemen bestaat de mogelijkheid de (bouwgrond) te huren van (bijv.) de Gemeente.
  I.p.v. de directe aankoop van grond (in Dantumadiel gemiddeld € 125 p/m2 incl.BTW) Een bouwkavels van 400 m2 kost dan € 50.000. Bij een erfpacht-constructie wordt de bouwkavel niet
  gekocht maar gehuurd, en wordt er jaarlijks een canon (=huurprijs) betaald. Zo kan bij bouwplannen al snel een fors bedrag worden bespaard.
  Zie ook deze link. Als na verloop van tijd de grond te koop komt, kan de pacht ook worden afgekocht.
  Ook hierbij willen we graag weten of dit in onze gemeente kans van slagen heeft. Kijk ook eens naar dit filmpje
 • Wat?
  Erfpacht maakt wat Sociaal Links betreft een wezenlijk deel uit van een impuls aan de woningmarkt.
  Erfpacht gaat ervanuit dat de grond waarop gebouwd kan gaan worden niet verkocht wordt aan (potentiële woningbouwer) maar verhuurd. Woningbouwers besparen daarmee aanzienlijk op de kosten voor hun nieuwe woning. In plaats van bouwgrond te kopen, huren ze deze nu (van de gemeente) en betalen daar een jaarlijkse huurprijs voor (erfpachtcanon). De praktijk leert dat veel mensen die begonnen zijn met erfpacht, de grond na een aantal jaren willen kopen.
  Voorbeeld: in het plan: De Opslach in Surhuisterveen zijn 25 kavels in erfpacht uitgegeven, momenteel zijn er nog maar slechts 3 kavels waarop erfpacht rust.
  Waarom?
  In deze tijd is het vooral voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt duur om te bouwen. Een gemiddelde kavel kost in Dantumadiel zo’n € 125,— per m2. Voor een kavel van 500 m2 komt dat neer op € 62.500
  Een kavel als dit nemen onder erfpacht (tegen een jaarlijks te betalen -en fiscaal aftrekbare- canon) levert dus een aanzienlijke besparing op.
  Waar?
  Er kan voor gekozen worden bestaande en nieuw uit te geven kavels naast verkoop, ook aan te bieden onder erfpacht.
  Kost dat?
  We moeten toegeven: dit kost onze gemeente geld (en zal in deze “moeilijke” tijden daarom niet eenvoudig te verwezenlijken zijn)
  In plaats van de verkoop van een kavel (welke de gemeente directe inkomsten oplevert) zal genoegen moeten worden genomen met een jaarlijks te heffen erfpachtcanon.

Vervolgtraject

De fractie van Sociaal Links is zich nog aan het oriënteren op beide trajecten en heeft een wurklist:

Lytse Hûskes:

 • werkbezoek aan Hurdegaryp | Techum | SW Fryslân 
 • Overleg hypotheekverstrekkers
 • overleg diverse dorpsbelangen en DOM 2.0

Erfpacht:

 • werkbezoek aan “De Opslach” Surhuisterveen | gesprekken met betrokkenen
 • Contact met gemeente Achtkarspelen hierover
 • Overleg hypotheekverstrekkers
 • overleg diverse dorpsbelangen en DOM 2.0

Volg de (hopelijk) vele UPDATES over dit onderwerp.

UPDATE 6: Gemeentebelangen Dantumadiel heeft op de raadsvergadering van 26-1-21 een motie ingediend om het college te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ERFPACHT in de gemeente te onderzoeken.
Uit de reacties aan onze fractie (o.a. op deze pagina) blijkt VEEL belangstelling voor Lytse Hûskes, maar WEINIG belangstelling voor ERFPACHT.
Wellicht is dat veranderd, en hebben “starters” toch behoefte )aanvankelijke) woonlasten te verminderen door eerst te pachten en daarna (eventueel) pas te kopen.
Natuurlijk hebben we de motie wel gesteund.

UPDATE 7; interessant concept van Wikkelhouse (zie: https://wikkelhouse.com/ ) en ook van het lokale Qomplex uit Dokkum (https://qomplex.eu/producten/tiny-houses/ ).
Leuk filmpje (o.a. over een Wikkelhouse staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=_mDC0ix6kAw)

Zo’n Wikkelhouse ziet er prachtig uit toch?

Wikkelhuis – Fiction Factory
Foto en © Yvonne Witte

UPDATE 8: interessante websites: https://www.marjoleininhetklein.com (met een gratis Nieuwsbrief)
en https://www.tinyfindy.com Leuk om eens even rond te kijken.

foto: https://www.eco-cabins.com/woningen/ 

UPDATE 9: TIP Lees ook eens dit magazine: https://www.kleinwonenmagazine.nl/

UPDATE 10: Ambtelijke molens draaien langzamer dan het spreekwoord zegt. Sociaal Links kan pas half oktober met de verantwoordelijke wethouder en beleidsambtenaar spreken over de Pilot Lytse Hûskes die onze fractie voor ogen heeft. Inmiddels krijgen wij wel berichten van particulieren die een Lyts Hûske willen (laten) bouwen.

Wat we wel kunnen doen -in dit stadium- is het college oproepen een te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om bouwkavels in ERFPACHT uit te geven.
dit scheelt jongeren en starters op de woningmarkt een aanzienlijk bedrag. Na verloop van tijd kan de grond (waarvoor jaarlijks een huurprijs of “canon” wordt betaald) dan van de gemeente worden gekocht.
Aanvankelijk heeft onze fractie niet zoveel werk gemaakt van ERFPACHT omdat zij -uit gesprekken met Dorpsbelangen en DOM’s- begreep dat daar weinig belangstelling voor zou zijn.
Maar nu ook Gemeentebelangen met dit onderwerp aankomt is het wellicht goed dat er eens onderzoek naar wordt gedaan.
Sociaal Links dient (onder voorbehoud) dan ook samen met Gemeentebelangen de volgende motie in:

Constaterende;

 • Dat -ondanks de historisch lage hypotheekrente- het momenteel voor jongeren en starters op de woningmarkt vaak niet mogelijk is een bouwkavel en een daarop te bouwen woning gefinancierd te krijgen
 • Dat de aankoop- en woonlasten aanzienlijk kunnen worden verminderd door hen de mogelijkheid te bieden de bouwkavel te kunnen pachten in plaats van deze te kopen .Overwegende;
  dat de gemeente Dantumadiel in snel tempo “ontgroent” en jongeren en starters op de woningmarkt wil stimuleren zich binnen de gemeente te vestigen
  dat jongeren en starters op de woningmarkt de keus zouden moet hebben of zij een bouwkavel kopen, danwel dat zij deze pachten (en in een later stadium alsnog kunnen kopen)

Verzoekt het college:

 • VOOR 1-1-2022 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente om -een vorm van- erfpacht in te zetten om jongeren en starters op de woningmarkt te helpen.
 • De raad hiervan z.sp.m. op de hoogte te stellen

UPDATE 11: De laatste hand wordt gelegd aan de motie over erfpacht. Lees ook DIT ARTIKEL over erfpacht.
Ook in de LC pleitte oud-burgemeester Hayo Apotheker voor de erfpacht. Link naar het artikel volgt.

UPDATE 12: Vanmorgen hebben Johan en Auke een gesprek gehad met de wethouder en de beleidsadviseur.
De belangrijkste vraag was: “waarom duurt het allemaal zo lang?”
Het antwoord “capaciteitsproblemen” (teveel werk voor te weinig mensen) hadden we gek genoeg wel verwacht.
Toch hebben we aangedrongen op een voortvarende benadering van de zaak.
Er staan een aantal dingen te gebeuren:

 1. Er wordt een notitie geschreven waarin staat: wat verstaat de gemeente onder een “Lyts Hûske”, voor wie is het bestemd, is er (ev) de mogelijkheid voor starters om de grond te pachten ipv te kopen? In buurgemeente NE is men ook met het onderwerp bezig, dus is Dantumadiel nu doende een aan te passen aan de Dantumadielse situatie. We blijven aandringen op een snelle afwikkeling hiervan.
 2. Als de notitie er is, komt er een “openbare aanbesteding” (een “prijsvraag” noemt de wethouder dit) waarbij gegadigde bouwers zich bij de gemeente kunnen melden met hun plannen.
  Als we eerst maar eens zover zijn.
 3. En dan moet het bouwterrein (deze eerste pilot zal in de Westereen plaatsvinden) nog in orde worden gebracht

U ziet het, het heeft nogal wat “voeten in de aarde”. Vooralsnog blijft de fractie van Sociaal Links ervoor zorgen dat dit onderwerp niet onderop de stapel terechtkomt.
Tijdens het overleg vanmorgen deed zich nog een andere mogelijkheid voor, die onze fractie graag onderzoekt.
Dit betreft een kavel in Feanwâlden waar eventueel Lytse Hûskes op zouden kunnen worden gebouwd.
We hebben dit in onderzoek, en houden u hiervan op de hoogte.

mooi toch? Deze Lytse Hûskes worden gebouwd door Quomplex uit Dokkum

UPDATE 13: Johan en Auke hebben een bezoek gebracht aan Spantenfabriek Dokkum en werden daar hartelijk ontvangen en rondgeleid door directeur Chiel Visser.
Onze belangstelling ging vooral uit naar de “recreatie-pods” die dit bedrijf maakt.

 

Een “pilot” met een aantal van deze “pods” als Lytse Hûskes in Dantumadiel zou toch prachtig zijn?
De mensen van de Spantenfabriek staan hiervoor open. Wij gaan zoeken naar mogelijkheden een en ander in Dantumadiel te realiseren.
Onze ambitie is: een tijdelijke plaatsing (van laten we zeggen 10 jaar, ivm het aantal toegestane te bouwen huizen in Dantumadiel) van een aantal Lytse Hûskes (huur, koop met kavel of erfpacht) voor starters en/of alleenstaanden in Dantumadiel.
Op dit moment “polsen” wij de belangstelling hiervoor ….
NB reageren mag (graag zelfs)

UPDATE 14
Steeds vaker krijgen wij mailtjes, appjes en telefoontjes van mensen die belangstelling hebben voor een Lyts Hûske.
Wat ons betreft staan ze er morgen. Maar we zijn afhankelijk van meerdere partijen.
Toch denken we op dit moment aan 2 “pilots” in Dantumadiel, waarbij een bouwkavel -naar keuze- kan worden gekocht of gepacht. Zelfs de mogelijkheid een Lyts Hûske te huren wordt onderzocht.
De mensen die ons tot-nu-toe hebben benaderd zijn alle op zoek naar een Lyts Hûske en willen ZELF de grond kopen.
Erfpacht leek ons zo’n goed idee, maar we hebben er nog weinig enthousiasme voor gemerkt.
Graag willen we u vertellen WAAR, HOEVEEL en WELKE Lytse Hûskes er wat ons betreft moeten komen.
En wat ze moeten kosten natuurlijk.
Maar daar zult u nog even op moeten wachten.
Wel is ons streven de prijs van de Lytse Hûskes zo laag mogelijk te houden, zodat deze voor starters (op de woningmarkt).
Eerder omschreven we de doelgroep als: 1-persoonshuishoudens, alsook (kinderloze) stellen en starters op de woningmarkt.

WORDT VERVOLGD

STAND VAN ZAKEN

18-07-20: contact gehad gehad met Gem.Leeuwarden (stuurt info en uitnodiging info-avond)
20-07-20: op bezoek geweest bij ontwerpbureau in Pingjum (ze hebben een prachtig ontwerp voor een “Lyts Hûske”)
dec-20-jan.21: veel gesprekken (oa met wethouder en ambtenaar RO)
mrt-april-21: ideeën voor kaders aanbesteding Pilot bij gemeente ingediend (nog geen reactie)
mei-juni-21: we wachten op een openbare aanbesteding van de gemeente
september 2021: motie (ov) over Erfpacht (samen met Gemeentebelangen)
oktober 2021: voortgangsgesprek met wethouder en beleidsambtenaar over (trage) voortgang Pilot
oktober 2021: werkbezoek aan Spantenfabriek Dokkum over inzet recreatiepods binnen pilot Lytse Hûskes in Dantumadiel
november 2021: opnieuw afspraak met Spantenfabriek Dokkum voor concreet plan

REAGEREN?
Mail of app naar:

Auke Sikma 06 42 94 66 01 of a.sikma@dantumadiel.frl
Johan Wijbenga 06 55 13 73 36 of j.wijbenga@dantumadiel.frl

Vorig bericht
Volgend bericht
Wordpress login
Webmail